Skylt på husfasad med texten Region Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens fortsatta arbete för att minska sina kostnader

2023-12-01 15:16

Hälso- och sjukvården i Region Västernorrland har ett stort underskott och måste minska sina kostnader med över 300 miljoner kronor under 2024. Den senaste analysen av det ekonomiska utrymmet under perioden 2024-2026 visar ett underskott på 775 miljoner kronor.

Enligt den planering som gäller för hälso- och sjukvårdsorganisationen, ska kostnaderna reduceras med 150 miljoner kronor 2024. När nu sammanställningarna av områdenas budgetprognoser kan summeras tillkommer ett underskott om 174 miljoner kronor.

- Hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott i förhållande till budget har aldrig tidigare varit större. Det är enormt stora kostnadsminskningar som behöver genomföras, vilket kräver hårt arbete med många tuffa beslut och prioriteringar. Vi måste tillsammans skapa förutsättningar för att inte grunderna i vårt välfärdsuppdrag ska riskeras, säger Anders Sylvan, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

På områdes- och verksamhetsnivå har en handlingsplan tagits fram för att på lång och kort sikt minska kostnaderna och nå en ekonomi i balans. Handlingsplanen presenteras nu för politiken, i första hand hälso- och sjukvådsutskottet 7-8 december och hälso- och sjukvårdsnämnden 19 december. Totalt ska hälso- och sjukvården minska sina kostnader med omkring 775 miljoner kronor till utgången av 2026.

- Vi behöver använda våra gemensamma resurser på ett klokare sätt för att möta patienternas behov tidigare. Det kommer att behövas mer insatser inom det förebyggande arbetet för att färre invånare ska bli så sjuka att de behöver inneliggande vård. Om vi kan göra mer tidigare för våra äldre och multisjuka patienter så kan också kostnader för dyr sjukhusvård minska och resurser till en mer nära vård kan frigöras, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Elina Backlund Arab (S).

Realistiska åtgärder

Handlingsplanen fokuserar på långsiktig utveckling och bedömda realistiska åtgärder. Exempel på förslag av åtgärder i handlingsplanen som är avsedda att ge effekt under 2024 bygger på verksamhetsförändringar som innebär lägre behov av bemanning, ersättningar, effektivisering genom digitalisering och justeringar när det gäller inköp och andra omkostnader.

Det är tuffa förändringar som kommer att krävas de närmaste åren och flera åtgärder har redan startats upp. Bland annat smarta inköp, närvårdsteam, produktions- och kapacitetsplanering samt ny budgetmodell för 2025.

  • Smarta inköp - Folktandvården har bedrivit ett framgångsrikt arbete med smarta inköp. Efter den modellen startar somatiken ett pilotprojekt som ska åstadkomma ett strukturerat arbetssätt för rätt sortiment, rätt lager, ändamålsenliga förråd och god resursfördelning. Generell restriktivitet råder dessutom för alla inköp i alla verksamheter. Målbilden är att kunna åstadkomma minst en tioprocentig reduktion av de totala kostnaderna för inköp, vilket motsvarar 100 miljoner under planperioden.
  • Närvårdsteam - Genom att ta sjukvården till patienten och inte tvärtom ökar tillgängligheten till rätt vård nära patienten. Ett uppdrag för närsjukvårdteam finns vilket även involverar privata vårdgivare. Redan existerande mobila team samordnas.
  • Produktions- och kapacitetsplanering - Skapa system för att bättre förstå, planera och följa upp verksamheter inom hälso- och sjukvården. Flera verksamheter inom område somatik har redan infört systemet och nu ska hela hälso- och sjukvården arbeta med produktions- och kapacitetsplanering. Områdesdirektörerna har fått i uppdrag att fördjupa sig inom ämnet för att sedan ta fram gemensamma mål för bemanning, produktion och ekonomi. Nästa steg är att ta fram en plan för genomförande. 
  • Ny budgetmodell 2025 - En ny budgetmodell tas fram som baseras på uppdrag och behov. Varje verksamhet tilldelas en målnivå och tar utifrån en analys mellan mål och nuläge fram en handlingsplan.

Under 2024 förväntas de planerade åtgärderna sänka kostnaderna med 175–192 miljoner kronor, så ytterligare åtgärder krävs för att komma i fas med underskottet på 300 miljoner.

Ambitionen är att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med ytterligare förslag stegvis, med en första återrapportering i februari 2024.


Tillbaka till toppen