Deltagarinflytande

För oss är det viktigt att du som deltagare har stor möjlighet att påverka din vistelse på skolan.

Via klassråd och skolråd lämnar kursdeltagare synpunkter och förslag till skolans personal och ledning. Om du som deltagare är missnöjd med din studiesituation kan du i första hand vända dig till din lärare. Om situationen inte blir löst på ett tillfredställande sätt kan du kontakta skolledningen. Om det uppstår situationer där problem inte kan lösas av skola eller skolans styrelse kan deltagaren vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

Klassråd

Varje klass har klassråd minst en gång per månad. Vid klassråd tas också frågor upp som skall behandlas i skolrådet.

Skolråd

Skolrådet består av minst en personalrepresentant, representant från skolans ledning samt en representant från varje klass. Möte hålls minst två gånger per termin, och kursdeltagarna själva är ordförande respektive sekreterare under mötena. I skolrådet tas viktiga frågor om skolans verksamhet upp.


Tillbaka till toppen