Ordförandeklubba av trä som ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsen 8 februari

2024-02-08 17:20

Dispens från dygnsvila och tydliggörande av tidigare beslut kring anställningsstopp och inköpsprövning var några av punkterna när regionstyrelsen sammanträdde under torsdagen.

Dispens från dygnsvila

Regionstyrelsen beslutar att begära dispens hos Centrala Arbetstidsnämnden för arbete i kombination med jour upp till 24 timmar vid akutmottagningen på sjukhuset i Sollefteå.

Den 1 februari 2024 började de nya reglerna om dygnsvila enligt arbetstidslagen, ATL, gälla även för läkare. I samband med denna förändring ges en möjlighet till dispens för arbete i kombination med jour. Sjukhuset i Sollefteå bedöms behöva en dispens för akutmottagningen och ansökan avser jourpass under lördag, söndag och helgdag. Fram till dess ansökan är behandlad hos arbetstidsnämnden har sjukhuset anpassat sina scheman för att följa arbetstidslagen.

Anställningsstopp - förtydligande

Regionstyrelsen beslutar om förtydliganden kring tidigare fattade beslut om anställningsstopp och inköpsprövning. Anställningsstoppet gäller nyanställningar och ersättningsrekryteringar oavsett anställningsform, med undantag för dessa tjänster:

 • som i huvudsak innebär vårdnära arbete
 • bedöms vara verksamhetskritiska, till exempel utifrån patientsäkerhet och lagkrav enligt specificering
 • är finansierade av stats- eller andra bidrag från externa parter
 • är finansierade av politiskt beslutade projektmedel
 • leder till kostnadsminskning genom att ersätta inhyrda resurser/konsulter
 • har direkta uppdrag att effektivisera administrationen
 • timanställningar och vikariat kortare än tre månader.

Tjänster som omfattas av undantagen ska föregås av en särskild anställningsprövning, som dock inte behöver ske för tjänster med i huvudsak vårdnära arbete samt timanställningar och vikariat kortare än tre månader.

Inköpsprövning - förtydligande

Förtydligande kring omfattning, undantag och hanteringsordning för de tidigare besluten gällande inköp och investeringar enligt förslag. Beslutet omfattar:

 • Att alla inköp över 50 000 kronor med undantag för löpande sjukvårdsförnödenheter prövas i ett särskilt inköpsråd.
 • Att för inköpen införa tydligare regler för hur inköpen ska gå till för att säkerställa att inköp sker via inköpsportal, fakturahanteringen ska kunna bli tydligare och styrning och uppföljning underlättas.
 • Att skärpa restriktiviteten till ett hårt stopp för förbruksinventarier, ännu ej påbörjade konsultuppdrag och andra icke verksamhetskritiska kostnadsslag med undantag för uppdrag direkt kopplade till effektivare administration eller andra kostnadsminskande uppdrag.
 • Att investeringar, även tidigare godkända investeringar, prövas innan avtal tecknas. 

Avsiktsförklaring om att köpa tåg

Regionstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Region Jämtland Härjedalens, Region Norrbottens, Region Västerbottens, Region Västernorrlands och Norrtåg AB:s gemensamma avsiktsförklaring om att förvärva upp till fem tågfordon av typen Regina.

I december 2023 skickade AB Transitio ut ett erbjudande till landets samtliga tågregioner om att överta fem tåg av typen Regina från Västtrafik från och med 2026 eller 2027. Norrtåg har bedömt att det vore fördelaktigt att överta dessa fordon och har därför rekommenderat finansiärerna, de fyra nordligaste regionerna, att ställa sig positiva till erbjudandet.

Transitio kommer i ett första steg begära in intresseanmälningar för övertagande av dessa fordon från landets tågregioner varför det inte är garanterat att Norrtåg tilldelas något eller samtliga fem fordon. Om Norrtåg erbjuds överta ett eller flera tåg kommer Region Västernorrland behöva bereda och fatta beslut i närtid om exempelvis borgensåtagande med mera.

De fem Reginatågen beräknas vara tillgängliga för övertagande under 2026.

Etik inom Region Västernorrland

Regionstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget - Etik inom Region Västernorrland, och att inrätta en Etisk kommitté.

Regionfullmäktige fattade 2022 ett beslut att flytta ansvaret för de etiska frågorna från patientnämnden (PEN) till regionstyrelsen (RS). I samband med det fick regiondirektören i uppdrag att utarbeta förslag till vilka anpassningar som kan vara relevanta i syfte att bredda perspektivet på de etiska frågorna och få en tydligare koppling mellan det etiska rådet och den politiska ledningen och då inte endast fokusera på vården.

Förslaget har presenterats för regionledningsgruppen vars beslut blev att etiksamordnaren inom ramen för en mer effektiv administration finansieras och har sin anställning inom verksamheten för regionadministration. Finansiering av eventuella utbildnings- och seminariekostnader sker inom regionstyrelsens verksamhet.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 15 mars.


Tillbaka till toppen