Åsa Pellikka framför Hälsocentralen Centrum och kommunhuset i Sundsvall
Åsa Pellikka leder projektet som bland annat omfattar Sundsvalls kommun och primärvården i Sundsvall.

Samverkan för tryggare invånare och bättre arbetsmiljö för vård- och omsorgspersonal

2023-10-20 11:51

Hur kan en patient skrivas ut från sjukhus på ett så bra sätt som möjligt – med så liten risk som möjligt att behöva skrivas in igen? Det är en av frågorna som just nu dominerar projektet ”Samverkan för undvikbar slutenvård” där det är dags att gå in i nästa fas.

-första delen av projektet identifierade vi sex processer där vi kan samverka bättre mellan primärvården, specialistvården, kommunal vård och omsorg och andra aktörer. Nu har vi börjat med steg två och fokuserar mest på en av processerna, som är utskrivningsprocessen, säger projektledaren Åsa Pellikka. 

Kunskap om egenvård

Vid utskrivningen finns ett flertal faktorer som påverkar individens förutsättningar att tillfriskna och genomgå en framgångsrik rehabilitering hemma.

- Vi har mycket att vinna på att alla aktörer inte springer på samma bollar samtidigt. Ökad samverkan kopplad till rehabiliteringsinsatser i stället för att arbeta i parallella spår är ett område som kan underlätta och förbättra för både invånare och personal, oavsett huvudman, säger Åsa Pellikka.

Egenvård är också en faktor som kan hjälpa invånaren att vara mer självständig i hemmet och förebygga behov av sjukhusvård.

- Det kan vara svårt att göra bedömningar, men för många medborgare underlättar det vardagen. För att komma längre skulle en utbildningsinsats göra stor skillnad och glädjande nog pratas det om det.

Söker helhetsbilder

Just nu arbetar Åsa Pellikka vidare med kontakter som knutits under den inledande delen av projektet.

- Projektarbetet har redan lett till så många nya kontakter som inte funnits tidigare att det i sig är en framgång. Men ett förändringsarbete som är så här stort tar tid, vi förväntar oss inte resultat direkt.

Hon kommunicerar regelbundet med enheter där det finns frågeställningar.

- När jag upptäcker likartad problematik tar jag med mig den frågan. I vissa fall har jag även kontakt med medborgare och kopplar ihop frågeställningar. När helheten framgår är det lättare att göra förändringar.

Antalet äldre ökar i samhället

”Samverkan för undvikbar slutenvård” är ett projekt som finansieras av statliga pengar inom ramen för den nationella omställningen till god och nära vård. Målsättningen är att ingen ska behöva ligga på sjukhus i onödan, utan få så bra vård som möjligt i eller nära hemmet när det inte krävs inte slutenvård.

Det handlar ofta om kroniskt sjuka personer som har många kontakter i sjukvården och ibland riskerar att hamna mellan stolarna. Målet är att sjukvårdsaktörerna bildar ett nätverk i stället för att arbeta enskilt utan samverkan med varandra, vilket ökar tryggheten för individen och undviker dubbelarbete för sjukvårdspersonalen.

- Ingen vill ligga på sjukhus om man inte behöver. När vi får allt fler gamla och multisjuka medborgare i samhället behöver vi ställa om vården för att hitta nya sätt att ge vård, säger Åsa Pellikka.

Sundsvall först ut

Det är i dagsläget Sundsvalls kommun, primärvården och specialistvården vid sjukhuset i Sundsvall som ingår ”Samverkan för påverkbar slutenvård”.

- Flera av pilotprojekten inom god och nära vård är påbörjade i de mindre kommuner med goda resultat. Detta projekt bedömer vi dock passar bäst att inleda där vi har störst patientunderlag. Samtidigt märker jag att vi måste vi ha med oss länets andra kommuner i ett sidospår, annars kör vi i diket.

- Vi måste samverka och samarbeta betydligt mer än vad vi gör om vi skall kunna ge våra medborgare den vård och omsorg vi är ålagda att göra och önskar göra. Vi måste flytta tanken från ”vi och dom” till ”vi tillsammans”.


Tillbaka till toppen