Anonym sjukvårdspersonal springer i en sjukhuskorridor

Något ökat förtroende för sjukvården i länet

2024-02-29 09:01

Resultatet i den senaste hälso- och sjukvårdsbarometern visar att förtroendet för hälso- och sjukvården i Västernorrland har ökat något sedan 2022, även om förtroendet fortfarande ligger i botten jämfört med övriga landet.

Skillnaderna inom länet är dock stora. Mest nöjda är invånarna i Örnsköldsvik. Minst nöjda är invånarna i Sollefteå och Kramfors.

48 procent av de 1 053 slumpmässigt utvalda västernorrlänningarna uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med 2022. I riket i stort har förtroendet minskat något sedan förra året.

- Förtroendet för våra verksamheter är en fråga vi ständigt behöver jobba med. Även om vi kan se en viss förbättring från föregående år är den här placeringen inget vi kan eller ska vara nöjda med. Vi har det senaste året haft utmaningar med både ekonomin och med bemanningen vilket torde ha påverkat det generella förtroendet för hälso- och sjukvården hos länets invånare, säger Glenn Nordlund (S), regionstyrelsen ordförande.

Han poängterar att det här är en av flera nationella enkäter som görs kring hälso- och sjukvården och man att man i de nationella patientenkäterna, som mäter patienternas upplevelse av vården, ser en annan bild.

- I de nationella patientenkäterna brukar regionen hamna betydligt högre vilket trots allt kanske är det viktigaste, att våra patienter upplever att de får en god hälso- och sjukvård, säger Glenn Nordlund.

De låga förtroendesiffrorna till trots upplever 8 av 10 västernorrlänningar att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Nästan lika många ställer sig även positiva till att läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor vid vårdbesök.

Många missnöjda över väntetider

Både nationellt och i Västernorrland finns ett fortsatt missnöje kring väntetider till både sjukhusen och hälso- och vårdcentraler. I Västernorrland anser färre personer att väntetiderna är rimliga i jämförelse med övriga regioner. Strax under 4 av 10 anser att väntetider till sjukhusen är rimliga medan strax över 5 av 10 anser att väntetider till hälso- och vårdcentraler är rimliga.

- Väntetider till vården kan generellt bli bättre. Tillgängligheten handlar om flera saker; information, enkelhet att komma i kontakt med oss, möjlighet till digitala tjänster och den fysiska vården jag får. Det kan naturligtvis upplevas olika beroende på vem du frågar eller var du bor. Jag kan dock konstatera att under fjolåret minskade väntetiderna till vården i Västernorrland, säger Åsa Bellander, regiondirektör.

Uppskattad hälsa påverkar förtroendet

Västernorrlänningar som svarat på enkäten får uppge ett antal bakgrundsvariabler varav en är hur de uppskattar sitt hälsotillstånd. Personer som uppskattar sitt hälsotillstånd som dåligt eller mycket dåligt har mycket lägre förtroende för hälso- och sjukvården i jämförelse med personer som uppskattar sin hälsa som bra eller mycket bra.

Skillnaden blir särskilt tydlig när det gäller förtroendet för hälso- och vårdcentraler. 60 procent av de som uppskattar sitt hälsotillstånd som bra har ett högt förtroende för hälso- och vårdcentraler. Detta kan jämföras med endast 39 procent av de som uppskattar sitt hälsotillstånd som dåligt.

Störst förtroende i norra delen av länet

Precis som tidigare år är västernorrlänningar i norra delen av länet mest positiva och har högst förtroende för vården. Det blir särskilt tydligt när det gäller förtroendet för hälso- och vårdcentraler där nästan 7 av 10 har mycket eller ganska stort förtroende vilket kan jämföras med länets västra delar där knappt hälften har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och vårdcentraler.

Den nationella patientenkäten för primärvården som publicerades tidigare i år visar på ett liknande mönster. Personer i Örnsköldsviksområdet var mest nöjda med sina hälsocentraler. Tre av de sex hälsocentraler som fick högst betyg var hälsocentralerna i Själevad, Husum-Trehörningsjö och Bjästa.

- Det är självklart kul att se det generella mönstret av nöjdhet i Örnsköldsviksområdet och vi behöver fortsätta jobba med konkreta åtgärder att öka förtroendet för hälso- och sjukvården över hela länet. Trots de ekonomiskt tuffa tiderna har vi exempelvis gjort en extra satsning på primärvården för att öka tillgängligheten till våra hälsocentraler och även barn- och ungdomspsykiatrin får de kommande tre åren ett extra tillskott för att minska den psykiska ohälsan bland länets unga, äger Glenn Nordlund.

Kvinnor i Västernorrland mest positiva till digital vård

Nästan 8 av 10 västernorrlänningar ställer sig positiva till att använda 1177:s e-tjänster. Över hälften av de tillfrågade ställer sig även positiva till en större möjlighet att kunna vårdas hemma genom hembesök av vårdpersonal varvat med stöd av digital teknik. Strax under hälften ställer sig positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik, exempelvis genom videosamtal med läkare eller annan vårdpersonal.

Undersökningen visar också att kvinnor är mer positivt inställda än männen i Västernorrland. Detta gäller både användandet av 1177:s e-tjänster, möjligheten att kunna vårdas hemma med hjälp av digital teknik och vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik.

Fakta om hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som mäter befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Målgruppen är individer över 18 år som är bokförda i en region, i övrigt sker ett slumpmässigt urval. I Västernorrland svarade 1 053 personer på enkäten 2023.

Här kan du läsa mer om hälso- och sjukvårdsbarometern.


Tillbaka till toppen