Sundsvallsbron sett underifrån.

Regional kompetensförsörjning

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för arbetslivets möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga i Västernorrland. I Västernorrland arbetar de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna med ett strategiskt regionalt kompetensförsörjningsarbete, som du kan ta del av här.

Samordning, strategisk ledning och kraftsamling av insatser och resurser för näringsliv och offentliga verksamheters behov av kompetensförsörjning är en av prioriteringarna för den regionala tillväxtpolitiken i Västernorrland.

Fokus ligger på matchning, analysarbete, flexibla utbildningsformer och god utbildningskvalité i vår region.

Regionalt strategiskt kompetensförsörjningsarbete

I Västernorrland arbetar de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna med ett strategiskt regionalt kompetensförsörjningsarbete.

Det omfattar att:

  • Organisera och fastställa målsättningar utifrån prioriteringar i regionala utvecklingsstrategier. För detta ska samverkan ske med bl.a. kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter och övriga aktörer i länet.
  • Tillhandahålla analyser och prognoser på kort och lång sikt av kompetensbehoven för privat och offentlig sektor.
  • Föra dialog med berörda aktörer om de behov som identifierats och ge förslag på insatser utifrån dessa, bland annat i syfte att fler ska påbörja reguljära studier.
  • Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå och implementera metoden som ett naturligt kompetensförsörjningsverktyg i Västernorrland.
  • Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning.
  • Bidra till etablering av lärcentrum i regionen
  • Stärka folkbildningen som utbildningsform och som kompetensförsörjningsverktyg
  • Synliggöra och möjliggöra kommunernas kompetensförsörjningsmöjligheter genom riktade strategiska dialoger
  • Matchning mot arbetslivets behov

Tillbaka till toppen