Bildcollage med illustration till vänster föreställande att naturlandskap med en bropylon, till höger ett foto av en ordförandeklubba

Noterat från regionala utvecklingsnämnden

2024-03-28 18:42

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde 27 mars behandlades ett flertal aktuella frågor. Bland annat beslutade nämnden att avge yttranden kring en statlig utredning om utvecklad samverkan inom kulturområdet samt gällande Trafikverkets infrastrukturplanering 2026–2037.

Region Västernorrland lämnar synpunkter på statlig utredning om kultursamhället

I nämnden beslutades att avge yttrande med synpunkter på den statliga utredningen "Kultursamhället - Utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun". Utredningen syftar till att förbättra kultursamverkansmodellen för att främja kultur i hela landet och uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Förslagen inkluderar en ny lag om samverkan, ökad jämställdhet mellan stat, region och kommun, tydligare roller för regioner, ersättning av kulturplaner med samverkansplaner, samt nya ordningar för statsbidrag till regioner och kommuner. Det föreslås också olika former av bidrag för att främja samarbetsprojekt mellan kommuner och regioner.

I Region Västernorrlands yttrande välkomnas kommunernas ökade delaktighet i modellen men samtidigt poängteras att förslaget är otydligt och endast inkluderar ett fåtal kommuner tydligt, vilket minskar delaktigheten. Den politiska förankringen av de nuvarande regionala kulturplanerna har varit avgörande för utvecklingen av kulturpolitiken, har fördjupat politikernas kunskap och ökat samverkan mellan olika aktörer vilket gör en förändring mot samverkansplaner mindre gynnsam. Vikten av långsiktigt arbete för flernivåsamverkan betonas samt att civilsamhällets viktiga roll för att kulturen ska leva i hela landet saknas samt även vikten av att beakta barnrättsperspektivet. Slutligen lyfts behovet av statlig ekonomisk uppräkning för att förslagen ska vara effektiva.

Yttrande över remiss, Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026 – 2037, Trafikverket

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att avge yttrande till Trafikverket angående infrastrukturplaneringen för 2026–2037. I yttrandet betonas vikten av att upprätthålla infrastrukturens funktionalitet och robusthet, särskilt med tanke på regionens geografiska och klimatrelaterade utmaningar. Yttrandet pekar även på behovet av möjligheter att leda om trafik vid störningar och betonar den strategiska betydelsen av infrastrukturen för både civila och militära syften, särskilt med tanke på det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa. Dessutom framhålls behovet av att matcha den pågående industriutvecklingen i regionen med en utbyggd transportinfrastruktur, särskilt på järnvägarna Ostkustbanan och Ådalsbanan.

Oro uttrycks över att Trafikverkets inriktningsunderlag inte tar tillräcklig hänsyn till den pågående industriutvecklingen och de överenskomna målen för den europeiska transportinfrastrukturen. För att säkerställa funktionaliteten och utvecklingen av transportinfrastrukturen föreslås en ökning av de ekonomiska ramarna, statlig lånefinansiering och EU-stöd samt förbättrad kostnadskontroll.

Fysisk aktivitet på recept – både i förebyggande syfte och som behandling

Nämnden fick information om arbetet med Fysisk aktivitet på recept (FaR). Fysisk aktivitet på recept är ett framgångsrikt exempel på folkhälsoarbete som genomförs i samarbete mellan enheten för folkhälsa och hälso- och sjukvården. I samarbetet görs insatser för att främja ökad fysisk aktivitet i länet med syftet att bidra till en ökad hälsosamhet och välbefinnande hos invånarna i Västernorrland.

Hälso- och sjukvården har både ett hälsofrämjande och ett sjukdomsförebyggande uppdrag. Regelbunden fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga och behandla många sjukdomstillstånd. Metoden Fysisk aktivitet på recept är ett sätt för hälso- och sjukvården att kunna stödja patienter till ökad fysisk aktivitet.

I Region Västernorrland har folkhälsoenheten tagit emot statsbidrag för att öka förskrivningen av FaR, vilket fortsätter även under 2024. En behovskartläggning visar att det finns intresse för FaR, men att strukturer, rutiner och IT-system behöver förbättras, samt att utbildning behövs för aktivitetsarrangörer (föreningar/friskvårdsanläggningar). En handlingsplan för 2024 har utarbetats för att fortsätta utveckla satsningarna på FaR.

2023 års uppföljning uppföljning av Hållbarhetsplan 2020-2024

Nämnden beslutade att godkänna 2023 års uppföljning av hållbarhetsplanen. Region Västernorrland antog 2020 en hållbarhetsplan för perioden 2020–2024, där de globala målen i Agenda 2030 utgjort ett ramverk för vilka steg som behöver tas för att bidra till att de ska vara uppfyllda till 2030. Uppföljning av hållbarhetsplanens fyra målområden görs årligen med fokus på delmålen, Vi ökar kunskapen om hållbarhet, Vi arbetar för att alla ska må bra, Vi använder jordens resurser klokt och Vi begränsar klimatpåverkan. Sammanfattningsvis görs flertalet positiva insatser, men arbetet sker inte i den takt som krävs för att målsättningarna ska nås till 2024. Målkonflikter förekommer till exempel vid vissa upphandlingar, där mer hållbara alternativ ur miljömässiga och sociala perspektiv initialt kan ge en högre kostnad för verksamheterna och organisationen.

Några positiva insatser som pågått under året och som är värda att nämnas är exempelvis arbetet med ombyggnation och återbruk av skrivbord vid Regionens hus, samt en av de prioriterade upphandlingarna för drift av en restaurang på Sundsvalls sjukhus där flertalet produkter som levereras kommer vara 100 procent EU-ekologiska.

Process för hållbarhetsarbete efter 2024

Nämnden tog ett inriktningsbeslut om att Region Västernorrlands hållbarhetsarbete, och framför allt miljö-, energi- och klimatarbetet behöver en tydligare förankring gällande styrmodell och budgetprocess, för att organisationen fortsatt ska ta steg framåt och bidra med sin del och sitt ansvar i den hållbara utvecklingen. Med detta som bakgrund föreslås att - miljö- och energipolicyn uppdateras - hållbarhetsplanen arbetas in i regionplanen, med extra fokus på miljö, energi och klimat - och att en strategi för det långsiktiga miljö-, energi och klimatarbetet tas fram. Parallellt med detta ses certifieringen av miljöledningssystemet över, med målsättning om att ledningssystemet ska vara enkelt och effektivt och en hjälp till ständiga förbättringar.

Bedömningen är att dessa åtgärder är nödvändiga för att Region Västernorrland som organisation ska kunna fortsätta att förbättras och utvecklas inom hållbarhetsområdet och att ett certifierat miljöledningssystem är en viktig signal om organisationens inriktning.

Fullständiga protokoll från regionala utvecklingsnämndens sammanträden publiceras efter justering på:

Region Västernorrland - Regionala utvecklingsnämnden (rvn.se)


Tillbaka till toppen