Gruppbild med ordförande i förgrund, stora regionala samverkansrådet

Regional samverkan

Det regionala utvecklingsarbetet kräver samverkan mellan ett stort antal aktörer på lokal, regional och nationell nivå för att långsiktighet och hållbara resultat ska uppnås. Det finns också ett stort antal aktörer, exempelvis nationella myndigheter, som i sina uppdrag ska bidra till regional utveckling.

Tillsammans möjliggör aktörer på lokal, regional, nationell och EU-nivå det som brukar kallas flernivåsamverkan eller flernivåstyre. Flernivåstyre är också en princip för länets regionala utvecklingsstrategi Ett Västernorrland (pdf).

I Västernorrland utgör det Regionala samverkansrådet det politiska ledarskapet för länets utveckling. Utöver detta finns en rad nätverk och kollegiala grupperingar som utbyter information och erfarenheter i syfte att gemensamt bidra till länets utveckling.

Motsvarande samverkan finns också med andra aktörer i andra regioner, på nationell och EU-nivå. I RUS beskriver vi hur funktionell samverkan inte har geografiska gränser – det är snarare insatserna, utmaningarna eller sammanhanget som avgör med vilka aktörer samverkan ska organiseras för bästa resultat och effekter för länet.

Samverkan kan ske inom ordinarie arbete och strukturer, men kan också förstärkas exempelvis under tiden ett strategiskt utvecklingsprojekt eller uppdrag pågår.

Många strategiska frågor diskuteras i olika samverkanskonstellationer och i Regionala och Stora samverkansrådet innan formella politiska beslut fattas inom Region Västernorrland. Vi eftersträvar också att jobba kostnads- och resurseffektivt tillsammans med bland annat länets kommuner, exempelvis i remisshantering, påverkansarbete och i gemensamma strategiska insatser och investeringar.


Tillbaka till toppen