Felaktig rapportering skapar oro bland patienter

2024-07-09 15:43

Ett nyligen sänt nyhetsinslag på P4 Sveriges Radio Västernorrland om cancervården i länet har orsakat oro och lidande hos både patienter och anhöriga samt invånare i länet. Inslaget framställde ett hypotetiskt krisscenario som om det vore den nuvarande situationen, vilket inte stämmer med verkligheten.

- Inslaget har skapat obefogad oro hos våra cancersjuka patienter och deras närstående och det innehöll dessutom faktafel, säger Maria Strandberg, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Region Västernorrland ställer sig kritisk till inslaget och påpekar flera felaktigheter:

  1. Missförstånd om Socialstyrelsens ransoneringstrappa: Verktyget används för att stödja bedömningar vid krissituationer.
  2. Gamla intervjuer: Intervjuerna i inslaget gjordes för en månad sedan och kan därmed vara inaktuella.
  3. Missvisande kommentarer: Områdesdirektören var inte medveten om att hans kommentarer skulle användas för att kommentera en annan persons uttalanden.
  4. Bristande faktakontroll: Storyn faktakontrollerades inte ordentligt innan publicering.

Inslaget gav felaktigt intrycket att ransoneringstrappan leder till en ökad risk för försämringar inom vården i Region Västernorrland.

- Socialstyrelsens ransoneringstrappa är ett verktyg för att stödja bedömningar i krissituationer. Besluten tas alltid av den medicinskt ledningsansvarige läkaren som har bäst kännedom om patientgruppen, förklarar Roger Westerlund, områdeschef för närsjukvårdsområdet söder och tillförordnad områdesdirektör område somatik.

Patientsäkerheten är alltid högsta prioritet och Socialstyrelsens verktyg ska hjälpa medicinskt ledningsansvariga medarbetare i deras bedömningar. När det inte finns någon annan cancerbehandling som är likvärdig med den initialt planerade, så är det aldrig ett alternativ för cancerläkare att ändra något i sina behandlingsrutiner.

- Vi är cancerläkare och vi kommer alltid att göra det som är bäst för våra patienter. Jag förutsätter att det är samma för alla professioner, understryker Lars Beckman, överläkare och medicinskt ansvarig på onkologen vid Sundsvalls sjukhus.

Regionen har uppmanat nyhetsredaktionen att korrigera de redan publicerade inslagen och att i fortsättningen stämma av det aktuella läget, för att undvika spridning av felaktig information som skapar onödig oro bland patienter och anhöriga.


Tillbaka till toppen