Så styrs Region Västernorrland

Region Västernorrland är en politiskt styrd organisation och regionfullmäktige har det yttersta ansvaret för regionens verksamhet och inriktning. Beslutsrätt delegeras av fullmäktige till regionstyrelsen och nämnder som i sin tur kan vidaredelegera den.

Region Västernorrlands verksamhet regleras genom de lagar och förordningar som styr offentlig förvaltning i Sverige till exempel:

  • kommunallagen
  • hälso- och sjukvårdslagen
  • patientlagen
  • tandvårdslagen
  • föreskrifter från Socialstyrelsen

Förutom de nationella styrdokumenten finns lokala dokument som reglerar arbetet inom Region Västernorrland. På övergripande nivå fastställs dessa styrdokument av regionfullmäktige.

Så styrs Region Västernorrland Bilaga Regionplan 2024-2026 (pdf)

Styrmodell

Styrmodell för Region Västernorrland innebär att tidigare Balanserade styrkort (BSK) fasas ut, och ersätts med nya strukturer i olika planerings- och uppföljningsdelar, från och med 2022.

Styrande principer för styrmodellen är tillit och kunskap, som ska komma till uttryck genom styrning, struktur och ledarskap. Delaktighet, dialog och samverkan ska vara grundläggande inslag.

Den samlade styrningen utifrån nya styrmodellen utgår från regionens värdegrund, vision och mål samt grunduppdrag. Ekonomin är också en grundförutsättning. 

Regionfullmäktige fastställer varje år en regionplan som gäller för de kommande tre åren. Av planen framgår ekonomiska förutsättningar samt övergripande mål för styrning av verksamheterna. Regionplanens tre målområden hänger samman och bildar en helhet som tillsammans uttrycker Region Västernorrlands övergripande riktning genom målsättningar och ambitioner, med ekonomin som grundförutsättning.

Uppföljning görs i delårs- och årsrapporter/årsredovisning, som visar i vilken utsträckning finansiella mål och verksamhetsmål nåtts.

Långsiktiga målområden

Regionplanen anger följande långsiktiga målområden:

  • Ett attraktivt Västernorrland med hållbar utveckling
  • Region Västernorrland utvecklar arbetet för en god, jämlik och nära vård.
  • Vi skapar mervärde för befolkningen genom vår verksamhet

Region Västernorrlands finansiella mål är en ekonomi i balans över tid.

Verksamhetsplanering

Nämnderna och Regionstyrelsen gör egna verksamhetsplaner, där regionplanens övergripande prioriteringar är grunden. Förvaltningarna och verksamheterna utgår också från regionplanen samt konkretiserar i sin tur nämndernas och styrelsens prioriteringar i sin planering. Den röda tråden i målstyrningen beskrivs närmare i regionplanens bilaga - Så styrs Region Västernorrland.

Regionstyrelsen och nämndernas verksamhetsplaner


Regionstyrelsen

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2024-2026 (pdf)

Regionstyrelsens Verksamhetsplan 2023-2025 (pdf)

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024 (pdf)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2024-2026 (pdf)

Hälso- och sjukvårdsnämnden Verksamhetsplan 2023 (pdf)

HSN verksamhetsplan 2022-2024 (pdf)

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023-2025 (pdf)

NHU verksamhetsplan 2022-2024 (pdf)

NHU styrkort 2021 (pdf)


Tillbaka till toppen