Jordglob där Västernorrland är utmärkt tillsammans med texten År 2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett nationellt och globalt perspektiv. År 2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och besöka. År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa

Vision, mål och prioriteringar

Ett Västernorrland – handlingskraft, livskraft och naturkraft. Tillsammans för människors och företags växtkraft, i en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Det är visionen för den regionala utvecklingsstrategin.

Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi har tre mål. Varje mål har ett antal prioriterade områden som vi i länet ska jobba med tillsammans för att uppnå visionen.

År 2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett nationellt och globalt perspektiv

 • Samordnat påverkansarbete gentemot nationell och internationell nivå
 • Kraftsamling för att skapa, attrahera och behålla kompetens och investeringar till länet
 • Universitet, högskolor och forskningsinstitut är motorer för innovation och utveckling
 • Ett modigt regionalt ledarskap som tar ansvar för framtiden!

År 2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och besöka

 • Växande region med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder
 • Alla ska ha grundläggande behörighet från grundskola och gymnasium
 • Fler flexibla former för lärande genom nya metoder och arbetssätt
 • Ett funktionellt och sammanhållet system för hållbart resande
 • Ökad upplevd närhet till omvärlden, oavsett om den är fysisk eller digital

År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa

 • Finansieringsbeslut tagna för genomförande av nya Ostkustbanan, Mittbanan och Ådalsbanan
 • Ett sammanbundet logistiksystem som ger kraftigt minskad klimatpåverkan från länets transportsektor
 • Ett regionalt matchat utbildningsutbud
 • Skola och arbetsliv samverkar kring arbetsmarknadens möjligheter för ökad matchningsgrad
 • Utvecklade styrkeområden genom smart specialisering
 • Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare
 • Utvecklat och sammanhållet finansierings-, företags- och innovationsstödsystem

Tillbaka till toppen