Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Härnösand

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland ansvarar för att det finns jämlik, god och nära hälso- och sjukvård samt förutsättningar för en god hälsa för länets invånare. Genom insatser för bland annat tillväxt, kultur och forskning bidrar Region Västernorrland även till att skapa ett livskraftigt län för dig att leva och verka i.

Region Västernorrland vill vara en plats där fler väljer att stanna och dit fler väljer att flytta till. Invånare ska ha god tillgång till regionens verksamheter, som ska bedrivas kostnadseffektivt, i teknisk framkant och med hög kvalitet. Detta kan klaras genom ett ständigt förbättringsarbete, tillitsbaserad styrning och uppföljning av verksamheterna. Liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland. Inriktningen är att åstadkomma en jämlik fördelning av resurser utifrån behov, delaktiga medarbetare, framgångsrika verksamheter och en ekonomi i balans över tid.

Vår nya regiondirektör, Åsa Bellander, kliver på sitt uppdrag i oktober. Nu söker vi dig som tillsammans med Åsa och våra engagerade medarbetare i organisationen vill axla rollen som biträdande regiondirektör, tillika hälso- och sjukvårdsdirektör, och bli en del av det viktiga arbete vi gör varje dag för liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland!
I arbetet med att utveckla Region Västernorrland, finns förslag på en ny sammanhållen hälso- och sjukvårdsorganisation. En central del i förslaget är att samla specialistvård, primärvård, tandvård och rättspsykiatri i en sammanhållen organisation, samtidigt som delar av specialist- och primärvården inom ramen för den nya organisationen bildar en gemensam verksamhet för att bättre kunna stödja utvecklingen av den nära vården i Region Västernorrland.
Befattningen som hälso- och sjukvårdsdirektör är nyinrättad inom Region Västernorrland. Genom att förstärka regionledningen med en hälso- och sjukvårdsdirektör med ett tydligt sammanhållet funktionsansvar stärks också förmågan att åstadkomma en tydligare och effektivare ledning och styrning av regionens hälso- och sjukvård i enlighet med beslutade inriktningsmål.
Uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör innebär ett chefsförordnande om fyra år.

Arbetsuppgifter

Regiondirektören är regionens högsta tjänsteman och som hälso- och sjukvårdsdirektör är du högsta tjänsteman i förhållande till hälso- och sjukvårdsnämnden och kommer utgöra en betydande part, att tillsammans med regiondirektör, utveckla regionen som helhet och där fokus i hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag omfattar den fortsatta utvecklingen inom hälso- och sjukvård. Uppdraget ställer stora krav på helhetssyn, där ett flertal mål för verksamheten är styrande. Hälso- och sjukvårdsorganisationen står inför en stor ekonomisk utmaning med ett långsiktigt sparkrav. En betydande del av kostnaderna utgörs av ett stort beroende av hyrpersonal som en konsekvens av en stor rekryteringsutmaning. Därför kommer ett betydande fokus läggas i detta sammanhang på att uppnå en jämlik, god och nära vård som är resurseffektiv.

Du arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden, som är driftsansvarig för den specialiserade vården samt regionens primärvård och tandvård. Den uppgiften kräver en utvecklad förmåga att ta fram goda kunskapsunderlag för politiska beslut och att omsätta politiska beslut och mål till konkreta och handlingsinriktade planer som har förutsättningar att genomföras inom regionens hälso- och sjukvårdsorganisation.
Ditt uppdrag ställer krav på samordning och förmåga att organisera och följa upp ett långsiktigt utvecklingsarbete, som bygger på delaktiga och välinformerade medarbetare. För att lyckas med det kommer du att leda hälso- och sjukvårdens förvaltningar in i framtiden. Förvaltningarnas chefer rapporterar till dig och tillsammans arbetar ni för hälso- och sjukvårdens fortsatta utveckling gentemot uppsatta mål utifrån både ett långsiktigt och ett operativt perspektiv.

Som hälso- och sjukvårdsdirektör har du även ansvaret att samverka med andra samhällsaktörer inom hälsa och omsorg. Dit hör bland annat länets kommuner, nationella nätverk inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och arbetet inom den Norra Sjukvårdsregionförbundet (NRF).

Du kommer också att ha en framträdande ledarroll vid extraordinära händelser, som de vi ser idag med covid -19.

Kvalifikationer

Du står för ett tydligt och engagerat ledarskap. Du bör ha en god förmåga att inspirera och leda genom andra chefer i en komplex kunskapsorganisation, samtidigt som du kan driva ett uthålligt arbete mot uppsatta mål. Du har en akademisk utbildning från universitet eller högskola önskvärt inom hälso- och sjukvårdsområdet samt flera års gedigen ledarerfarenhet på olika nivåer, helst från en politiskt styrd organisation.
Du har erfarenhet att driva förändrings- och förbättringsarbete på strategisk nivå som kräver avvägningar mellan målkonflikter och ett betydande behov av samverkan med medarbetare, fackliga organisationer, invånare och andra aktörer. Förmåga att samverka och skapa tillit är en förutsättning för att lyckas i uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör. Eftersom rollen innebär många kontakter, både internt och externt, är det viktigt att du är kommunikativ samt bra på att skapa och bibehålla goda relationer. Det är önskvärt att du har mycket god kunskap om hälso- och sjukvårdens logik och utvecklingsbehov.

I din roll är du biträdande regiondirektör, varför det är ett krav att du har en övergripande systemförståelse och god kännedom om offentlig förvaltning och verksamhetsstyrning. Vi söker dig som uppvisat driv, målmedvetenhet och engagemang, och som har förmågan att omsätta målsättningar till konkreta åtgärder. Du ser också möjligheterna med det delade ledarskap som kommer att känneteckna styrning och ledning av Region Västernorrland. Du har också förståelse för regionens uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig myndighet.
Du uttrycker dig väl muntligt och i skrift på svenska och engelska. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

Ansökningar som inkommer till Region Västernorrland blir allmän handling. Vill du ha mer information och en konfidentiell första kontakt är du välkommen att kontakta Minna Aspnäs, 070 735 20 23 eller Hanna Looström på SOURCE. Intresseanmälan kan även göras via SOURCE hemsida: http://www.source-executive.se.

Anställning

Tillsvidareanställn

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2020-08-16
Sök jobbet här

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Eva Strömsten
HR-direktör
Telefon: +4661180193

Elisabeth Haraldsson
SACO
Telefon: +4660181543

Lars Rocksen
Sveriges Läkarförbund
Telefon: 070-2797444
Mobiltelefon: 070-2797444

Tommy Sandin
Kommunal Västernorrland
Telefon: +4660181912

Ylva Byström
Vision
Telefon: 0706328036/061184332
Mobiltelefon: 070-6328036

Åsa Holgersson
Vårdförbundet
Telefon: 070-0886703