Demokrati & insyn

Region Västernorrland är en demokratiskt styrd organisation där du som länsinvånare kan vara med och påverka. Vi jobbar på uppdrag av dig, och det är vi är stolta över.

Vart fjärde år är det val. Då väljer du vilka politiska partier och politiker som ska styra vår region.

Det är viktigt för oss att du som invånare är engagerade i våra frågor och i vår verksamhet. Regionens webbplats hjälper dig att förstå och ha insyn, så du kan vara med och påverka.

Kommunalt självstyre

Kommunalt självstyre bygger på principen om att beslut ska fattas så nära invånarna som möjligt.

Kommunallagen (2017:725) styr regionernas och kommunernas verksamhet. Regionen styrs också av andra lagar, till exempel hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Varje region har frihet att bestämma hur deras uppgifter ska utföras och hur resurserna ska fördelas. Regionen beslutar också om hur stor regionskatten ska vara.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om bland annat regioners verksamhet. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt, exempelvis genom allmänna handlingars offentlighet vilket innebär att du som huvudregel har rätt att ta del av handlingen.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan vara begränsad genom sekretess, till exempel journalhandlingar. Sekretess innebär ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter. Bestämmelser om sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om du saknar information på webbplatsen, kontakta Region Västernorrlands webbredaktion på e-postadress: webbredaktionen@rvn.se.


Tillbaka till toppen