EU-flagga med hus i bakgrunden

Europaforum norra Sverige har antagit två positionsdokument för att bevaka norra Sveriges intressen

2023-11-02 10:22

Det politiska nätverket Europaforum norra Sverige (EFNS) har tagit fram nya positionsdokument där man tar ställning kring två olika förslag från EU-kommissionen. Förslagen det gäller är förordningen om nettonollindustri (Net Zero Industry Act) samt förslaget till direktiv om övervakning av markhälsa och resiliens.

Förslag till förordning om nettonollindustri

I mars 2023 presenterade EU-kommissionen förslaget till förordning om nettonollindustri. Förordningen om nettonollindustrin syftar till att öka produktionskapaciteten av nyckeltekniker som är avgörande för att nå EU:s klimatmål om en 55 procents minskning i utsläpp av växthusgaser jämfört med utsläppsnivån 1990 och klimatneutralitet senast 2050, liksom att säkerställa ett motståndskraftigt energisystem och främja jobbskapande.

Europaforum Norra Sverige välkomnar ambitionen i EU-kommissionens förslag till förordning om nettonollindustri (NZIA) men har synpunkter på delar av förslaget. EFNS anser till exempel att EU-kommissionen bör ställa krav på minskad klimatpåverkan men inte styra mot specifika tekniker. EFNS menar även att förslaget medför en detaljreglering som riskerar att gå över det nationella och kommunala självbestämmandet. Lokal och regional förankring krävs för ökad samhällelig acceptans vid etablering av industrier.

Direktiv om övervakning av markhälsa och resiliens

EU-kommissionens förslag till markdirektiv syftar till att uppnå god markhälsa i hela EU till år 2050. Förslaget gäller all mark och all markanvändning inom EU, och ambitionen är att fylla de luckor som identifierats i nuvarande lagstiftning gällande markskydd. Förslaget innefattar markdistrikt över hela EU, satellitövervakning av all mark, regelbundna jordprover samt möjligheter för EU-kommissionen att ta jordprover hos enskilda markägare. I nästa steg föreslås tvingande åtgärder och möjlighet till sanktioner mot markägare.

EFNS ser positivt på ambitionen bakom förslaget till ett markdirektiv. Dock anser EFNS att det blir problematiskt att använda samma modell för övervakning för vitt skilda marktyper inom stora geografiska områden. Till exempel så har markförhållanden i fjäll och arktiska skogar svag koppling till markförhållanden vid fruktodlingar i södra Europa. I Sverige, med en stor bioekonomi från skogsbruk och jordbruk, är vi i hög grad medvetna om markens betydelse och mäter regelbundet dess tillstånd. EFNS tycker därför att förslaget bör dras tillbaka och omarbetas.

Läs mer om de två positionerna på Europaforum norra Sveriges webbsida:

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om nettonollindustrin – Net Zero Industry Act | Europaforum

“Marken är vårt viktigaste arvegods och behöver värnas” | Europaforum

Europaforum norra Sverige

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett politiskt nätverk som samlar Sveriges fyra nordligaste regioner för att tillvarata norra Sveriges intressen i frågor med en tydlig EU-dimension. Forumet för fram norra Sveriges ståndpunkter med en gemensam röst. Det som gör nätverket unikt är EFNS förmåga att samverka över partigränser mellan aktörer på lokal, regional, nationell och EU-nivå och i syfte att gynna norra Sveriges intressen i EU-politiken.

Målen med det gemensamma påverkansarbetet genom ENFS är att:

  • Säkerställa att norra Sveriges intressen tillvaratas när EU utformar politik
  • Utveckla och bidra till ett gott flernivåstyre i EU och i Sverige
  • Föra EU-politiken närmare medborgarna i norra Sverige
  • Öka kunskap och medvetenhet om EU-politik i politiska organ i de fyra nordligaste regionerna

Tillbaka till toppen