Noterat från regionstyrelsen 23 maj

2023-05-24 07:51

Genomgång av utredningen om en effektivare administration och förlängning av listningstak var några av punkterna på agendan när regionstyrelsen sammanträdde under tisdagen.

Aktuell information

Under förmiddagen fick styrelsen en fördjupad genomgång av rapporten ”effektivare administration” genom representanter från konsultbolaget som utfört utredningen. I utredningen förordas ett första fokus på 21 effektiviserings alternativ, med fyra huvudpunkter som genomförs i tre steg. På sikt, 3 – 5 år, menar konsulenterna att det finns effektiviseringspotential på totalt 300 miljoner kronor årligen.

Effektivare administration

Regionstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen av utredningen effektivare administration. Regionstyrelsen ger även regiondirektören två uppdrag:

  • Återkomma till styrelsen vid ett extra möte den 21 juni med konkreta förslag på hur genomförande av ett effektiviseringsarbete ska bedrivas för att till budgetåret 2027 minska de årliga administrativa kostnaderna i Region Västernorrland med 200 miljoner kronor, med utredningen som grund.
  • Innan årets slut återkomma till regionstyrelsen med ytterligare effektiviseringsförslag utifrån den beställda analysen som nu genomförs (se nedan).

Då ytterligare 33 förslag beskrivs kortfattat i återrapporten från konsultbolaget har regiondirektören gjort en kompletterande beställning som omfattar en mer utförlig bedömning av dessa förslag. Underlaget från tilläggsbeställningen kommer att finnas tillgänglig i slutet av juni 2023.

Innan ett genomförande av de föreslagna åtgärderna sker behöver dessa bedömas ytterligare för att säkerställa införandekostnader, att bedömd effekt verkligen kan tas hem ekonomiskt - samt att erforderliga riskbedömningar utifrån verksamhetsperspektiv, patientsäkerhetsperspektiv samt arbetsmiljö finns framtagna.

Förlängt listningstak

Regionstyrelsen medger ett fortsatt tillfälligt listningstak vid tre vård- och hälsocentraler i Sundsvall. Undantag ska göras för nyinflyttade till länet, nyfödda barn om vårdnadshavaren är listad vid den aktuella vårdcentralen, samt nyinflyttade vid särskilda boenden som har läkarmedverkan från aktuell vårdcentral. Beslutet gäller i 12 månader och berör Sidsjö vårdcentral, St Olofs vårdcentral samt Granlo hälsocentral.

Sidsjö vårdcentral har under flera år haft en kraftig ökning av listade patienter. Den 1 maj hade vårdcentralen 16 644 listade patienter och ligger därmed över sitt tak. Vårdcentralen har nått sin övre gräns gällande tillgänglig lokalyta och någon ytterligare lokalyta är inte möjlig.

St Olofs vårdcentral har vuxit successivt under flera år haft en ökning av antal listade patienter. Vårdcentralen har sedan tidigare ansökan på 6000 listade utökat lokalerna något och anställt fler personal och på grund av detta önskar de en höjning av taket till 6500 listade.

Hälsocentralen Granlo har 12 490 listade och ligger fortfarande över det tak som ansökan gäller. Hälsocentralen har nått ett maxtak gällande tillgänglig lokalyta och någon tillväxt är inte möjlig på grund av lokalbrist.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Regionstyrelsen beslutar att fortsatt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt årshjul och löpande aktiviteter ska vara prioriterat. Arbetet ska utgöra huvudfokus inom arbetsmiljöområdet under 2023 och 2024, samt att Regionhälsans uppdrag tydliggörs på regionens intranät under hösten 2023.

Varje år ska en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomföras inom hela Region Västernorrland. Syftet med uppföljningen är förutom att synliggöra hur arbetsmiljöarbetet och dess aktiviteter fungerar, att identifiera förbättringsområden och ta fram handlingsplan för kommande år på olika nivåer (Regionstyrelsen, RUN, HSN, förvaltningar, områden, verksamheter) inom Regionen.

80 procent av regionens chefer har fyllt i och skickat in svar på frågorna i uppföljningen. Det är en svarsprocent som måste förbättras. De flesta chefer anger att de till stor del har kunskap, befogenheter och resurser för att arbeta med arbetsmiljön. Förståelsen för arbetsmiljöarbetet är stort och det finns en medvetenhet om vilka förutsättningar som behöver finnas för att skapa arbetsplatser som är säkra och som genomsyras av ett bra arbetsklimat.

I kommentarer som framkommit inom hälso- och sjukvården är kompetensförsörjning den faktor som främst påverkar möjligheterna, då mycket av chefers tid går till att säkra den dagliga bemanningen.

Genomlysning av regionledningsförvaltningen

Regionstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten gällande uppdraget ”Genomlysning av regionledningsförvaltningen”. Regionstyrelsen beslutade hösten 2020 att uppdra till regiondirektören att under 2021 genomlysa Regionledningsförvaltningen (RLF) med syfte att definiera regionens administrativa processer och förvaltningens samlade servicetjänster, effektivisera de administrativa processerna och servicetjänsterna förvaltningen erbjuder, samt visa på behov av förändringar i uppdrag och möjliga besparingar.

Sammantaget har regionstyrelsens budgetram minskats med 150 miljoner kronor som följd av de beslut om anpassningar som tagits. Därutöver har ett antal administrativa tjänster tagits bort, som följd av pensionsavgångar och andra avslut på anställningar. Dessa förändringar i kombination med en ökad samordning har frigjort 4,9 miljoner kronor.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 7 juni.


Tillbaka till toppen