Bildcollage med illustration av ett bergslandskap med en hängbro till vänster, en bild av en ordförandeklubba av trä till höger.

Noterat från regionala utvecklingsnämnden

2024-06-18 09:42

Under regionala utvecklingsnämnden senaste sammanträde 14 juni behandlades ett antal frågor. Några av de frågor som togs upp var; en nyligen framtagen tillgänglighetsstrategi för människor och gods i Västernorrland, folkhögskolornas roll i den gröna omställningen och en ny stödtyp inom företagsstöd.

Regional tillgänglighetsstrategi för människor och gods i Västernorrland

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att godkänna den regionala tillgänglighetsstrategi som tagits fram av förvaltningen och som efter remissförfarande har bearbetats utifrån inkomna synpunkter. Tillgänglighetsstrategins övergripande syfte är att ta steg mot att förverkliga regionala utvecklingsstrategins prioriteringar om ett effektivt och hållbart transportsystem för person- och godstrafik, med andra ord, utgöra en utvecklingsstrategi för regionens transportsystem. Arbetet har genomförts i samverkan med länets kommuner, Trafikverket, Länsstyrelsen, företagsorganisationer och andra aktörer i Västernorrland.

Remissyttrande - Ny organisation för förvaltning av EU-medel

Nämnden beslutade att godkänna ett yttrande gällande Ny organisation för hantering av EU-medel i Sverige (SOU 2024:22). Förslagen i utredningen fokuserar på EU-fonder som hanteras gemensamt av EU-kommissionen och Sverige, inklusive ERUF, ESF+ och jordbruksfonderna. SOU-förslagen bedöms negativt påverka Region Västernorrlands roll som regionalt utvecklingsansvarig, eftersom de innebär en centralisering av fondernas hantering från regional till nationell eller storregional nivå. Detta kan leda till mindre ändamålsenlig hantering, minskad territoriell anpassning, försämrad regional kännedom och beslut baserade på administrativa kriterier i stället för verkliga utvecklingsbehov.

Remissyttrande En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap

Region Västernorrland har fått möjlighet att svara på remissen "En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap" (SOU 2024:19). Regeringen tillsatte en utredning den 7 juni 2022 för att kartlägga viktiga varor och tjänster för samhällsviktig verksamhet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024, men på grund av Sveriges allvarliga säkerhetsläge har utredarna valt att lämna ett extra delbetänkande. Utredningen kallas Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap. Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslagen och ser fram emot att bidra till ett starkare och mer resilient beredskapssystem.

Uppföljning Kulturplan 2023-2027

Nämnden mottog information om att förvaltningen ska genomföra en halvtidsuppföljning av regional Kulturplan för Västernorrland 2023–2026. Uppföljningen presenteras våren 2025. Kulturplanens mål har utarbetats med kommuner, civilsamhälle och professionella kulturutövare. Finansieringen kommer från statliga och regionala bidrag inom kultursamverkansmodellen, men kräver samverkan mellan olika parter. Förvaltningen bedömer att det mesta av uppföljningen kan göras inom ordinarie verksamhet, men extra resurser kan behövas och täcks inom budgeten.

Regionalt Företagsstöd till M&M i Fröland AB

Regionala utvecklingsnämnden har beviljat M&M i Fröland AB ett företagsstöd på 3 954 854 kronor. Företaget specialiserar sig på att köpa in och förädla sjöcontainrar. Förädlingen av containrar innebär anpassning efter kundspecifika önskemål. Företagets primära marknad är nationell, men de har även försäljningar till Norge och Finland. Omsättningen för M&M i Fröland AB har nästan fördubblats de senaste fem åren och företaget ser en fortsatt ökad efterfrågan. Den nya investeringen innebär byggnation av en ny verkstadslokal, anpassad för verksamheten. Företaget förväntar sig att investeringen kommer att leda till en omsättningsökning på 50–60 procent och skapa 4-6 nya arbetstillfällen. M&M i Fröland AB bedöms ha goda förutsättningar för långsiktig hållbar tillväxt.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regional tillväxt. Stödet ges till företag som skapar varaktig sysselsättning, har långsiktig lönsamhet och verkar på marknadsmässiga villkor. Den beviljade medfinansieringen belastar anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder.

Projektstöd till RISE Processum AB för Cirkulära synergier mellan land och hav

Regionala utvecklingsnämnden har beviljat 1 143 212 kronor i projektstöd till RISE Processum AB för projektet ”Cirkulära synergier mellan land och hav”. Projektet ska fokusera på att använda fiskslam som gödsel vid odlingsförsök med nordligt anpassade proteingrödor för att stärka självförsörjningen. Genom att använda biprodukter från en produktion i andra produktioner, syftar projektet till att öka resurseffektiviteten och samarbetet mellan olika områden. Speciellt fokus ligger på att använda slam från akvakultur som en resurs i nya produktioner.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1- anslaget. Projektstöd kan beviljas till regionala projekt, till medfinansiering till strukturfondsprojekt eller medfinansiering i olika EU-program, exempelvis Interreg-program. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Folkhögskolornas roll i den gröna omställningen

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att fördela 300 000 kronor vardera till Ålsta, Hola och Örnsköldsviks folkhögskolor för läsåret 2024/2025, med en finansiering på totalt 900 000 kronor från nämndens tillgängliga medel. Syftet är att stärka folkhögskolornas kapacitet för att genomföra omvärldsanalyser, utbyte av erfarenheter samt utveckling av kurser och program inför den gröna omställning som pågår i länet. Förvaltningen understryker behovet av ekonomisk omställning för att möta nya utmaningar i regionens nyindustrialisering. Medlen förväntas bidra till ökad utveckling och samverkan med andra rörelsedrivna folkhögskolor.

Ny stödtyp inom företagsstöd – för investeringar inom cirkulär ekonomi

Regionala utvecklingsnämnden har godkänt en ny stödtyp inom företagsstöd för investeringar i cirkulär ekonomi riktad mot små- och medelstora företag i Västernorrland. Regionen har sökt EU-finansiering för ett RAM-projekt via Tillväxtverket under våren 2024 för att främja företags omställning till cirkulär ekonomi. Det beviljade projektet inkluderar en aktivitet som erbjuder finansiellt stöd för investeringar inom området. Företag kan ansöka om stöd och få medel utbetalade under projektperioden. Stödordningen regleras av förordningarna 2022:1468 och 2022:1467 samt de regionala riktlinjerna för företagsstöd i Västernorrland. Förvaltningen ser det nya stöderbjudandet som ett viktigt tillskott bland övriga företagsstöd och bedömer att det kan påskynda länets företags gröna omställning genom minskade koldioxidutsläpp, förstärkt konkurrenskraft och hållbarare resursanvändning.

Fullständigt protokoll från regionala utvecklingsnämnden publiceras på:

Region Västernorrland - Regionala utvecklingsnämnden (rvn.se)


Tillbaka till toppen