Porträttbild av ekonomidirektör Dick Rytterdahl och regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S)
Ekonomidirektör Dick Rytterdahl och regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S)

Räknar med stora ekonomiska underskott de kommande åren

2023-11-23 12:05

Det tuffa ekonomiska läget fortsätter de kommande åren, totalt räknar Region Västernorrland med att göra ett sammanlagt underskott på cirka 1 miljard kronor för 2024 och 2025.

Regionfullmäktige beslutade på torsdagen att godkänna ett budgeterat underskott med 851 miljoner kronor för nästa år. För 2025 beräknas underskottet landa på 260 miljoner kronor. Först 2026 ses en ljusning i det ekonomiska läget.

- För många regioner, liksom för oss i Region Västernorrland, är underskotten så stora att de inte är möjliga att hantera på kort sikt utan att riskera kärnan i vårt välfärdsuppdrag. Därför går det inte att lägga en budget i balans för de kommande två åren, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Åtgärder för att säkerställa kassaflödet

Det pågående och intensiva arbetet med att sänka kostnader för administration och bromsa den höga kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården förväntas ge viss effekt under nästa år. Men den stora effekten för regionens ekonomi beräknas främst komma 2025 och 2026 - under förutsättning att den pågående omställningen och effektiviseringen genomförs enligt plan. Den bygger på att kostnaderna totalt sänks med 650 miljoner kronor de kommande tre åren, varav 250 miljoner ska sparas genom en effektivare administration.

- I den budget och plan som tagits fram har särskild vikt lagts vid åtgärder för att säkerställa att kassaflöde och nivån på likvida medel möter kraven på betalningsberedskap. Målet är att vi ska klara den löpande driften med egna medel. Helt avgörande är att inflationsökningen faller tillbaka och därmed gör att pensionskostnaderna normaliseras, säger ekonomidirektör Dick Rytterdahl.

Sveriges kommuner och regioner, SKRs prognos är att regionerna i år gör ett samlat underskott på 15 miljarder kronor vilket nästa år beräknas öka till 24 miljarder kronor. För Region Västernorrland är kostnadsökningen för pensioner mellan 2022 och 2024 enbart på grund av inflationen drygt 1,3 miljarder kronor. 

Kompetensförsörjning och bemanning

Det råder en stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen under planperioden, såväl lågkonjunkturens, inflationens och skatteunderlagets utveckling som verksamhetsmässiga orsaker påverkar. Även bemanningsläget och effekter av den nya arbetstidslagen är riskfaktorer.

- Den ekonomiska osäkerheten medför ett behov av såväl ökad takt i effektiviseringsarbetet, som en strikt kostnadskontroll och följsamhet till exempelvis ramavtal för olika typer av inköp. Ekonomin under planperioden ger heller inget utrymme för större satsningar på nya områden, såtillvida dessa inte finansieras genom omfördelning av redan befintliga medel, säger Dick Rytterdahl.

Den ekonomiska utmaningen för hälso- och sjukvården är starkt påverkad av problematiken kring kompetensförsörjning och bemanning. Vilket bland annat har lett till att SKR nyligen beslutat om en nationell rekommendation kring att kraftigt minska hyrbemanningen inom hälso- och sjukvården.

- Det krävs krafttag för att hämta in upparbetade underskott och samtidigt bromsa den ohållbara kostnadsutvecklingen. Vi behöver vara sparsamma - samtidigt som vi ska attrahera, rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. Inom ramen för en gemensam planering kommer vi att fortsätta arbeta fokuserat och integrerat för att genomföra detta, säger Glenn Nordlund.

Stärker primärvård och regional utveckling

Trots stora förväntade ekonomiska underskott görs ändå vissa satsningar även under kommande tre år. Bland annat utökas budgeten för Regional utveckling med totalt 45 miljoner kronor i syfte att stärka den regionala tillväxtpolitiken med fokus på de gröna näringarna. Primärvården tilldelas under samma period 95 miljoner kronor extra i sin rambudget. Barn- och ungdomspsykiatrin får de kommande tre åren ett extra tillskott på 43 miljoner kronor för att minska den psykiska ohälsan bland länets unga.

- Att stärka förutsättningarna för vårt regionala utvecklingsarbete, länets primärvård och arbetet med att minska psykisk ohälsa bland unga är viktiga prioriteringar från oss i den politiska majoriteten. Satsningarna är både långsiktiga och väl avvägda utifrån det ansträngda ekonomiska läget, säger Glenn Nordlund.

Plan för återställande över längre tid

Kravet om att återställa de negativa resultaten under åren 2023-2025 kommer att innebära en stor utmaning. Utan förändring av det kommunala regelverket bedömer regionen inte det realistiskt att underskottet, som vid utgången av 2026 uppgår till drygt 1,4 miljarder kronor, ska kunna återställas inom fem år. En plan för återställandet över tid måste därför utarbetas.

Länk till Regionplan och budget


Tillbaka till toppen