Bildcollage med illustration för regionala utvecklingsstrategin samt en ordförandeklubba

Noterat från regionala utvecklingsnämnden

2023-05-12 15:56

Vid regionala utvecklingsnämndens möte 11 maj fick nämnden bland annat ta del av information om fortsatt Fairtrade-diplomering för Region Västernorrland, uppföljning av hållbarhetsplan 2020-2024, folkhögskolornas verksamhetsår 2022 samt uppföljning av Västernorrlands sex samordningsförbund.

Verksamhetsberättelser från folkhögskolorna

Folkhögskolornas årsredovisningar utgör en återrapportering av statsbidraget och i skolstyrelsen nämndes särskilt de satsningar som skolorna har gjort för kompetensförsörjning, exempelvis genom utbildningen till måltidsbiträde i Örnsköldsvik och de förberedande vårdutbildningarna som finns i Sundsvall och Örnsköldsvik. Ålsta folkhögskola har gjort särskilda satsningar utifrån folkhälsorapporten genom kursen ”Hälsa för livet” och yrkesutbildningar av olika slag finns på alla tre folkhögskolorna – ofta i nära samverkan med kommuner och andra samverkansaktörer.

Som exempel på andra satsningar som gjorts på folkhögskolorna kan nämnas språkutbildningar för utlandsrekryterad hälso- och sjukvårdspersonal, utbildningar inom spelutveckling, till hälsocoach och naturguide.

Uppföljning av samordningsförbunden

Regionala utvecklingsnämnden har som uppgift att representera Region Västernorrlands ägar- och huvudmannafunktion i hel- och delägda bolag, samt stiftelser och ekonomiska föreningar som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Uppföljningen görs ur ett verksamhetsmässigt, ekonomiskt och finansiellt perspektiv. Under senaste nämndsmötet följdes verksamheterna inom samordningsförbunden för Sundsvall, Härnösand/Timrå, Ånge, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik upp.

Syftet med samordningsförbunden är att stärka människors egna möjligheter till sysselsättning med målet en god och jämlik hälsa för alla. Regioner, kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans lokalt i samordningsförbunden. Målgrupp för samarbetet är individer som är i behov av samordnad rehabilitering. I dag finns det sex samordningsförbund i Västernorrland, och de är viktiga pusselbitar i arbetet att stärka individers kapacitet att komma ur ett försörjningsstöd.

Uppföljning av hållbarhetsplan

Region Västernorrland beslutade 2020 en hållbarhetsplan för perioden 2020–2024 som följs upp årligen. De globala målen i Agenda 2030 utgör ett ramverk för vilka steg som behöver tas för att bidra till att målen i hållbarhetsplanen ska vara uppfyllda till 2030. Det finns ett stort engagemang och det pågår många insatser i organisationen för en hållbar utveckling, som exempelvis installation av 28 laddplatser för elbilar, insatser för att gynna den biologiska mångfalden samt planering av en forskningsstudie kopplat till effekterna av ökningen av digitala hälsosamtal i stället för fysiska.

Samtidigt finns det stora utmaningar i att Region Västernorrlands koldioxidutsläpp samt resursanvändning inte minskar i den takt som krävs. Organisationen har även ett åtagande att ta fram en handlingsplan för arbetet med jämställdhet enligt CEMR-deklarationen som inte genomförs i den takt som åtagits.

Fairtrade – årets verksamhetsplan och information om fortsatt diplomering

Region Västernorrland är Fairtrade-diplomerad sedan 2018, vilket innebär att man ska öka inköp av Fairtrade-märkta produkter samt informera och utbilda inom området. Under 2022 var 11 procent av inköpen Fairtrade-märkta produkter vilket är i linje med tidigare resultat. Utbildningsinsats för regionala utvecklingsnämnden som också är styrgrupp för arbetet kommer att ske under året. Hela arbetet med att vara Fairtrade-diplomerad syftar till att stärka förhållandena för personer och miljö där produkterna tillverkas, inom samtliga tre hållbarhetsperspektiv.

Samtliga protokoll från regionala utvecklingsnämndens sammanträden publiceras efter justering på Region Västernorrlands externwebb:

Region Västernorrland - Regionala utvecklingsnämnden (rvn.se)


Tillbaka till toppen