En person skriver på ett papper

Studiefinansiering och CSN

De flesta studerande finansierar sina studier med studiemedel i form av bidrag och eventuellt lån från CSN. Läs mer om de olika bidragen här.

Studiehjälp

Om du är under 20 år (till och med vårterminen det år du fyller 20 år) kan du få studiehjälp för studier på grundskole- eller gymnasienivå. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. Studiebidraget är 1250 kr/månad och du kan endast få studiebidrag vid heltidsstudier. Studiebidraget utgår enbart för studietiden, högst 10 månader/år. Ansöker gör du hos CSN.

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige (csn.se)

Studiemedel

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om studiemedel för att studera på folkhögskola. Du ansöker på CSN:s hemsida och du kan söka studiemedel när som helst under året, men det beviljas bara 4 veckor bakåt i tiden. Om du är utländsk medborgare prövar CSN först om du har rätt till svenskt studiestöd.

Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. Det finns även olika tillägg som du kan få i särskilda situationer. Hur mycket du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur länge du studerar. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill. Du kan även välja att låna färre veckor än vad du har rätt till för att inte få så hög skuld. För vissa utbildningar får du en högre bidragsdel. Totalbeloppet är detsamma. Om du har rätt till det högre bidraget får du det automatiskt när du ansöker om studiemedel.

Studiemedel (csn.se)

Studiestartsstöd

Är du arbetslös kan du ha möjlighet att få studiestartsstöd från CSN under en kortare tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå studera på folkhögskola och därmed öka chanserna till jobb.

Studiestartsstöd (csn.se)

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Om du är mellan 19-29 år och behöver lite längre tid på sig att bli klar med skolan på grund av sjukdom eller en funktionsnedsättning kan du ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång hos Försäkringskassan.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (forsakringskassan.se)