Bildcollage med en illustrerad bild för regionala utvecklingsstrategin samt en ordförandeklubba

Noterat från regionala utvecklingsnämnden

2023-08-31 15:14

Vid regionala utvecklingsnämndens möte 30 augusti fick nämnden bland annat ta del av en nulägesbild gällande beslutade etableringar och investeringar i länet samt en rapport om förutsättningar och utvecklingsmöjligheter inom konstnärliga och kulturella utbildningar i Västernorrland. Uppdaterade riktlinjer för företagsstöd och statliga bidrag inom kultursamverkansmodellen var också uppe för behandling i nämnden.

Här följer ett axplock av de frågor som behandlades:

Yttrande över remiss – samråd översiktsplan Ånge kommun 2040

Ånge kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan som är utskickat på remiss. Yttrandet från Region Västernorrland är framtaget mot bakgrund av det regionala utvecklingsansvaret i Västernorrland och flera verksamhetsområden har bidragit med inspel till yttrandet.

Återrapportering WSPs Rapport Konstnärliga och kulturella utbildningar i Västernorrland

Region Västernorrland gav 2022 ett uppdrag till konsultfirman WSP att undersöka förutsättningar och utvecklingsmöjligheter inom området konstnärliga och kulturella utbildningar i Västernorrland. Utredningen visar, bland annat, att statusen på arbetsmarknaden är markant högre hos västernorrlänningarna än riket i stort, tre år efter utbildning. Underlaget ska bidra till länets fortsatta arbete för en stärkt kulturell och konstnärlig infrastruktur.

Nya riktlinjer för årliga statliga bidrag till regionerna inom Kultursamverkansmodellen

I juni beslutade Kulturrådet om nya riktlinjer för de årliga statliga bidragen till regionerna. Riktlinjerna började gälla 13 juni 2023. Kulturrådet har tidigare inte haft några samlade riktlinjer som rör de statliga verksamhetsbidragen till regionerna inom kultursamverkansmodellen. Förvaltningen konstaterar att de nya riktlinjerna inte innebär några förändringar i det nuvarande arbetet, utan är till för att förtydliga processen och utgöra ett stöd för regionerna.

Uppdaterade regionala riktlinjer för företagsstöd

De tidigare beslutade regionala riktlinjerna för företagsstöd fastställdes hösten 2021. Eftersom dessa riktlinjer ska förnyas regelbundet har ett arbete genomförts under våren med att skriva fram en uppdaterad version. De regionala stöden till företag, som belastar anslag 1:1, styrs i huvudsak av förordningar. Viss anpassning till ett regionalt regelverk kan dock genomföras, och Region Västernorrland har valt att skriva fram regionala riktlinjer för att i möjligaste mån anpassa stöden till den regionala kontexten.

De främsta förändringarna är:

  • de nya förordningarna som började gälla i januari 2023 är införda
  • energi- och klimatstödet har lagts till
  • att aktieutdelningar eller koncernbidrag beaktas vid bedömning
  • och att en beloppshöjning gjorts till 75 000 kronor på Innovationscheck, från tidigare 50 000 kronor.

Information angående pågående samhällsomvandling till följd av stora etableringar och investeringar i Västernorrlands län

Med anledning av de stora etableringar som pågår och väntas genomföras i Västernorrland, tillsammans med stora investeringar i regionens befintliga näringsliv, har ett PM tagits fram från förvaltningen regional utveckling som beskriver den pågående samhällsomvandlingen i länet.

I PM:et, som presenterades för nämnden, beskrivs ett nuläge av beslutade etableringar och investeringar i länet, vilka effekter de förväntas generera samt Region Västernorrlands roll i sammanhanget.

Yttrande remiss – Värdet av vinden

Betänkandet ”Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften” lämnades över till regeringen i maj 2023. Utredningens uppdrag har varit att föreslå system för att kompensera dem som påverkas av vindkraftsutbyggnad, men också lämna förslag som ger kommunerna stärkta incitament att medverka till utbyggd vindkraft.

Regionala samverkansrådet ställde sig i mars 2022 bakom en position gällande ökade krav på ersättning för vindkraft. Även region Jämtland Härjedalen anslöt sig till positionen. På regionala samverkansrådets uppdrag har regionen och kommunerna sedan dess gemensamt arbetat för att påverka nationell nivå för att kommunerna ska få ersättning för både den vindkraft som ska byggas och den som redan byggts.

Ansökan om företagsstöd

Nämnden beslutade att bevilja Logosol AB 2 420 864 kronor i regionalt företagsstöd. Logosol bedriver produktutveckling och försäljning av minisågverk och hyvlar samt där tillhörande utrustning. Marknaden är global och företaget säljer i dag sina produkter, direkt eller via importörer, till ett 50-tal länder. Ansökan avser ny maskinpark och automatiserad lagerhantering för framtida tillväxt i sin nya produktionsanläggning.

Samtliga protokoll från regionala utvecklingsnämndens sammanträden publiceras efter justering på Region Västernorrlands externwebb:

Regionala utvecklingsnämnden


Tillbaka till toppen