Trygg, säker och samordnad vård- och omsorgsprocess

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård syftar till att främja en god vård och omsorg för patienter som efter utskrivning behöver insatser från kommun och öppen vård.

Målet är att onödig vistelse i den slutna vården ska undvikas så långt det är möjligt. Utskrivningsklara patienter ska snabbt komma hem från sjukhuset och känna sig trygga med att de får vård på rätt nivå.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Centrala delar i lagstiftningen handlar om hur kommun och region ska samverka kring gemensamma patienter vid in- och utskrivning från sjukhus.

Länsövergripande överenskommelse och rutiner

Länsöverenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (pdf)

Samverkansrutin mellan region och kommuner vid in- och utskrivning av patienter i sluten hälso- och sjukvård: Kommunikation, informationsöverföring och planering med stöd av Prator (pdf)

Förtydligande av samverkansrutin kontra anvisningar för hemsjukvård (pdf)

Förtydligande av samordningsansvar för SIP (pdf)

Länsgemensam rutin videomöten (pdf)

Informationsmaterial, checklistor och manualer

Folder till patient om vad man behöver veta inför hemgång (pdf)

Samordnad individuell plan Folder till patient med flera kontakter efter utskrivning (pdf)

Avbrottsrutin och Checklista - Samverkan vid Utskrivning (SVU) (pdf)

Avbrottsrutin och Checklista - Samordnad Individuell Plan (SIP) (pdf)

Kontaktlista - Avdelningar Slutenvård (pdf)

Kontaktlista - Fast vårdkontakt primärvård (pdf)

Samverkan vid utslussning från RPK inom ramen för tvångsvård (pdf)

Socialt och medicinskt meddelande (pdf)

Resultat av akut jour mottagningsbesök (pdf)


Tillbaka till toppen