Beslut om fortsatt utredning av ny sjukhusstruktur

2024-07-05 09:53

Vid fredagens extrainsatta möte beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland att fortsätta utredningen om sjukhusstrukturen. Utredningen går nu in i sin andra etapp och ska undersöka det föreslagna fjärde alternativet med fokus på patientsäkerhet, ekonomi, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, beredskapsfrågor samt forskning och utbildning.

– Det här beslutet är ett viktigt steg mot en mer hållbar och effektiv hälso- och sjukvård för hela regionen. Jag tycker att direktivet ger en tydlig inriktning kring de frågor som nu behöver prioriteras i det fördjupade utredningsarbetet som ska ske gemensamt med verksamheterna, säger Elina Backlund Arab, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag att genomföra denna andra etapp, som kommer att rapporteras löpande till nämnden. Målet är att skapa ett välgrundat beslutsunderlag för politiska beslut.

Fokus på kostnadseffektivitet och kvalitet

Utredningen, som började med en delredovisning i april, syftar till att omstrukturera sjukhusvården för att sänka kostnaderna, förbättra effektiviteten och därmed utveckla primärvården i länet. En del av detta är att fokusera sjukhuset i Sollefteå på vård för multisjuka äldre, medan specialiserad vård flyttas till sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall. Sollefteå kommer dock att behålla viktig dagvård som akutmottagning, specialiserade mottagningar, dialys och vissa operationer.

Två delprojekt för bättre genomförande

Etapp två innebär en noggrann analys och planering av hur förändringarna ska genomföras. Det inkluderar konsekvensbeskrivningar avseende patientsäkerhet, ekonomi, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Utredningen delas upp i två delprojekt: ett för Örnsköldsvik och Sundsvall, och ett för Sollefteå, för att säkerställa att båda perspektiven beaktas noggrant.

Detaljerad plan för framtiden

Utredningen ska resultera i en detaljerad plan och tidplan för genomförandet, inklusive anpassningar i budget och verksamhetsplanering. Frågor som ska analyseras utifrån ett samlat systemperspektiv omfattar akutsjukvård, transportbehov, bemanning samt eventuell påverkan på Försvarsmaktens verksamheter i Västernorrland. Även pågående arbeten kring utvecklingen av primärvården och god och nära vård kommer att beaktas eftersom det är en central del av hälso- och sjukvårdens systemförändring.

– I direktivet beaktas väsentliga delar kring den systemförändring som hälso- och sjukvården och länet står inför. I kommande etapp kommer det vara en framgångsfaktor att belysa olika perspektiv i samråd med våra samverkanspartners, säger Elina Backlund Arab.

Slutredovisningen av utredningen ska presenteras för nämnden senast i december 2024 och slutliga beslut om eventuella strukturförändringar kommer att fattas av regionfullmäktige i början av 2025.

Parallellt har regionstyrelsen gett regiondirektören i uppdrag att föra dialog med Sollefteå och Kramfors kommun om att etablera en samorganisation enligt Norrtäljemodellen. Syftet är att utforska möjligheter för regional och kommunal samverkan inom hälso- och sjukvården. Om intresse finns, ska förutsättningarna beskrivas och utredas i samarbete med kommunerna.

– Vi ser fram emot att få ta del av de detaljerade förslagen senare i höst för att därefter kunna besluta kring vad som är möjligt att förändra i syfte att ställa om vården till de som behöver den mest, säger Elina Backlund Arab.


Tillbaka till toppen