Porträttbild av Dick Rytterdahl och Glenn Nordlund
Ekonomidirektör Dick Rytterdahl och regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S)

Fortsatt negativ kostnadsutveckling för Region Västernorrland

2024-05-22 14:54

På onsdagen fick regionstyrelsen ta del av årets första ekonomiska prognos. Den visar en negativ budgetavvikelse för hälso- och sjukvården på 120 miljoner kronor för helåret.

- Vi har ett tufft och allvarligt ekonomiskt läge i hälso- och sjukvården där beslutade åtgärdspaket inte gett förväntad effekt. Det görs många bra saker men tyvärr går det för långsamt. Därför måste takten i effektiviseringsarbetet öka, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Regionens ekonomiska läge är och kommer att vara mycket ansträngt i år och nästa år. Regionfullmäktige beslutade tidigare att godkänna ett budgeterat underskott med 851 miljoner kronor för 2024, men prognosen visar nu på ett minusresultat på 938 miljoner kronor.

Ökade kostnader för köpt vård

-  Budgeten bygger på att alla förvaltningar och verksamheter klarar av att hålla sin budget och genomföra beslutade åtgärder. Den prognos som vi nu fått visar att hälso- och sjukvården hittills inte klarat av att genomföra de åtgärder som krävs för att hålla sig inom budgetramarna. Framför allt är det ökade kostnader för köpt vård och kostnader för hyrpersonal som avviker mot budget, säger ekonomidirektör Dick Rytterdahl.

Det pågående och intensiva arbetet med att sänka kostnader för administration och bromsa den höga kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården förväntas ge viss effekt under året. Men den stora effekten för regionens ekonomi beräknas främst komma 2025 och 2026 - under förutsättning att den pågående omställningen och effektiviseringen genomförs enligt plan. Den bygger på att kostnaderna totalt sänks med 650 miljoner kronor de kommande tre åren, varav 250 miljoner ska sparas genom en effektivare administration.

Tuffa beslut och prioriteringar kommer att krävas

- Det är stora kostnadsminskningar som behöver genomföras, vilket kräver hårt arbete med många tuffa beslut och prioriteringar både av oss politiker och av regionens chefer. Vi måste tillsammans skapa förutsättningar för att inte kärnan i vårt välfärdsuppdrag ska riskeras, säger Glenn Nordlund.

För regionen som helhet visar prognosen en negativ budgetavvikelse på 90 miljoner för helåret i förhållande till budgeten. Det innebär att resultatet för 2025 skulle hamna på cirka 940 miljoner kronor, om inte kostnaderna minskar under resten av året.

Inför 2024 fick regionledningsförvaltningen en minskad ram med 25 miljoner kronor. För att klara årstakten i kostnadssänkningen har bland annat 25,25 tjänster tagits bort, varav 13,25 varit vakanser. Aktiva effektiviserings- och besparingsåtgärder inom arbetet med effektivare administration har genomförts och i dagsläget har 24,2 miljoner kronor uppnåtts i besparing för året

Revidering av handlingsplan för kostnadsreduceringar

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens senaste möte beslutades att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma till nämnden i augusti med en revidering av handlingsplan för kostnadsreduceringar inom hälso- och sjukvården.

Tidigare i vår publicerade Sveriges kommuner- och regioner, SKR, vårens ekonomirapport. Den visar att landets regioner fortsatt påverkas kraftigt av den svaga ekonomin och att det samlade resultatet för 2024 beräknas till totalt minus 16 miljarder kronor.

Läs mer här: Fler tuffa år väntar för kommuner och regioner | SKR


Tillbaka till toppen