Hjälpmedel utanför beslutat sortiment - ordnat införande

Om hjälpmedelssortimentet inte kan tillgodose patientens behov finns möjlighet att ansöka om hjälpmedel utanför beslutat sortiment. Detta genom ett så kallat ordnat införande.

Hur går en ansökan om ordnat införande till enskild person till?

För att ansökan ska kunna handläggas ska blankett ”Ordnat införande (pdf) följas och fyllas i. Till din hjälp finns en instruktion för ifyllnad av blanketten. Se länkar längre ned på sidan.

Prova sortiment först

  • Prova hjälpmedelssortimentet innan du skickar in en ansökan ordnat införande. Beskriv hur detta fungerade.
  • Patienten ska ha provat det hjälpmedel som ska ansökas om innan ansökan skickas in. Om det inte är möjligt att prova hjälpmedlet, ska du beskriva anledningen till detta i ansökan.
  • Ansökan ska undertecknas av din chef eller av denne delegerad person.
  • För att ansökningar ordnat införande ska ha möjlighet att handläggas i tid, behöver de skickas in senast två kalenderveckor innan kommande möte i Hjälpmedelskommittén. Se Hjälpmedelskommitténs ledamöter och mötesdagar.

Som förskrivare måste du vara medveten om att hjälpmedel utanför beslutat sortiment blir mer kostsamma att hantera och kan få konsekvenser för patienten vad gäller möjlighet till olika tillbehör samt ge upphov till längre leverans- och reparationstider. 

Ärendet föredras i Hjälpmedelskommittén.

Om Hjälpmedelskommittén bedömer att ansökan saknar väsentliga uppgifter, kommer ansökan att återremitteras och kompletterande uppgifter begäras av dig som förskrivare. Det kan även behöva kompletteras med uppgifter från andra verksamheter.

Hjälpmedelskommittén beviljar eller avslår ansökan och meddelar beslutet till dig som förskrivare. Det finns ingen formell överklagansrätt vid avslag på ansökan om ordnat införande.

Beviljat hjälpmedel beställs från aktuell hjälpmedelsverksamhet.

Utvärdera hjälpmedlet

Du som förskrivare ansvarar för att utvärdera hjälpmedlet samt att skicka utvärderingen till länets hjälpmedelssamordnare. Utvärderingen ska utgå från angiven måluppfyllelse i tidigare beviljad ansökan samt de erfarenheter patienten och du som förskrivare har av hjälpmedlet.

Utvärderingarna bildar ett underlag för Hjälpmedelskommitténs kommande beslut om ordnat införande. Vidare är de ett sätt att samla och skapa beprövad erfarenhet avseende hjälpmedel.

Ansökan om ordnat införande

Ordnat införande blankett (pdf)

Instruktion till blankett ordnat införande av hjälpmedel (pdf)

Blankett för utvärdering

Utvardering beviljat ordnat införande (pdf)


Tillbaka till toppen