Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från regionstyrelsen 10 september

2019-09-10 17:50

Utveckling av Skuleberget och byggsatsning på onkologen i Sundsvall var ett par av frågorna när regionstyrelsen sammanträdde under tisdagen.

Regionstyrelsen beslutade att ge regionfastigheter i uppdrag att starta projektering och upphandling av en till- och ombyggnad av onkologen vid sjukhuset i Sundsvall. Lokalerna är för små idag, och patientantalet beräknas öka. Kostnaderna för satsningen uppskattas till totalt 155 miljoner kronor. Nu ska 14,4 miljoner ur regionens investeringsbudget för 2019 användas för projektering innan slutligt beslut om byggnationerna tas under nästa år.

Framtidens vårdinformationsstöd börjar ta form

Regionstyrelsen anslog 33 miljoner kronor ur 2019 års budget till FVIS, det stora projekt där Region Västernorrland i samarbete med flera andra regioner ska införa framtidens vårdinformationsstöd. Totalt beräknas kostnaderna under perioden 2019 till 2022 att landa på 130,7 miljoner kronor. Framtidens vårdinformationsstöd tas fram för att ersätta äldre system som inte fyller kraven, är opraktiska eller inte fungerar bra ihop. FVIS ska göra det lättare för patienter att ta del av sin vård, personal får effektiva arbetsverktyg, och systemet ska även förbättra möjligheterna till uppföljning av kvalitet och produktion.

Bidrag till RFSL

RFSL Västernorrland får 190 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2019. Bidraget ska bland annat användas till sociala mötesplatser, utbildningsinsatser och insatser som gör att HBTQ-perspektiv finns med på den politiska agendan.

Projektstöd till utveckling

Tre projekt beslutades få stöd i sin finansiering. Pengarna är statliga medel som Region Västernorrland har ansvar att fördela för att främja regional tillväxt.

Kramfors kommun får 6 664 212 kronor för utveckling av Skuleberget. Pengarna ska användas till investeringar i linbana och downhill-bana för mountainbike. Total projektbudget är 38 040 815 kronor.

Bron Innovation tilldelas 6 100 000 kronor, vilket är 24 procent av den totala budgeten, till projektet Innovationshub Västernorrland.

Sundsvall Elnät AB får 2 553 807 kronor, vilket är 20 procent av budgeten, för att bygga fibernät på sträckan mellan Hov och Kvarnsvedjan i Sundsvalls kommun. Det möjliggör att ett femtiotal företag kan ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s.

Medel till lokala företag

Två företag som sökt regionalt företagsstöd fick pengar beviljade. Stödet består av statliga medel som går till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Regionstyrelsen beviljade Resele Skog AB 2 990 252 kronor. Pengarna ska delfinansiera en servicehall med bland annat kedjeslipning, reparationer av skogs- och anläggningsmaskiner och en tvätthall för maskiner med slirskydd. Investeringen förväntas skapa två heltidstjänster i Resele.

Convertflex AB i Arnäsvall får 4 495 500 kr för att investera i en ny påsmaskinslinje och två lagerlokaler så att de kan öka sin produktionskapacitet av tryckta papperspåsar.

Insatser för kvinnors hälsa fortsätter

Regionstyrelsen beslutade om fortsatt finansiering av ett projekt för en förbättrad osteoporosvård som startade 2018 och planeras pågå till och med 2022. Medlen kommer från tilläggsöverenskommelsen mellan staten och SKL, Sveriges kommuner och landsting, om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården, samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2018-2019.

Pengar från samma överenskommelse gör att regionstyrelsen också beslutade att fortsätta finansiera ett pilotprojekt som startade 2018 och som innebär att en familjecentral etableras i Örnsköldsvik. En familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. Pilotprojektet ska bland annat belysa vilka rutiner som behövs för att bli kostnadseffektiva och hur roller och ansvar mellan kommun och primärvård ser ut.

Projektmedel till barnhälsa

SKL och regeringen har en överenskommelse om bland annat insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården. Region Västernorrland har för 2019 totalt tilldelats 2 380 931 kronor och en arbetsgrupp har gett förslag på hur pengarna ska användas genom åtta projekt.

Bland insatserna märks bland annat ett projekt för att öka samverkan mellan barnhälsovården och folktandvården för att fånga upp barn i riskzonen för nedsatt tandhälsa, där hembesök kan bli aktuellt. Ett annat projekt ska öka kompetensen kring att främja goda levnadsvanor för barn och för barn med övervikt. Gravida och nyblivna föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik ska få bättre vård och stöd genom ett projekt för bättre samverkan mellan yrkeskategorier, enheter och kliniker i primär- och specialistvården.

Fördelning av medel för psykisk hälsa

Region Västernorrland tilldelades 28 831 000 kronor till utveckling av arbetet för psykisk hälsa när SKL och regeringen tidigare i år träffade en överenskommelse. Pengarna kan bland annat användas till utvecklingsinsatser inom psykisk hälsa, förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga och till åtgärder för att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatri. Här pågår arbete på många olika sätt, bland annat har BUP påbörjat en kartläggning av patientflöde och innehåll i delmomenten för att se över effektiviteten. I Ånge kan patienter med psykisk ohälsa träffa sin läkare eller behandlare via videolänk, ett arbetssätt som planeras införas på fler orter. Då överenskommelsen gjordes senare än vanligt ska regionerna redovisa det de gör först i januari 2020.

Pengar för fler specialistsjuksköterskor

Regeringen har också gjort en överenskommelse med SKL om medel för investering för utvecklande förutsättningar för vårdens medarbetare. Bland annat använder Region Västernorrland 9 600 000 kronor för att möjliggöra för sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor.

Uppdaterad kömiljard

För att få ta del av pengarna i regeringsöverenskommelsen ”En ny, uppdaterad kömiljard 2019” ska regionerna visa en förbättring av antalet väntade inom 90 dagar för september, oktober och november 2019 jämfört med samma månader ifjol, eller kunna visa att andelen som väntat högst 60 dagar uppgår till minst 71 procent. Förutom att verksamheterna har ansvar att kalla och hitta lösningar för de som väntat länge behövs också utbildning i hur bokningar sker för att allt ska redovisas rätt. För att kunna arbeta snabbt och effektivt med resultaten tillsätts två heltider under september till december som tillsammans med verksamheterna ska kvalitetssäkra systemen. De medel som eventuellt tillfaller regionen från kömiljarden ska gå till specialistvården. 

God och nära vård

Regionstyrelsen beslutade att tillföra område Hälso- och sjukvård i regionledningsförvaltningen 14 400 000 kronor för att finansiera satsningar inom regeringsöverenskommelsen ”God och nära vård”. Pengarna ska användas bland mycket annat användas till två heltidsanställda verksamhetsutvecklare till regiondriven primärvård och vårdval som ska fortsätta arbetet med att utveckla och effektivisera verksamheterna.

Protokoll

Detta är ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 16 oktober 2019.