Alkohol- och drogpolicy

På Örnsköldsviks folkhögskola håller vi hårt på att miljön ska vara fri från alkohol och narkotika. Här nedan kan du ta del av vår alkohol- och drogpolicy.

Målsättningen med skolans alkohol- och drogpolicy är att skapa bästa möjliga studie- och livsmiljö, samt att förebygga alkohol- och drogmissbruk. Att börja på folkhögskola innebär för många av våra kursdeltagare en ny chans att ta tag i sitt liv och genom studier påbörja en förändring av vardagen. För många andra är det ett första steg till att flytta hemifrån och man har kanske helt nyligen blivit myndig. Dessa stora livsförändringar underlättas inte av en miljö som riskerar att präglas av störningar som har med alkohol och droger att göra.

Drogfrihet bidrar till att skapa lugn och ro. Det är viktigt för studier och sociala kontakter.

  • Du får inte vara alkoholpåverkad inom skolans område och lokaler
  • Du får inte inneha narkotika/vara narkotikapåverkad
  • Du får inte använda andra sinnesförändrande preparat i berusningssyfte

Alkohol- och drogförbudet gäller skolans alla lokaler. Förbudet gäller under hela din skoltid, alla veckodagar, även under till exempel friluftsdagar och studieresor. 

Vår rutin vid överträdelse

Vid överträdelse av alkoholförbudet meddelas en varning och efterföljande samtal med rektor. Vid upprepad överträdelse av alkoholförbudet kommer åtgärder att vidtas.

Vid misstanke om att kursdeltagare överträder drogförbudet kommer drogtest att genomföras. Drogtestet kan debiteras deltagaren. I väntan på resultatet avskiljs den studerande från undervisningen. Den som överträder drogförbudet avskiljs från undervisningen. Vägrar kursdeltagaren att låta drogtesta sig tolkas detta som ett positivt resultat och skolan har därmed rätt att omedelbart skilja kursdeltagaren från undervisningen.

Skyldighet att delge misstanke

Som kursdeltagare bör du reagera och agera om du upptäcker att någon av dina kamrater använder alkohol eller droger. Detta gör du enklast genom att tala med rektor, kursansvarig eller kurator. Anställd personal har skyldighet att delge ledning information om fall av alkohol- eller droganvändning. Ju tidigare alkohol- och drogproblem upptäcks och insatser sätts in, desto större är chansen att personen ifråga tar sig ur sitt eventuella alkohol- och/eller drogproblem.

En deltagare som blivit avvisad från skolan på grund av överträdelse av alkohol- och drogförbudet är välkommen att söka till skolan igen efter 6 månader i det fall deltagaren kan påvisa nykterhet likväl som att denne arbetat med sitt missbruk.


Tillbaka till toppen