Studiefinansiering och CSN

De flesta studerande finansierar sina studier med bidrag och eventuellt lån från CSN.

Studiehjälp

Om du är under 20 år (t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år) kan du få studiehjälp för studier på grundskole- eller gymnasienivå. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. Studiebidraget är 1250 kr/mån och du kan endast få studiebidrag vid heltidsstudier. Studiebidraget utgår enbart för studietiden, högst 10 mån/år.

Studiemedel

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola. När du söker använder du tjänsten söka studiemedel som finns på CSN:s hemsida. Du kan söka studiemedel när som helst under året, men det beviljas bara 4 veckor bakåt i tiden. Om du är utländsk medborgare prövar CSN först om du har rätt till svenskt studiestöd.

Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. Det finns även olika tillägg som du kan få i särskilda situationer. Hur mycket du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur länge du studerar. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill. Du kan även välja att låna färre veckor än vad du har rätt till för att inte få så hög skuld. För vissa utbildningar får du en högre bidragsdel. Totalbeloppet är detsamma. Om du har rätt till det högre bidraget får du det automatiskt när du ansöker om studiemedel.