Bolag och intresseorganisationer

För att uppfylla det regionala utvecklingsansvaret är Region Västernorrland delägare och/eller medlemmar i ett antal förbund, aktiebolag, stiftelser och föreningar. Dessa aktörers uppgift är att ge mervärde till regionen i samarbete med andra. För området regional utveckling har Region Västernorrland samarbete i olika former med följande organisationer:

Kommunalförbund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län är regional kollektivtrafikmyndighet för Västernorrlands län sedan 1 januari 2012. Myndigheten är ett kommunalförbund som består av länets sju kommuner samt Region Västernorrland.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund där samtliga Sveriges 21 regioner är medlemmar. Verksamheten samordnar och utför ambulanstransport med flygplan med beredskap dygnets alla timmar, året runt.

Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD)

Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) är ett kommunalförbund med regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen som medlemmar. NMD ska medverka till att musikteater och dans blir tillgänglig för alla i norra Sverige.

Finansiellt samordningsförbund

  • Samordningsförbundet i Sundsvall
  • Samordningsförbundet i Härnösand och Timrå
  • Samordningsförbundet i Kramfors
  • Samordningsförbundet i Sollefteå
  • Samordningsförbundet i Ånge
  • Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Samordningsförbundens roll, i dagligt tal Finsam, är att vara en arena för utveckling av verkningsfulla metoder och tjänster riktade mot individer som har behov av samordnad rehabilitering från flera olika offentliga parter för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommun och Region samverkar finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområde i ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

Aktiebolag

Nya Ostkustbanan AB

Region Västernorrland, Region Gävleborg och kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik ingår i ett gemensamt bolag Ostkustbanan 2015 AB. Bolaget använder namnet Nya Ostkustbanan i sin kommunikation. En ny järnväg är den enskilda utvecklingsfråga som är högst prioriterad bland regioner och kommuner efter södra norrlandskusten. Bolagets uppdrag är att påskynda utbyggnaden av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand.

Almi företagspartner Mitt AB

Almis verksamhet är direkt kopplad mot länets regionala utvecklingsstrategi genom affärsutveckling med fokus på tillväxt och grön omställning, samt riskvillig kapitalförsörjning genom lån, garantier och riskkapital. Almi har en också viktig roll för verifiering och utveckling av innovativa idéer genom rådgivning och mjuka medel som verifieringsmedel och innovationslån.

Scenkonst Västernorrland AB

Scenkonst Västernorrland har som uppdrag att utforska och utveckla verksamhet inom dans, film, musik och teater. Verksamheten bedrivs under varumärkena Film Västernorrland, Musik Västernorrland, Nordiska Kammarorkestern, Norrdans och Teater Västernorrland. Scenkonst Västernorrland AB ägs av Region Västernorrland och Sundsvalls kommun.

Stiftelser

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stiftelsen länsmuseet Västernorrland bildades 1978 av Västernorrlands läns landsting (numera Region Västernorrland och Härnösands kommun. Stiftelsen ska bedriva museiverksamhet genom att förvalta och vårda de samlingar som ägs av stiftelsen och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Som ansvarig för länsmuseiverksamheten ska stiftelsen bedriva och främja kulturmiljövård, museal verksamhet inom regionen och närstående kulturell verksamhet.

Ekonomiska föreningar

Coompanion Kooperativ utveckling Västernorrland

Coompanion Västernorrland har funnits i länet sedan 1993 och ägare är stora och små kooperativa företag, Region Västernorrland och länets kommuner genom Kommunförbundet. Sundsvalls och Timrå kommuner är också medlemmar. Coompanion jobbar i hela länet för att främja kooperativ utveckling, alltså företagande och organisering som ger samhällsnytta.

Näringslivsarkiv i Västernorrland (NIN)

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN är en ideell förening och en arkivinstitution med uppdrag att bevara, tillgängliggöra och tillhandahålla historisk dokumentation från norrländska företag och norrländskt näringsliv. Huvuduppgifterna är att samla in och ta hand om företagsarkiv, att ge norrländska företag möjlighet att förvara sina handlingar på ett säkert sätt till relativt låga kostnader, att lämna kvalificerade arkivtjänster åt företagen och att främja forskningen på företagsarkiv och utgöra ett samverkansorgan mellan näringslivet och de vetenskapliga institutionerna.

Folkhögskoleföreningen (FHF) inom SKR

Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor organiserar politiker som är förtroendevalda företrädare för landets 42 folkhögskolor med regioner som huvudmän. Folkhögskoleföreningens uppgift är att befästa och utveckla folkhögskolans plats som en viktig del av vuxnas lärande, synliggöra folkhögskolans betydelse för regionerna samt verka för att säkerställa den offentliga finansieringen av folkhögskolan.   

Ideella föreningar

Föreningsarkivet Västernorrland

Föreningsarkivet Västernorrland är den institution i länet som ansvarar för föreningslivets kulturarv. Detta görs bland annat genom uppsökande fältverksamhet och inventeringar, vård och registrering samt forskarservice och annan utåtriktad verksamhet.

Västernorrlands läns trafiksäkerhetsförbund (NTF Västernorrland)

NTF Västernorrland är en ideell organisation med folkrörelseförankring som tillsammans med drygt 40 medlemsorganisationer arbetar för en ökad trafiksäkerhet i länet. Vi arbetar framför allt med information, utbildning och opinionsbildning på uppdrag av regeringen, Trafikverket och regionen. Verksamhetsidén bygger på visionen om att vi i framtiden inte ska acceptera dödade och allvarligt skadade i trafiken.

SAM-GIS Västernorrland

SamGIS Västernorrland är en intresseförening/nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom GIS och geografisk information. Föreningen bildades för att bidra till samhällsutvecklingen och öka användningen samt förståelsen av geografiska informationssystem (GIS) i länet. Föreningen ordnar aktiviteter såsom medlemsmöten, studieresor, seminarier och workshops. Både kommuner, företag, myndigheter och privatpersoner är välkomna som medlemmar.


Tillbaka till toppen