Fem händer håller i varandra mot en blå bakgrund.

Policy för likabehandling

Folkhögskolorna inom Region Västernorrland tar avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. För att främja allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor följer folkhögskolorna nedanstående likabehandlingsplan.

Mål:

 • Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling.
 • Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka trakasserier och kränkande behandling av individer och förtryck av individer eller grupper.
 • Skolan ska sträva efter att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå andra människor.

Definition av kränkningar

Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Gemensamt för alla former av kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde.

Kränkningar innefattar exempelvis diskriminering, rasism, främlingsfientlighet, hedersrelaterat våld, homofobi, sexuella trakasserier och mobbning.

Kränkningar kan vara:

 • Fysiska - exempelvis att bli utsatt för slag, sparkar eller knuffar.
 • Verbala - exempelvis att bli hotad eller trakasserad med elaka ord.
 • Psykosociala - exempelvis suckar, miner, utfrysning och ryktesspridning.
 • Text- och bildburna - exempelvis klotter, brev, lappar, e-post och sms/mms.

Kränkande handlingar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera personer. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande. Kränkningar kan äga rum mellan deltagare, mellan personal och deltagare och mellan personal. För att en handling ska anses vara kränkande räcker det med ett enstaka tillfälle och att den som blivit utsatt upplever sig kränkt.

Det är den enskilde individens subjektiva upplevelse som avgör vad som är kränkande. Den personen som känner sig kränkt ska alltid tas på allvar. 

Åtgärder vid kränkande behandling

Grundförutsättningar för att kunna stoppa pågående mobbning är att vi får kännedom om och var det förekommer. Det är viktigt att skolan präglas av så öppna och tillitsfulla relationer mellan deltagare och personal att deltagarna självmant vänder sig till kursföreståndare, kurator, rektor eller annan personal och berättar om pågående mobbning. En annan förutsättning för detta är att eleverna känner tilltro till skolans förmåga att bekämpa och få stopp på mobbning.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande insatser på en skola är de som görs för att förbättra trivsel, arbetsklimat och atmosfär. Att skapa en känsla av vardagsomtanke och medmänsklighet är viktig, en för mobbaren välkänd person utsätts inte gärna för mobbning. Eleverna måste uppmuntras att ta kontakt med personer även utanför den egna vänskapskretsen. Det är nödvändigt att lära sig

Åtgärder vid misstanke om kränkande behandling

Alla på skolan är skyldiga att uppmärksamma, ingripa mot och rapportera alla former av kränkande behandling.

 • Rapportering sker till rektor
 • Rektor genomför en utredning i samråd med mentor och kurator

Personalens ansvar

Det är skolledningens ansvar att:

 • möjliggöra och aktivt stödja temadagar och andra förebyggande aktiviteter
 • samarbeta med andra berörda myndigheter
 • aktivt arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö för alla på skolan
 • tillgodose fortbildning av personal
 • regelbundet granska den egna verksamhetens organisation, arbetsklimat, arbetssätt och beslutseffekter
 • ett aktivt och medvetet jämställdhetsarbete som årligen följs upp
 • utvärdera och kartlägga samt vid behov revidera likabehandlingsplanen
 • ge elever möjlighet att påverka och bli delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen

All personal ska vara väl förtrogen med skolans handlingsplan och har det direkta ansvaret att inom sitt ansvarsområde förebygga kränkande behandling samt agera aktivt om sådana situationer uppstår. Arbetslaget ansvarar för att informera sina elever om handlingsplanen i början av varje läsår.

Rektor ansvarar inom sin enhet att handlingsplanen följ och att personalen har god kompetens inom området. Rektor har även det övergripande ansvaret för att handlingsplanen finns och håll aktuell.

Folkhögskolan bör forma en s.k. mobbinggrupp bestående av bland annat rektor, kurator och mentor.

Åtgärd vid fastställd kränkande behandling

Rektorn har det övergripande ansvaret för att likabehandlingsplanen efterlevs. Alla som arbetar inom skolan har ett ansvar att reagera och aktivt agera mot all form av kränkande behandling. När kränkning upptäcks tar berörd lärare initiativ till och genomför följande punkter. Berörd personal ansvarar också för att ärendet dokumenteras

 1.  Samtal med den utsatte. Observera att den kränkte alltid måste vara medveten om och ge sitt tillstånd till vidare åtgärder (punkt 2-4).
 2. Samtal med den/de som diskriminerar, trakasserar eller utsätter andra för annan kränkande behandling.
 3. Uppföljning, samtal med berörda parter var för sig.
 4. Om den utsatte önskar så möts han/hon och den/de som kränker i ett samtal.
 5. Om inte åtgärderna leder till önskad effekt kontaktas rektor för fortsatt handläggning.

Anmälan om brott

Folkhögskolorna har ansvar att vid misstanke om brott anmäla till polis och/eller sociala myndigheter.

Om mobbningen inte upphör

Om mobbningen inte upphör trots åtgärder enligt handlingsplanen vidtagits stängs eleven av från undervisningen och avvisas från skolan. Detta görs med hänvisning till undertecknat deltagaravtal, att samarbeta med alla oavsett olikheter. Negativa miner, beteenden som fnysningar, hånleenden, avbrott under pågående redogörelse, suckar, nedsättande kommentarer, miner, förtal eller liknande får aldrig tolereras.


Tillbaka till toppen