Studeranderättslig standard

Hola, Ålsta och Örnsköldsviks folkhögskolor är anslutna till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). I den studeranderättsliga standarden beskrivs dina rättigheter och skyldigheter, samt den informationsskyldighet vi har i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en långkurs (15 dagar eller längre).

Information innan den studerande är antagen

Intresserade ska av skolans hemsida och av övrig kursinformation kunna ta del av följande:

 • mål med kursen
 • huvudmannens profil
 • statens syfte
 • förekomst av och innehåll i den studeranderättsliga standarden
 • avgifter och kostnader under studietiden
 • antagningsprinciper och antagningsprocess
 • vilka intyg, behörigheter och studieomdöme som kan vara aktuella att erhålla på aktuell kurs
 • skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning
 • möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska
 • former för studerandeinflytande
 • drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan

Information vid kursstart

Varje studerande ska i samband med kursstart ha tillgång till följande information:

 • kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter
 • kursplan och schema
 • terminstider och ledigheter
 • riktlinjer och villkor för intyg och i förekommande fall för behörigheter och studieomdöme
 • frånvaroregler
 • rapporteringssystem till CSN
 • vilket material deltagare själva skall tillhandahålla
 • försäkringar
 • tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen
 • etiska regler och ansvar vid datoranvändning i folkhögskolans lokaler
 • disciplinära åtgärder och villkor för avstängning och avskiljande
 • den studeranderättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt

Mål med kursen

Kursens mål kan du ta del av på respektive kurssida på hemsidorna.

Huvudmannens profil och måldokument

Hola, Ålsta och Örnsköldsviks folkhögskolor ägs av Region Västernorrland. De tre folkhögskolornas gemensamma styrelse är Regionala utvecklingsutskottet. Skolstyrelsen fattar beslut i flera viktiga principfrågor. Frågor som rör den praktiska verksamheten är delegerade till rektor.

Folkhögskoleplanen

Huvudmannens syfte med folkhögskolorna

 • Folkbildningens pedagogik och uppdrag – årligen erbjuda fortbildning till all personal.
 • Samverkan – jobba för att stärka folkbildningen i regionen genom att samverkan med andra aktörer prioriteras och nya mötesplatser skapas.
 • Liv och hälsa – vara en aktör som främjar folkhälsan i regionen genom kursutbudet
 • Regional utveckling och tillväxt – erbjuda kurser som främjar entreprenörskap, arbetskrafts- och kompetensförsörjning och integration.
 • Miljö och hållbarhet – erbjuda kurser inom miljö och hållbarhet och genom övrig verksamhet sträva efter långsiktig hållbarhet.
 • Jämställdhet/jämlikhet – utveckla tillgängligheten inom områdena bemötande, fysisk miljö och kommunikation. Främja jämlikhet och jämställdhet.
 • Kultur – erbjuda kurser inom kulturområdet och vara delaktiga i utvecklingen av kulturella aktiviteter i sin närmiljö och regionen.

Statens syfte med folkbildningen

Staten ger bidrag till folkbildningen. Fyra syften finns angivna för statens stöd till folkbildningen: 

 • Demokrati - stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Mångfald - bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • Bildning - bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 • Kultur - bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Folkhögskolorna ska arbeta enligt av skolstyrelsen fastställd studeranderättslig standard för Hola, Ålsta och Örnsköldsviks folkhögskolor.

Förekomst av och innehåll i den studeranderättsliga standarden

Den studeranderättsliga standarden finns i skriftlig form och på respektive skolas hemsida:

http://www.ålsta.nu

http://www.hola.se

http://www.ofhs.se

På folkhogskola.nu kan du läsa mer om folkhögskolornas studeranderättsliga råd

Studerandes rättigheter på folkhögskola

Avgifter och kostnader under studietiden

Undervisningen på folkhögskola är kostnadsfri i enlighet med folkhögskoleförordningen. Verksamheten bekostas av statsbidrag. Du betalar en serviceavgift som innefattar bland annat olycksfallsförsäkring, studiematerial och studieresor. Nivån på serviceavgiften kan du läsa på respektive kurssida. Kostnad för kost och logi tillkommer för studerande vid folkhögskolor med internat och restaurang. 

Antagningsprinciper och antagningsprocess

Antagningsprinciper

Skolans målsättning vid antagningsarbetet är att skapa en grupp där individerna bedöms kunna fungera bra tillsammans och kunna tillgodogöra sig kursen. Vi tittar bland annat på studiemotivation, studiebakgrund, behov av kursen och referenser. ”Att ha behov av kursen” kan till exempel vara att sakna eller inte ha fullständiga betyg från grundskola eller gymnasium, eller att ha behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder. ”Att vara studiemotiverad” kan exempelvis vara att du som söker kan visa på en utvecklingspotential eller att du kan beskriva vilka mål du har med att gå kursen.

Skolan erbjuder inte studieplats till sökande som brukar droger. Vid antagning ska säkerställas att behandling av tidigare missbruk är dokumenterat och avslutat sedan minst 6 månader.

Antagningsprocess

Du gör din ansökan på skolans hemsida via en länk till sms.schoolsoft.se, där registrerar du ett konto på ”Mina sidor” och skriver in dina uppgifter. Du kan hantera din ansökan för en eller flera kurser, betyg och intyg kan laddas ner och skolan kan delge om du är antagen och du kan bekräfta/avböja din studieplats.

Om du inte har tillgång till dator så kan du göra en skriftlig ansökan. Du ansvarar för att skicka in betyg och andra begärda handlingar och först då dessa inkommit till skolan kan en bedömning av ansökan ske. Vid antagning till de flesta kurser förekommer intervjuer. Till en del kurser förekommer också auditions och praktiska antagningsprov.

Du som redan går på skolan är antagen till ett läsår i taget och måste därför göra en ny ansökan inför varje hösttermin.

Kursansvarig lämnar förslag på antagning till rektor som tar ställning till förslaget. Rektor är ytterst ansvarig för antagningen och är den som beslutar kring denna.

Skolan förbehåller sig rätten att göra en ny bedömning om uppgifter av allvarlig art som tidigare inte har varit kända om den sökande blir kända efter att formell antagning har gjorts.

Om en kurs ställs in på grund av för få deltagare eller av orsak som skolan inte råder över så informerar vi dig snarast möjligt. Eventuella avgifter återbetalas.

Intyg, behörigheter och studieomdöme som kan erhållas på aktuell kurs

Intyg erhålls på alla kurser efter att kursen avslutats och under förutsättning att närvaron är 80 % eller mer. Mer information om intyg finns på respektive kurssida.

Varje lärare ansvarar för att meddela dig hur det går med studierna och signalera om något inte fungerar som det ska.

Behörigheter

På allmän kurs kan du få grundläggande behörighet för högskolestudier. Sådan behörighet ger dig rätt att söka in via folkhögskolekvoten. Har du dessutom skrivit högskoleprovet så kvalificerar det dig för att konkurrera i ytterligare en urvalsgrupp till högskola/universitet och ökar alltså dina chanser att komma in på den utbildning du söker.

Grundläggande behörighet kan du få efter sammanlagt tre års studier på gymnasial nivå eller 2 år på folkhögskola och ett års yrkesverksamhet, samt behörighet i Svenska 1,2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1,2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 a, b eller c, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Historia 1a1 samt Religion 1.

Behörigheter i enskilda ämnen får du om närvaron är minst 80 %, givna uppgifter lämnats in, redovisningar genomförts och de inlämnade uppgifterna är av en kvalitet som motsvarar godkänd gymnasienivå.

Studieomdöme

Ett studieomdöme kan du få om du läser på allmän kurs, har en närvaro som är 80 % eller mer och har läst på heltid i minst 30 veckor. Omdömessättning sker två gånger per läsår. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning från alla dina lärare avseende din förmåga att studera och beskriver dina förutsättningar att tillgodogöra dig fortsatt utbildning. Det som vägs in i bedömningen är:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Endast ett sammanfattande studieomdöme för alla ämnen ges. De nivåer som finns är:

4       Utmärkt studieförmåga
3,5    Mycket god - Utmärkt studieförmåga
3       Mycket god studieförmåga
2,5    God - Mycket god studieförmåga
2       God studieförmåga
1,5    Mindre god - God studieförmåga
1       Mindre god studieförmåga

Ditt studieomdöme får du med dig på ett intyg då du avslutat studierna på skolan, och det meddelas dig muntligt om du ska fortsätta studera på skolan. Studieomdöme och behörighetsgivning kan inte överprövas hos folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Undantag från regeln om minst 80 % närvaro kan göras i särskilda fall då överenskommelse träffats i förväg mellan kursdeltagare och berörda lärare. Skolan ska ha gjort bedömningen att kursdeltagaren på andra sätt kan kompensera för sin något högre frånvaro och fullt ut tillgodogöra sig studierna.

Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning

Folkhögskolor kan söka bidrag från Specialpedagogiska myndigheten. Bidragen används dels för att hålla en hög lärartäthet och dels kunna erbjuda tillgång till bra hjälpmedel för att övervinna hinder i lärandeprocessen. Vid Region Västernorrlands folkhögskolor finns också elevassistenter/stödpersoner som en resurs. Mer om tillgänglighet finns att läsa i Riktlinjer för förstärkningsbidrag på respektive skolas hemsida.

Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska

Vid behov av pedagogiskt stöd eller särskilda insatser, tex vid bristande språkkunskaper finns möjlighet för skolan att ansöka om förstärkningsbidrag hos Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förstärkningsbidraget är till för pedagogiska insatser som hör till den ordinarie verksamheten, men som det behövs mer av när man vänder sig till studerande med funktionsnedsättning.

Former för studerandeinflytande

För oss är det viktigt att du som deltagare har stor möjlighet att påverka din vistelse på skolan. Via klassråd och skolråd lämnar kursdeltagare synpunkter och förslag till skolans personal och ledning. Om du som deltagare är missnöjd med din studiesituation kan du i första hand vända dig till din lärare. Om situationen inte blir löst på ett tillfredställande sätt kan du kontakta skolledningen. Om det uppstår situationer där problem inte kan lösas av skola eller skolans styrelse kan deltagaren vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

Klassråd

Varje klass har klassråd minst en gång per månad. Vid klassråd tas också frågor upp som skall behandlas i skolrådet.

Skolråd

Skolrådet består av minst en personalrepresentant, representant från skolans ledning samt en representant från varje klass. Möte hålls minst två gånger per termin, och kursdeltagarna själva är ordförande respektive sekreterare under mötena. I skolrådet tas viktiga frågor om skolans verksamhet upp.

Kvalitetssäkring

Du som kursdeltagare fyller i en utvärdering i slutet av varje termin. Utöver detta förs kontinuerligt samtal mellan dig och dina lärare i syfte att lyssna in och utveckla verksamheten. Personalen har återkommande planerings- och utvärderingstillfällen under året där man bland annat tittar på resultatet av kursdeltagarnas utvärdering.

Missnöje

Om du är missnöjd med ett beslut av folkhögskolan vänder du dig först till rektor och därefter till skolans styrelse som är ytterst ansvarig för verksamheten. Därefter är det möjligt att göra en skriftlig anmälan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR), Box 380 74, 100 64 Stockholm.                           

E-post: fsr@folkbildning.net.

Studieomdömet kan endast omprövas av skolan, inte överklagas hos FSR.

Rådet avgör om skolan följt sin studeranderättsliga standard och kan även ta ställning till om skolans standard är adekvat utformad i den aktuella frågan. Rådet kan föreslå åtgärder med anledning av klagomålet. Dess handlingar är inte offentliga. Beslut och rekommendationer offentliggörs på FSR:s hemsida med avidentifierade personuppgifter.

Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan

Alkohol- och drogpolicy

Ålsta-, Hola- och Örnsköldsviks folkhögskolor har alkohol- och drogfria arbetsplatser och arbetsplatsområden inklusive internat. Vi kräver att alla studerande på långa kurser skall underteckna ett deltagaravtal som bland annat innefattar vår drog- och alkoholpolicy, studierna kan inte inledas förrän avtalet accepterats och undertecknats. Inga droger eller alkohol får intas i samband med skolarbetet i eller utanför skolan eller inom skolområdet. Bruk av narkotikaklassade preparat, ej avsedda att användas för medicinskt bruk leder till avskiljande från studierna. Detsamma gäller bruk av läkemedel i berusnings- eller sinnesförändrande syfte. Alkoholbruk i samband med skolarbete eller inom skolområdet leder till samtal och kan i förlängningen leda till avskiljning.

Deltagaravtal

När du undertecknat avtalet är det viktigt att du följer det. Om det uppstår problem som vi anser äventyrar din skolgång hos oss, t ex hög frånvaro eller att du brutit mot det som står i deltagaravtalet kallar din lärare till ett samtal och uttalar en varning. Man diskuterar då vilket stöd du behöver för att undvika fortsatta problem. Om denna varning inte leder till en förbättring kan du avstängas eller avskiljas från dina studier. Beslut om avstängning fattas av rektor i samråd med kursansvarig. Förvaltningschefen kan besluta om avskiljande från studier. Dessa beslut kan överklagas skriftligt till skolans styrelse.

Principer för arkivering och öppenhet

Region Västernorrlands folkhögskolor lyder under sekretess- och förvaltningslagen. Dina intyg, omdömen, ansökningshandlingar och personliga brev arkiveras enligt skolornas arkivordning. Kommunikation av privat karaktär mellan kursdeltagare och personal är däremot inte offentlig handling. Dina personuppgifter finns lagrade i registerprogrammet Schoolsoft.

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilken information vi samlar in om dig, se respektive skolas integritetspolicy på skolans hemsida: 

http://www.ålsta.nu/

http://www.hola.se/

http://www.ofhs.se/

Mer information om lagstiftning för regionsfolkhögskolor finns här:

https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/att-studera-pa-folkhogskola/studeranderatt/lagar-for-studerande-vid-landstingsfolkhogskolor/