Personuppgifter och GDPR

Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Hos Hola folkhögskola registreras dina personuppgifter exempelvis för att du studerar eller vill studera på skolan. Dina personuppgifter lagras så länge du studerar på skolan och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga enligt gällande lagstiftning. 

Vi värnar om din personliga integritet och följer EU:s dataskyddsförordning GDPR när vi behandlar dina personuppgifter.

Du äger dina personuppgifter

Du har äganderätt över dina egna personuppgifter. Hola folkhögskola hanterar dina personuppgifter för att fullfölja vårt uppdrag. Du har alltid rätt att begära information om hur dina personuppgifter hanteras eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

För att vi ska få hantera personuppgifter måste vi ha ett tydligt ändamål och en laglig grund. Vi måste också tillämpa annan lagstiftning, så som arkivlagen och tryckfrihetsförordningen.

Dataskyddsombud

Vår huvudman är Region Västernorrland. Inom Region Västernorrland finns ett dataskyddsombud som granskar att regionens verksamheter följer regelverket kring GDPR. Du kan vända dig till dataskyddsombudet om du har frågor eller synpunkter kring skolans hantering av personuppgifter.

Om du har frågor till Region Västernorrlands dataskyddsombud kan du skicka e-post till dataskyddsorganisation@rvn.se.

Läs mer om dataskyddsombudets roll hos Integritetsskyddsmyndigheten

Du har även rätt att klaga till Dataskyddsinspektionen om du tycker att skolan behandlar dina personuppgifter felaktigt.


Tillbaka till toppen