Porträtt av Dick Rytterdahl ekonomidirektör, Åsa Bellander regiondirektör och Glenn Nordlund (S) regionstyrelsens ordförande.
Dick Rytterdahl ekonomidirektör, Åsa Bellander regiondirektör och Glenn Nordlund (S) regionstyrelsens ordförande.

Hög inflation och ökade hyrkostnader påverkar resultatet för 2023 negativt

2024-02-15 07:00

Region Västernorrlands preliminära ekonomiska resultat för helåret 2023 uppgick till minus 396 miljoner kronor, vilket var 58 miljoner lägre än budget. Utfallet var trots det något bättre än förväntat till följd av högre skatteintäkter och statsbidrag.

Ökade kostnader för pensioner och hyrbemanning

Det negativa utfallet för 2023 har sin främsta orsak i den höga inflationen som kraftigt påverkat kostnaderna för såväl pensioner som den löpande driften inom alla verksamheter. Även kraftigt ökade kostnader för hyrpersonal har påverkat det ekonomiska utfallet negativt.

- Vi tar nu krafttag för att snabbt bromsa den ohållbara kostnadsutvecklingen inte minst när det gäller inhyrd personal. Vi har också fattat ett antal skarpa beslut både kring anställningar, inköp och hyrbemanning som vi hoppas kommer att börja ge resultat i närtid, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Till följd av inflationen ökade Region Västernorrlands pensionskostnader med över 550 miljoner kronor mellan 2022 och 2023, och för 2023 och 2024 beräknas kostnadsökningen till 1 miljard. Sveriges kommuner och regioner, SKRs prognos är att regionerna i år kommer att göra ett samlat underskott på 24 miljarder kronor.

För 2024 beräknas resultatet till minus 799 miljoner kronor och 2025 väntas underskottet landa på 208 miljoner kronor. Först 2026 ses en ljusning i det ekonomiska läget.

Stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen

Det råder dock en stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen. Såväl inflationens, lågkonjunkturens och skatteunderlagets utveckling som verksamhetsmässiga förutsättningarna kan komma att utvecklas sämre än förväntat.

- Den ekonomiska osäkerheten medför ett behov av ökad takt i effektiviseringsarbetet, samtidigt som vi måste få till en bättre kostnadskontroll och ökad följsamhet till exempelvis ramavtal för olika typer av inköp. För att lyckas måste alla hjälpas åt - vi kan bara ta oss ur det besvärliga ekonomiska läget tillsammans, säger ekonomidirektör Dick Rytterdahl.

Pågår ett omfattande utvecklingsarbete

De kommande åren innebär även stora demografiska utmaningar när allt fler Västernorrlänningar når en hög ålder, med ett större behov av vård och omsorg, samtidigt som andelen invånare i arbetsför ålder fortsätter att minska.

- I många verksamheter pågår ett omfattande utvecklingsarbete drivet av engagerade medarbetare och chefer för att hitta kostnadseffektiva lösningar på framtidens välfärdsutmaningar, vilket är väldigt positivt. Samtidigt är det nödvändigt att det pågående och övergripande arbetet med kostnadseffektiviseringar och förändrade arbetssätt fortsätter och ger resultat, säger regiondirektör Åsa Bellander.

Preliminärt bokslut 2023

  • Region Västernorrlands preliminära ekonomiska resultat för 2023 uppgick till minus 396 miljoner kronor och en försämring med 428 miljoner kronor från 2022.
  • Justerat för effekten av orealiserade värdeökningar i pensionsmedelsförvaltningen var årets resultat minus 702 miljoner kronor.
  • Pensionskostnaderna ökade med över 550 miljoner kronor mellan 2022 och 2023.
  • Kostnaderna för inhyrd personal ökade med 65 procent från året innan till 773 miljoner kronor.

Tillbaka till toppen