Egenvård - bedömning: samverkansrutiner

Här hittar du information som syftar till att tydliggöra hur bedömning och planering ska genomföras när en hälso- och sjukvårdsuppgift kan utföras som egenvård.

Huvudmännen för hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola i Västernorrland har ett gemensamt synsätt för begreppet och hur egenvård bedöms, beslutas och följs upp.

Egenvård i relation till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens bedömning, planering och uppföljning av egenvården är att se som hälso- och sjukvård.

Men den egenvård som den enskilde utför själv, eller med hjälp av någon annan, räknas inte som hälso- och sjukvård. 

Huvudmännens ansvar - rutiner för samarbete

Enligt egenvårdsföreskriften ska huvudmännen för hälso- och sjukvård och socialtjänst ta fram rutiner för hur de ska samarbeta i samband med egenvård.

Att erbjuda egenvård är att skapa delaktighet, och främja ett personcentrerat förhållningssätt, den enskildes integritet och egen beslutsförmåga samtidigt som hög patientsäkerhet eftersträvas.

Krav på egenvårdsbedömning

I egenvårdsföreskriften ställs krav på att hälso- och sjukvårdens egenvårdsbedömningar ska utgå från vad som är säkert för den enskilde. Det sker genom individuell bedömning, riskanalys, samråd och planering tillsammans med den enskilde och berörda aktörer. Bedömningen ska uppdateras när förutsättningarna ändras.

Grunden för dessa samverkansrutiner är Lag (2022:1250) om egenvård, Socialstyrelsens föreskrift 2009:6 (M och S) Om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård och Socialstyrelsens meddelandeblad 2023.

Lag om egenvård (riksdagen.se)

Socialstyrelsens meddelandeblad 2023/1 (pdf socialstyrelsen.se)

Definition av egenvård

Egenvård är hälso- och sjukvårdsåtgärder som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i samråd med patient bedömt att en patient själv kan ansvara för själv eller med stöd av någon.

Genomförandet av vård med eget ansvar är inte hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 (HSL).

Uppföljning och utvärdering av samverkansrutinerna

Samverkansrutinerna ska följas upp och/eller utvärderas regelbundet på uppdrag av HälSam.

Vid eventuell tvist

Samverkan genomförs på flera nivåer i länet. Vid oenighet i samband med bedömning och genomförande av egenvård ska dessa rapporteras till närmaste chef i verksamheten för att lösa tvisten på lägsta samverkansnivå. Kommer huvudmännens tjänstemän inte överens förs frågan upp till nästa samverkansnivå för beslut.

 


Tillbaka till toppen