Rutiner för att beställa tolk till döva, hörselskadade och dövblinda

2024-02-06 16:51

Vi kommer fortsättningsvis att tillhandahålla tolk på distans i första hand.

Det är Tolkcentralen inom Hörselvårdens verksamhet i regionen som tillhandahåller tolk till personer med dövhet, dövblindhet eller hörselskada. Det vill säga ej språktolk som exempelvis arabisk tolk.

När man saknar ett gemensamt språk är professionell tolkhjälp ett nödvändigt redskap för att båda parter ska kunna förvissa sig om att den information som förmedlas blir ömsesidigt förstådd.

Vården ska beställa

Det är vården som skall beställa tolk för att säkerställa att kommunikationen med patienten blir korrekt.

Vi kommer fortsättningsvis att tillhandahålla tolk på distans i första hand, detta för att vara så resursnyttjande som möjligt.

Med hänsyn till både ekonomi och miljö behöver vi nyttja den digitala möjligheten i större utsträckning än vad vi gör i dagsläget.

Undersök följande innan du beställer tolk:

- Finns det en tillgänglig dator med webbkamera, alternativt en surfplatta.

Du beställer på något av följande sätt:

Webbformulär: Region Västernorrland - Beställ tolk från Tolkcentralen (rvn.se)

E-post: tolkcentralen@rvn.se

Telefonnummer: 0611-846 40

Meddela när du gör din beställning om det finns särskilda skäl att tolkningen behöver ske på plats, till exempel tolkning till personer med dövblindhet.


Tillbaka till toppen