Porträttbild av Anders Sylvan, hälso- och sjukvårdsdirektör samt Elina Backlund Arab (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Anders Sylvan, tf hälso- och sjukvårdsdirektör samt Elina Backlund Arab (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Ska minska andelen inhyrd bemanning: ”Kommer att bli en tuff resa”

2024-02-08 14:07

Mot bakgrund av den svåra ekonomiska situation som Region Västernorrland står inför har hälso- och sjukvårdsdirektören fått i uppdrag att ta fram ett paket för att skapa attraktivitet för anställd personal. Till detta kommer också ett krav om att minska kostnaderna för inhyrd personal med 20 procent på tre månader, som ett första delmål.

Nödvändig omställning

Under torsdagen fanns Elina Backlund Arab (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och tf Anders Sylvan, hälso- och sjukvårdsdirektör på plats vid regionstyrelsens sammanträde för att redogöra vilka åtgärder som nu planeras för att snabbt bromsa in utvecklingen och sänka kostnaderna för hyrbemanningen under första halvåret 2024.

- Vi vet att det kommer att bli en tuff, men nödvändig omställning. Vi måste på allvar göra någonting åt den skenande kostnadsutvecklingen och dämpa beroendet av hyrbemanning. Därför är det helt nödvändigt att hålla fast vid delmålet om att minska kostnaderna, även om bemanningstillgängligheten temporärt sviktar. Om vi inte lyckas minska hyrkostnaderna nu kommer vi att behöva reducera utbudet av vård som vi kan ha i framtiden och det vill vi absolut undvika, säger Anders Sylvan.

Konkreta förslag tas fram

En nyckel i arbetet med att minska andelen inhyrd personal är att göra det mer attraktivt att ta en fast anställning i Region Västnorrland. Större andel fast personal ska resultera i en mer stabil bemanning, vilket i sin tur ökar kontinuiteten och tryggheten för patienterna och ger en bättre arbetsmiljö. Därför ska hälso- och sjukvårdsdirektören återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden löpande med vilka konkreta förslag som är aktuella gå vidare med för politiskt beslut.

- Tack vare tidigare mångmiljonsatsningar som har gjorts på framför allt sjuksköterskelöner så ligger vi nu i topp och är konkurrenskraftiga sett över hela landet. Nu har hälso- och sjukvårdsdirektören fått i uppdrag att se över vad vi mer kan erbjuda de som väljer en fast anställning hos oss förutom alla de förmåner som redan idag finns, säger Elina Backlund Arab.

Det är nu det gäller

Tillsammans med övriga norrlandsregioner ska Region Västernorrland tillämpa en ny modell för ledning och styrning för avrop av hyrpersonal. Modellen utgår från en stabsmetodik med löpande uppföljningar för att uppnå målet att minska kostnaderna. Norrbotten införde sin styrmodell i början av november och har på tre månader minskat sina hyrkostnader med 20 procent. Att regionerna nu tar ett samlat och kraftfullt grepp över hela Sverige samtidigt är en stor fördel, menar Anders Sylvan.

- Det har helt enkelt inte varit rättvist att hyrpersonal har kunnat ställa krav på arbetstider och löner på ett sätt som har missgynnat egen personal. Nu ska vi som uppköpare ställa kraven och så får hyrbolagen anpassa sig efter våra behov och inte tvärtom. Det kommer säkert att bli en utmaning för våra verksamheter under en period, men vi känner att det är nu det gäller, säger Anders Sylvan.

Gemensamt hyrbemanningsavtal

I samverkan har landets 21 regioner förbundit sig att följa det nya gemensamma avtalet för hyrbemanning. Avtalet gäller i fyra år och ersätter tidigare avtal. För Region Västernorrland gäller avtalet från 1 april och innebär bland annat:

  • Egen personal ska schemaläggas först
  • Veckovis inrapportering och löpande uppföljning av antal inköpta timmar
  • Kortare varsel och avropsperioder
  • Norra sjukvårdsregionen samverkar tätt för att förhindra konkurrens mellan varandra
  • Avtalet möjliggör gemensamma krav när det gäller både kvalitet och kostnader

Läs mer om arbetet kring det nationella bemanningsavtalet: https://www.vgregion.se/nationellhyrbemanning


Tillbaka till toppen