Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Så styrs Region Västernorrland

Region Västernorrland är en politiskt styrd organisation och regionfullmäktige har det yttersta ansvaret för regionens verksamhet och inriktning. Beslutsrätt delegeras av fullmäktige till regionstyrelsen och nämnder som i sin tur kan vidaredelegera den.

Region Västernorrlands verksamhet regleras genom de lagar och förordningar som styr offentlig förvaltning i Sverige till exempel:

  • kommunallagen
  • hälso- och sjukvårdslagen
  • patientlagen
  • tandvårdslagen
  • föreskrifter från Socialstyrelsen

Förutom de nationella styrdokumenten finns lokala dokument som reglerar arbetet inom Region Västernorrland. På övergripande nivå fastställs dessa styrdokument av regionfullmäktige.

Regionfullmäktige fastställer varje år en regionplan som gäller för de kommande tre åren. Av planen framgår ekonomiska förutsättningar samt övergripande mål för styrning av verksamheterna. Uppföljning görs i delårsrapport och årsredovisning som visar i vilken utsträckning finansiella mål och verksamhetsmål nåtts.

Balanserad styrning

Region Västernorrland använder balanserad styrning som modell för verksamhetsplanering och uppföljning. Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp ur fyra perspektiv.

Följande övergripande inriktningsmål finns för respektive perspektiv:

Invånarperspektivet: Jämlik fördelning av resurser utifrån behov

Processperspektivet: Effektiva och framgångsrika verksamheter

Medarbetarperspektivet: Medarbetarna är delaktiga och har en bra arbetsmiljö

Ekonomiperspektivet: En ekonomi i balans över tid

Efter att regionplanen har fastställts, ska den politiska viljeinriktningen brytas ned genom regionstyrelsens respektive nämndernas styrkort. Styrkorten innehåller mål och mått som ska utgöra underlag för värdering och analys av respektive verksamhets måluppfyllelse, utifrån de regiongemensamma strategiska målen i regionplanen.

Regionstyrelsen och nämndernas styrkort


Regionstyrelsen

Regionstyrelsen styrkort 2020

Regionstyrelsen styrkort 2019

Regionstyrelsen styrkort 2018


HSN

HSN styrkort 2020

HSN styrkort 2019

HSN styrkort 2018

 

FPTN

FPTN styrkort 2018


NHU

NHU styrkort 2020

NHU styrkort 2019