Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från regionfullmäktige 25 november

2020-11-25 14:33

Under onsdagen klubbade regionfullmäktige budget för 2021 och ekonomiplan för kommande år. På grund av skärpta restriktioner reducerades åter antalet ledamöter enligt den partiöverenskommelse som gjordes i våras och mötet genomfördes även delvis digitalt.

I stället för 77 ordinarie ledamöter deltog 39 personer i årets sista fullmäktige. De delades in i mindre grupper på max åtta personer som spreds ut i sex olika lokaler vid Regionens hus i Härnösand.

- Vi har gjort allt för att kunna få till detta viktiga sammanträde. Det är spännande och vi får ta det här som lärande, eftersom det är första gången som fullmäktige genomförs digitalt. I januari hoppas vi att alla ledamöter ska kunna delta på distans hemifrån, säger Jan Olov Häggström (S) regionfullmäktigeordförande.

På grund av den ansträngda coronasituationen sköts alla ärenden upp till efter nyår, inklusive motioner och interpellationer, som inte var nödvändiga för beslut under 2020.

Budget 2021 samt ekonomisk plan 2022 – 2023

Regionen omsätter runt 10 miljarder årligen och nära 90 procent av dessa pengar används till hälso- och sjukvård. Intäkterna är huvudsakligen två – skatter och olika typer av statliga bidrag.

När de gäller den ekonomiska planen är övergripande målsättning att under planperioden 2021–2023 förstärka ekonomin genom att minska kostnaderna och bryta utvecklingen i kostnadsökningstakten. Kostnadsnivån är allt för hög i förhållande till finansieringen genom skatteintäkter och generella statsbidrag samt även jämfört med andra liknande regioner.

Fullmäktige beslutade, enligt majoritetens förslag, i korthet:

 • Nämnden för hållbar utveckling får förstärkt budgetram avseende ökade trafikkostnader från nästa år med 14 miljoner kronor.
 • Hälso- och sjukvårdsnämndens framställan om förstärkt budgetram avseende uppskjuten vård år 2021 med 80 miljoner kronor och år 2022 med 80 miljoner kronor beviljades.
 • Bevilja att hälso-och sjukvårdsnämnden får överskrida sin ekonomiska ram för specialistvård med totalt 100 miljoner kronor för 2021.
 • Tillföra Regionledningsförvaltningen medel för primärvård med totalt 27 miljoner extra under de kommande två åren.

Under planperioden 2021–2023 är budgetförslaget balanserat, det vill säga att intäkterna är större än kostnaderna. Detta innebär att det lagstadgade kravet på ekonomisk balans uppfylls. Kravet på återställning av tidigare års underskott med 119 miljoner kommer att klaras enligt kommande budget.

För att nå en ekonomi i balans över tid ska:

 • ekonomistyrning och budgetföljsamhet utvecklas inom alla verksamheter.
 • kostnadsutvecklingen brytas genom löpande förbättringsarbete och strategiska satsningar.
 • beroendet av inhyrd personal minska.
 • investeringar alltid vara noggrant övervägda och ständigt vägas ur ett länsperspektiv.
 • identifierade brister i kvalitet och arbetsmiljö åtgärdas.
 • fortsatt arbete med energieffektivisering och miljöledningssystem i alla verksamheter samt fortsatta satsningar på förnybar energi genomföras.
 • vården bedrivas på mest effektiva omhändertagandenivå.
 • samarbetet mellan kommuner och regioner utvecklas.
 • resurser och kompetenser tas tillvara optimalt genom utökad samverkan och arbetsfördelning.

Några röster ifrån debatten:

”Primärvården är underfinansierad och vi vill lägga till ytterligare 23 miljoner utöver förslaget, alltså totalt 50 miljoner under åren 2021 och 2022” Jonny Lundin (C)

”Vi vill höja skatten med 55 öre och fastsätta skattesatsen till 11,84 för att kunna satsa resurser på personalen och även öka satsningen på klimatet” Lars Gunnar Hultin (V)

”Vi vill inrätta en intern bemanningsenhet för att minska kostnader för hyrpersonal, som har fungerat framgångsrikt i andra regioner” Mats Hellhoff (SD)

”Det finns tydliga politiska skiljelinjer, men idag är inte rätt plats att dra ut på tiden för att ta den debatten” Robert Thunfors (Sjvp)

Skatt

Fullmäktige beslutade att fastställa skattesatsen för år 2021 till 11,29 kronor, det vill säga en oförändrad nivå.

Protokoll publiceras på webben

Texten ovan innehåller ett urval av punkterna på dagordningen. Du hittar fullständig dagordning under Alla sammanträdeshandlingar.

Hela protokollet publiceras på sidan protokoll från regionfullmäktige på rvn.se när det har justerats.