Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden i Region Västernorrland kan träda i kraft när det inträffar något som kallas för extraordinär händelse i fredstid.

En extraordinär händelse i fredstid är något som kraftigt avviker från det normala, en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och som kräver skyndsamma insatser från Region Västernorrland.

Krisledningsnämndens huvudsakliga syfte är att minimera skador på invånare, personal och egendom. Krisledningsnämnden har befogenheter att, överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen.

Det är nämndens ordförande, eller vid dennes förhinder vice ordförande, som bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Krisledningsnämnden avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Regionstyrelsen eller fullmäktige kan också besluta.

Krisledningsnämnden i Västernorrland består av ledamöterna i regionstyrelsens finansutskott samt ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden och ordförande för nämnden för hållbar utveckling. Det är ett lagkrav att alla regioner och kommuner har en krisledningsnämnd.

Medlemmar i nämnden: 

Glenn Nordlund (S), ordförande

Sara Nylund (S), vice ordförande

Per Wahlberg (M)

Jonny Lundin (C)

Mattias Rösberg (SJVP)

Hans Backlund (S)

Lena Asplund (M)


Tillbaka till toppen