Ordförandeklubba i trä ligger på ett bord

Noterat från regionfullmäktige 21 februari

2024-02-21 17:55

En lång debatt av ett stort antal motioner, aktuellt läge och plan för civil beredskap var några av punkterna på agendan när regionfullmäktige sammanträdde under onsdagen.

Aktuellt läge

Regiondirektör Åsa Bellander gav i sin inledning en aktuell lägesbild, som till stor del präglas av den svåra ekonomiska situation som landets regioner befinner sig i. Orsaken till de stora underskotten är bland annat den höga inflationen som påverkat kostnaderna för både pensioner och den löpande driften. För Region Västernorrland innebär det att pensionskostnaderna ökar med drygt 1,5 miljard kronor mellan 2022 och 2024 till följd av inflationen. Även kraftigt ökade kostnader för hyrpersonal påverkar det ekonomiska utfallet negativt.

- 2024 kommer sannolikt att bli det tuffaste året rent ekonomiskt hittills under 2000-talet för landets regioner och kommuner. Enbart regionerna beräknas i år göra ett underskott på 24 miljarder kronor. Det är helt avgörande för vår ekonomi att vi snabbt får ett tydligt stopp för de senaste årens kostnadsutveckling. Om inte det sker i närtid kan det bli aktuellt med ytterligare åtgärder liknande de vi ser i andra regioner. Vi vill undvika varsel och ett minskat vårdutbud. Det vore olyckligt ur både ett invånar- och medarbetarperspektiv, meddelade Åsa Bellander.

Regiondirektör Åsa Bellander förklarade att kostnadsökningarna också har medfört en ökad produktion av vård. Förra året genomfördes totalt 23 100 operationer i regionen, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med året innan. Även antalet vårdkontakter inom den specialiserade vården ökade med 7,5 procent under 2023.

Intensivt arbete pågår för att minska kostnaderna

Just nu pågår det ett intensivt arbete i alla förvaltningar för att ställa om och effektivisera. Totalt ska kostnaderna under de kommande tre åren sänkas med nära en miljard kronor inom administration och inom hälso- och sjukvården. Regiondirektören framhöll det gemensamma avtal för hyrbemanning som samtliga 21 regioner nyligen har ingått som en efterlängtad åtgärd.

Syftet med avtalet är att minska tendenserna till pris- och förmånskonkurrens mellan regionerna. Avtalet gäller i fyra år, ersätter tidigare avtal och möjliggör gemensamma krav när det gäller kvalitet och kostnader. I Region Västernorrland börjar avtalet gälla 1 april.

- Det kommer att bli en tuff omställning att minska hyrbemanningen och som ställer krav på både chefer och medarbetare. Men klarar vi av att genomföra förändringen fullt ut så väntar i förlängningen en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, bättre möjligheter att utveckla hälso- och sjukvården och en ökad kontinuitet i vårdmötet.

Läs mer om det gemensamma nationella hyravtalet här: Information om avtalet - Nationellt hyrbemanningsavtal (vgregion.se)

Utveckla Näsåkersmodellen

Kristina Eriksson (C) har inkommit med en motion om att utveckla ”Näsåkersmodellen” till fler. Motionen framhåller Näsåkersmodellen som ett bra exempel på framgångsrikt samverkansarbete mellan region och kommun. Förslaget är att Region Västernorrland på ett decentraliserat sätt utvecklar samhällsrummet ”Näsåkersmodellen” till fler i hela Västernorrland.

Regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Näsåkersmodellen bygger på ett särskilt förhållningssätt i den dialog som förs. Det handlar om deltagarnas lokala förankring, teamarbete och en tydlig ambition att skapa gemensam förståelse för nuläge, utmaningar och ett önskat framtida läge. För närvarande pågår liknande dialoger på flera orter i länet och cirka 600 personer har hittills varit med i dialogerna, som sker helt – eller delvis – utifrån de förhållningssätt som karaktäriserar Näsåkersmodellen.

När det gäller deltagande från region och kommun medverkar tjänstemän, som exempelvis nära vårdsamordnare, enhetschefer och verksamhetschefer. Det finns skillnader i hur långt dialogerna har kommit, men intentionen är att åstadkomma involvering och samskapande med invånarna. Exempel på dialogorter är Sollefteå, Ånge, Ullånger och Trehörningsjö.

Inventering av samhällsviktiga fordon och maskiner

Jessica Ulander (C) och Jonny Lundin (C), föreslår i en motion att Region Västernorrland arbetar för en inventering av fordon i länet som kan behövas vid krigs- eller krissituation genomförs och att en förteckning över dessa upprättas.

Regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Förslaget har en god ansats och en sådan inventering kan stärka tryggheten för medborgarna i Västernorrland. Förslaget har via tjänsteman förts över till Länsstyrelsen som har ett samordningsansvar inom området civil beredskap. Vid eventuellt samverkansönskemål från Länsstyrelsen så kommer givetvis Region Västernorrland att bidra efter bästa förmåga.

SMS-livräddare i Region Västernorrland

Pia Lundin (SJVP) har inkommit med en motion om att införa systemet med SMS-livräddare i Region Västernorrland.

Förslaget från regionstyrelsen var att regionfullmäktige skulle avslå motionen. Den politiska majoriteten vill prioritera och utveckla samverkan med kommunerna kring så kallade IVPA-avtal, i väntan på ambulans. För att korta tiden till defibrillering och till hjärt-lungräddning, HLR, har regionen IVPA-avtal med kommunernas räddningstjänster, som är väl inarbetad. Det är en samverkan kring akuta larm, såsom hjärtstoppslarm, med en god täckning i länet med 32 IVPA-stationer. Personalen har genomgått en kvalitetssäkrad utbildning.

Sjukvårdspartiet yrkade på återremiss med argumentation om att hämta in mer dokumentation kring nyttan med systemet till beslutsunderlaget. Efter en dryg timmes debatt med votering blev ärendet återremitterat genom en så kallad minoritetsåterremiss.

Ny plan för civil beredskap

Regionfullmäktige beslutar att fastställa ny plan för civil beredskap för Region Västernorrland, samt tillhörande bilaga Övning och utbildningsplan för krisledning.

Planen beskriver utgångspunkter och de processer som Region Västernorrland ska ha för att hantera sådana händelser och utgör grunden för framtagande av riktlinjer och rutiner inom området. Planen tar sin utgångspunkt i Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, samt Region Västernorrland policy för Civil Beredskap.

Hållbarhets- och jämställdhetspris 2023

Under fullmäktige delades Region Västernorrlands hållbarhetspris 2023 ut till interna och externa pristagare. Även ett internt pris för jämställdhet delades ut. Dessa pristagare presenteras i egen nyhet på rvn.se.

Protokoll kommer

Texten ovan innehåller endast ett litet urval av punkterna på dagordningen. Här finns alla möteshandlingar: Region Västernorrland - Sammanträdeshandlingar (rvn.se)

Hela protokollet publiceras på rvn.se när det justerats: Region Västernorrland - Regionfullmäktige - protokoll (rvn.se)

Det går även att se hela webbsändningen i efterhand.
Nästa fullmäktige hålls 24 och 25 april.


Tillbaka till toppen