En ordförandeklubba i trä ligger på ett bord

Noterat från regionfullmäktige 13 september

2023-09-13 16:14

Beslutsformer vid utbudsförändringar, bussgods samt information om det aktuella läget var några punkter på agendan när regionfullmäktige sammanträde under onsdagen.

Aktuellt läge

De ekonomiska utmaningarna för landets regioner fortsätter. SKR:s senaste skatteunderlags- och pensionskostnadsprognos ger en ännu dystrare bild av den ekonomiska utvecklingen än tidigare. För Region Västernorrland är det ekonomiska läget mycket ansträngt. Efter årets sju första månader uppgick resultatet exklusive jämförelsestörande poster till minus 826 miljoner kronor, vilket är cirka 570 miljoner lägre än budget.

Utöver ökade pensionskostnader och det allmänt höga kostnadsläget har de satsningar som gjorts på att öka antalet vårdplatser och att hantera vårdskulden från pandemiåren haft stor påverkan på det ekonomiska utfallet. Huvuddelen av avvikelsen mot såväl budget som föregående år beror på kraftigt ökade kostnader inom hälso- och sjukvården.

Ur ett verksamhets- och patientperspektiv finns dock positiva effekter. Det gäller både bemanningsläget, disponibla vårdplatser och antal utförda operationer där vi nu för första gången är tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

Sommaren 2023

Under sommaren har verksamheten i alla förvaltningar i stort sett fungerat enligt trots utmaningar kring bemanningen inom hälso- och sjukvården. Vittnesmål från medarbetare och chefer på våra sjukhus säger att det varit den bästa sommaren på många år. Den viktigaste framgångsfaktorn har varit det gemensamma och proaktiva arbete som skett i olika chefs- och medarbetargrupper.

  • Målnivån för tillgängliga vårdplatser under sommarveckorna har uppnåtts.
  • Planeringen inför årets sommar har i hög grad utgått från de förbättringsförslag som kom i utvärderingarna efter sommaren 2022.
  • Det har förekommit överbeläggningar – men som helhet har situationen varit mycket mer stabil och framför allt hanterbar i relation till föregående somrar.

Våra medarbetare har tagit ett stort ansvar för att verksamheterna ska fungera så att invånarna har kunnat känna sig trygga med att akut och nödvändig vård funnits tillgänglig.

Frågor om planerade operationer

Henrik Sendelbach (KD) undrar i en interpellation hur många planerade operationer som eventuellt har ställts in under sommaren och om regionen säkerställer att länets cancerpatienter får operationer i rätt tid?

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Elina Backlund Arab (S) svarade att inga planerade operationer ställts in under sommaren, däremot görs en medicinsk prioritering där operationer med lägre medicinsk prioritering inte har planerats in. Canceroperationer är en prioriterad medicinsk grupp även under sommaren. Under perioden januari-augusti 2023 har det totalt genomförts 9 258 operationer, akuta och planerade, vilket är en ökning jämfört med samma period ifjol.

Beslutsformer vid utbudsförändringar

Efter en livlig debatt angående vilka beslutsformer som ska gälla vid utbudsförändringar blev resultatet, efter votering, att fullmäktige upphäver sitt tidigare beslut från 2013 om att utbudsförändringar i vården alltid ska vara en fråga för fullmäktige. Det ersätts med en ordning som innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden ska göra en bedömning i varje enskilt fall om de kan fatta ett beslut kring en utbudsförändring eller om förändringen är av sådan karaktär att fullmäktige bör göra det. Det för att vårdorganisationen på ett mer flexibelt sätt ska kunna genomföra omställningar inom den egna verksamheten.

Regionfullmäktige beslutar även att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att bestämma antalet fastställda vårdplatser inom somatisk och psykiatrisk slutenvård vid regionens tre sjukhus. Nämnden ska också i samband med årsredovisningen redovisa utvecklingen av fastställda vårdplatser respektive disponibla vårdplatser inom somatisk och psykiatrisk slutenvård till fullmäktige. 

Den övergripande resursfördelningen ska även fortsättningsvis alltid beslutas i regionfullmäktige, vilket i sig begränsar vilka förändringar som kan beslutas på nämndnivå.

Bussgods i Norr AB

Det blev ytterligare en intensiv debatt innan regionfullmäktige till slut godkände att kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län får förvärva en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr AB. Kommunalförbundet ska också skjuta till ett aktieägartillskott på 1,5 miljoner kronor, samt teckna ett borgensåtagande om 1,5 miljoner för checkkredit till Bussgods i Norr AB.

Bussgods i Norr AB, som ägs av Länstrafiken i Norrbotten AB och Länstrafiken i Västerbotten AB, har erbjudit kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län att köpa en tredjedel av aktierna. Alla förbundets medlemmars godkännande krävs dock, så länets samtliga sju kommuner tillsammans med Region Västernorrland behöver säga ja för att affären ska kunna genomföras.

Värdet av aktierna avgörs vid själva köptillfället och summan kan därför komma att ändras i jämförelse med värdet den 1 januari 2023 som var 1 229 000 kronor.

Protokoll

Texten ovan innehåller ett urval av punkterna på dagordningen. Här finns alla möteshandlingar: Region Västernorrland - Sammanträdeshandlingar (rvn.se)

Hela protokollet publiceras på rvn.se när det justerats: Region Västernorrland - Regionfullmäktige - protokoll (rvn.se)

Det går även att se hela webbsändningen i efterhand på rvn.se. Nästa fullmäktige hålls 1 november.


Tillbaka till toppen