Projekgruppen samlad för fotografering.
Projektgruppen i det nya projektet Stärkt attraktionskraft och mottagningskapacitet, SAM.

Gemensamt arbete mot ett starkare Västernorrland

2024-02-06 10:10

Med anledning av de stora etableringar och investeringarna i länet har två projekt för hållbar samhällsomställning och stärkt attraktionskraft tagits fram tillsammans med kommunerna. Målet med projekten är att stärka Västernorrland såväl nationellt som internationellt.

Utvecklingsarbeten pågår i alla sju kommuner inom allt från gröna bränslen, till anodtillverkning och nya investeringar i befintliga företag utifrån de olika kommunernas unika förutsättningar och styrkor. Genom att samverka och hitta en rollfördelning på regional, delregional och lokal nivå kan länet stärka sin position för tillväxt och utveckling.

Som regionalt utvecklingsansvarig är Region Västernorrlands uppdrag att se till helheten, samordna, stötta och möjliggöra.

- Det är viktigt att de satsningar som görs kompletterar varandra. Viktigt är det också att vi har ett diversifierat näringsliv, på så sätt blir vi mindre sårbara vid konjunktursvängningar, säger regional utvecklingsdirektör Märta Molin.

Tillsammans med kommunerna deltar Region Västernorrland därför i två projekt för hållbar samhällsomställning och stärkt attraktionskraft.

Hållbar samhällsomställning och stärkt attraktionskraft

Projektet Hållbar samhällsomställning, HSO, som pågår mellan 2024 och 2026 syftar till att utveckla stödstrukturer för att ge företag bättre förutsättningar att ta tillvara de gröna omställningens potential i länet.

Systerprojektet Stärkt attraktionskraft och mottagningskapacitet, SAM, syftar till att skapa en regional struktur och metod för att attrahera, identifiera och inkludera kompetens i hela länet. Projektet startar i februari 2024 och har som mål att stötta lokala funktioner och branschnätverk i deras arbete.

Uno Jonsson är tillväxtchef i Härnösands kommun och framhåller behovet av finansiering för utvecklingsprojekt och anpassning till den pågående lokala företagsutvecklingen. Han betonar vikten av att skapa en attraktiv framtid för att vända befolkningsutvecklingen positivt.

- Vi behöver skapa en attraktiv framtid i Västernorrland. Det är en förutsättning för att vända befolkningsutvecklingen. Där tror jag att det nya HSO-projektet ger oss bra möjligheter framåt, säger Uno Jonsson, tillväxtchef, Härnösands kommun.

Spelindustri en växande bransch

I Kramfors kommun arbetar Susanne Königson som tillväxtchef. Kommunen jobbar just nu intensivt med satsning på spelindustrin.

- Vi har tio bolag och trettio anställda i Kramfors och Höga Kusten. Framtida satsning på spelindustrin i Västernorrland kommer att bidra till en stärkt attraktionskraft och en breddad arbetsmarknad. Men för att kunna locka internationella företag och den kompetens som behövs måste vi satsa på bostäder och annan infrastruktur kring de spelnoder som kommer att växa fram, säger Susanne Königson.

Grön omställning

I Örnsköldsvik händer det mycket inom den gröna omställningen, specifikt gröna bränslen. Under förra året annonserades att Bill Gates går in med kapital i Flagship One, som ska tillverka grönt elektrobränsle. Fredrik Holmgren, näringslivschef vid Örnsköldsviks kommun menar att Bill Gates investeringar kan öppna dörrar för regionen.

- Det är 20 år sen jag var med och drog i gång Processum där vi jobbat mycket och strukturerat kring att ”allt man kan göra av olja kan man också göra av trä”. Vi har blivit bra på att använda restströmmar i den gröna omställningen. Där ser vi nu att vi börjar få en del etableringar och resultat men vi kan göra mer vad gäller social hållbarhet. Vi är en bra bit på väg, säger Fredrik Holmgren.

Ånge kommun är inne i en tillväxtresa kopplad till grön omställning och betonar behovet av att anpassa samhällsplaneringen för att möjliggöra en hållbar tillväxt.

- Behovet av att rädda klimatet skapar en efterfrågan på förnyelsebar energi och råvaror som är bra och nyttiga i gröna omställningen. Utifrån vårt läge har vi goda förutsättningar att bli en viktig aktör här, säger Mats Gustafsson, näringslivs- och samhällsbyggnadschef vid Ånge kommun.

Nya vägar för samverkan

Björn Wigge, tillväxtchef i Sundsvalls kommun ser att regionen har fått ett ökat självförtroende och vill tydligare inkludera unga för att skapa ”Ett Västernorrland”.

- Vi är i ett otroligt spännande läge där vi mobiliserar för tillväxt och utveckling. Att få vara med och utveckla vår fantastiska plats och attraktivitet både för oss som region och som kommun, det skulle jag säga är en väldigt stor fråga för 2024, säger han.

Björn Wigge menar att projekten HSO och SAM är viktiga eftersom de kan hjälpa de olika aktörerna i länet att hitta nya vägar för samverkan.

- Det är en styrka att Sundsvall och Härnösand driver olika projekt som kompletterar varandra länsövergripande, att vi också har med Mittuniversitetet, Handelskammaren Mittsverige och andra aktörer. Förutom själva syftet med projekten är det en viktig symbol att alla kommuner är med. Jag tror att det finns en möjlighet för oss att växa tillsammans, säger han.

Kort fakta om de nya regionala projekten

2024 startar två länsövergripande projekt. Med anledning av de stora etableringar och investeringarna i länet har dessa två systerprojekt tagits fram tillsammans med kommunerna. Tillsammans bidrar projekten till att vår plats stärks i ett nationellt och globalt perspektiv, är den plats som människor väljer för att leva och besöka och där företag och organisationer väljer att växa. Genom att samverka och hitta rollfördelningen regionalt, delregionalt och lokalt blir vi Ett Västernorrland och en stark bidragande orsak till tillväxten och utvecklingen av norra Sverige.

Hållbar samhällsomställning (HSO)

Målet med projektet är att utveckla stödstrukturer som är redo för morgondagens hållbara Västernorrland. Att projektet vid projektslut har utvecklat bättre förutsättningar för företag att ta tillvara de gröna omställningens potential genom att ha vidareutvecklat stödstrukturer hos deltagande projektparter. Härnösands kommun är projektägare och alla kommuner i Västernorrland är projektparter.

Projektet har medfinansiering från ERUF och regionala 1:1-medel. Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Mittuniversitetet samt BizMaker bidrar med personalresurser i projektet.
Projektperiod: 1 januari 2024 – 30 april 2027.

Projektet har fyra arbetspaket:

  1. Fysiska förutsättningar för hållbar omställning
  2. Samverkan i hållbar omställning
  3. Påverkansarbete hållbar omställning
  4. Projektledning och samordning

Stärkt attraktionskraft och mottagningskapacitet (SAM)

Målet med projektet är att skapa en regional struktur och metod för att attrahera, identifiera och inkludera kompetens som implementeras i hela länet för att stärka lokala funktioner och branschnätverk i deras arbete. Projektperioden är 1 februari 2024 – 21 december 2026. Sundsvalls kommun är projektägare, och projektet rör sig över det geografiska området Sundsvallsregionen (inklusive Nordanstig och Hudiksvall) och Höga Kusten kommunerna.

Projektet har medfinansiering från ESF och regionala 1:1-medel. Region Västernorrland, Handelskammaren samt BizMaker bidrar med personalresurser i projektet. Projektperiod: 1 februari 2024 – 21 december 2026

Projektet har fyra arbetspaket:

  1. Projektledning och fysisk servicefunktion
  2. Digitalt ekosystem
  3. Attraktionskraft
  4. Mottagningskapacitet

Tillbaka till toppen