Projektstöd tillväxt

träpellets och granris

För ett hållbart och attraktivt Västernorrland

Här hittar du information om hur du söker regionala projektmedel. Medel är möjliga att söka för dig som representerar en kommun, kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag, myndigheter, föreningar eller universitet och högskolor. 

Människor rör sig i stadsmiljö på kvällen

Har du en idé som bidrar till att utveckla Västernorrland?

Kontakta oss gällande regionala projektmedel!

Vi återkommer till dig för fortsatt dialog efter att du skickat in intresseanmälan.

Fyll i intresseanmälan tidig projektidé

Syftet med projektmedlen är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet.

Att tänka på inför ansökan 

Vem kan söka projektmedel?

Kommuner, organisationer, kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag, myndigheter, föreningar samt universitet och högskolor.

Projektstöd lämnas inte till enskilda personer eller näringsdrivande företag och organisationer.

Information gällande regionala företagsstöd

Vad gäller för projektstöd?

  • Med projekt avses insatser som är väl avgränsade från ordinarie verksamhet.
  • Projektet ska vara avgränsat i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.
  • Projektet ska ha regional betydelse och omfattning, där helst tre kommuner ska ingå eller medverka.
  • Stödgrundande kostnader som kan ingå i ett projekt är till exempel personal- och lokalkostnader samt i vissa fall investeringar.
  • Region Västernorrland kan maximalt medfinansiera 50 procent av projektets totala kostnader. Annan medfinansiering krävs. Observera att projektmedel betalas ut i efterskott mot upparbetade faktiska kostnader.
  • Tänk på att en ansökan som lämnas in är en offentlig handling. De uppgifter som finns i ansökan är offentliga. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av det som står i ansökan, oavsett om projektet beviljas eller inte.
  • Ansökningar kan skickas in löpande. Gällande utlysningar för medfinansiering till ERUF och andra Interregprogram, information finns under Medfinansiering EU-program

Förstudie

Det finns även möjlighet att genomföra en förstudie som ett förberedande projekt i mindre skala där ni kan undersöka om och hur ni skulle kunna driva ett större genomförandeprojekt.

Resultatet av förstudien kan bli att ni väljer att gå vidare och ansöker om ett genomförandeprojekt. Förstudien kan också resultera i att projektet inte kan eller bör genomföras. Syftet med en förstudie kan till exempel vara att utveckla samarbeten, kartlägga utvecklingsbehov, testa idéer och förutsättningar för den verksamhet som ska prövas i genomförandet av projektet.

Ansök via e-tjänsten Min ansökan 

Ansök via den elektroniska tjänsten Min ansökan (minansokan.se). Där skapas ett konto med användarnamn och lösenord. 

Om e-tjänsten skulle ligga nere vid sista ansökningsdag för EU-program kan du skicka en kopia av ansökan via e-post till någon av handläggarna så att den finns inkommen och diarieförd innan sista ansökningsdag. För att vi ska kunna stödja er på bästa sätt, ta kontakt med oss tidigt i er process, särskilt om ni avser söka finansiering från EU-program. 

När får jag besked?

Vi hanterar inkomna ansökningar löpande. Ofta behöver ansökningar kompletteras av sökanden vilket förlänger handläggningstiden. Kontrollera alltid att samtliga obligatoriska bilagor finns bifogade tillsammans med ansökan, det underlättar vår handläggning av ärendet. Vi kontaktar dig vid inkommen ansökan och ger information om ansvarig handläggare/kontaktperson.

Avser ansökan en medfinansiering till projekt inom något av EU:s Interregprogram är det viktigt ha i åtanke att hela processen från idé till slutgiltigt beslut kan ta upp till sex månader.

Beslutet om medfinansiering skickar vi sedan med post eller e-post, efter att beredningen är klar och beslut fattats av ansvarig politisk instans. Av beslutet framgår bland annat beslutat belopp, hur stor procent som är medfinansiering, godkända kostnader, datum för ansökan om utbetalning och lägesrapportering samt eventuellt övriga villkor för stödet. Vid ett bifall kommer du sedan att bjudas in till ett uppstartsmöte.

Hur går ansökningsprocessen till?

Du kan söka regionala projektmedel löpande under hela året. EU-programmen har däremot fasta beslutstillfällen och för att regionen ska kunna medfinansiera i dessa projekt ska ansökan skickas till regionen innan den skickas till Tillväxtverket eller annan myndighet.

Varför finansierar Region Västernorrland projekt? 

Region Västernorrland har det regionala utvecklingsansvaret i länet och ansvarar för statliga medel för regional tillväxt, det så kallade länsanslaget 1:1. Du kan ansöka om medel för projekt av regional karaktär som ligger i linje med målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Regionala utvecklingsstrategin utgör det främsta styrdokumentet för hanteringen av dessa medel.

Ansök

Kontakta oss

Relaterad information


Tillbaka till toppen