Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering

Västernorrlands regionala innovationsstrategi för smart specialisering ska vara en integrerad, lokalt förankrad strategi inom forskning och innovation. I den anges prioriteringar för Västernorrland som ska vara vägledande i utvecklingen av regionen för att öka konkurrenskraften och genomförandet av strategin.

Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering ska bidra till att möta utmaningar, tillvarata möjligheter och driva utveckling utifrån Agenda 2030, digitalisering och omställning till hållbar utveckling.

Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering (pdf)

Västernorrland’s Regional Innovation Strategy for Smart Specialisation (pdf)

Strategin ska styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation. Det går i korthet ut på att vi genom att identifiera områden inom vilka regionen har fördelar gentemot andra regioner ska bli globalt konkurrenskraftiga. Tanken är att dessa styrkeområden, genom korsbefruktning, kan användas som hävstång för att främja innovation. På så sätt kan vi hitta fler tillämpningar, användningsområden och marknader för att möta utmaningar, bredda arbetsmarknaden och stärka konkurrenskraften.

Strategin ska appliceras genom att: 

  • fokusera politiskt och ekonomiskt stöd på för Västernorrland regionalt prioriterade nyckelområden och/eller utmaningar i behov av kunskapsbaserad utveckling
  • ta tillvara regionens styrkor, komparativa fördelar och potentiella föregångarområden
  • stödja både teknologisk och praktiskt baserad innovation för att stimulera privata investeringar
  • involvera intressenter till fullo och att uppmuntra nyskapande och experiment
  • inkludera resultatbaserade system för uppföljning och utvärdering.

Prioriteringarna ska bidra till samordning och kraftsamling av insatser och resurser för bland annat:

  • innovation, företagande och miljödriven näringslivsutveckling för att stärka näringslivets konkurrenskraft
  • tillgänglighet genom transportsystemet och genom informationsteknik, kommersiell och offentlig service
  • kompetensförsörjning för näringsliv och offentlig verksamhet
  • internationellt samarbete för att möta samhällsutmaningar och stärka näringslivets konkurrenskraft.

Om arbetet med strategin

Processen med att ta fram Region Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering pågick 2018–2020 och strategin antogs i december 2020.

Strategin har tagits fram av Region Västernorrland i nära dialog med representanter från såväl näringslivet och näringslivsfrämjande aktörer, som forskningsaktörer, offentliga organisationer och myndigheter, med utgångspunkt från kvantitativa och kvalitativa analyser av regionens starka branscher och styrkeområden.


Tillbaka till toppen