Mångfald och inkludering

Vår målsättning är att forma arbetsplatser som präglas av mångfald ur alla aspekter och där mångfald är en naturlig del i att skapa ett kreativt och utvecklande klimat. Utifrån vårt synsätt berikar mångfald verksamheten och det är viktigt att varje individs unika egenskaper och kompetens värdesätts.

Som arbetsgivare arbetar Region Västernorrland med att uppfylla diskrimineringslagen. Det gör vi genom att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Genom olika aktiviteter som till exempel lönekartläggningar, utbildningar och en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess där rätt kompetens står i centrum, främjar vi mångfald, jämställdhet och allas lika rättigheter. Vi strävar efter samma mångfald som finns i samhället i övrigt. 

Några grundläggande principer för oss:

  • Alla medarbetare har lika värde, har samma villkor och möjligheter. 
  • Alla respekteras och en nolltolerans mot diskriminering finns. 
  • Kränkningar, mobbning och andra negativt präglade attityder och handlingar accepteras inte.

Tillbaka till toppen