Ordförandeklubba i trä ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsen 15 mars

2024-03-15 15:09

Satsningar på egen personal och fördelning av statliga medel var några av punkterna när regionstyrelsen sammanträdde under fredagen.

Ska öka attraktiviteten för egen personal

Regionstyrelsen beslutar att godkänna ett antal höjda förmåner och ersättningar för att öka attraktiviteten för egen personal. I paket ingår att:

  • Behålla friskvårdstimmen för de som kan och vill använda detta alternativ, samt höja friskvårdsbidraget från 1 500 kronor till 5000 kronor per år till de som önskar det
  • Höja startbidrag och rekryteringsbonus från 40 000 till 60 000 kronor med bibehållet regelverk som idag, förutom att utbetalningstiden förlängs från två till tre år
  • Inom bristyrken erbjuda möjlighet att från och med 65 års ålder arbeta 80 procent med 100 procents lön, för att ta tillvara erfarenhet och kompetens samt möjliggöra ett längre arbetsliv
  • Inom ramen för ordinarie löneöversyn och regionplansarbetet se över poängmodeller och ersättningar för arbete på obekväm arbetstid, Ob-tillägg.

Regionstyrelsen beslutar även att uppdra till regiondirektören att utreda möjligheten till, och om möjligt föreslå, en modell för lönetillägg till medarbetare inom bristyrken som fortsätter arbeta som medarbetare i Region Västernorrland efter uppnådd ålder för pension. Detta ska kopplas till de nedsatta arbetsgivaravgifterna för seniora medarbetare.

Höjt friskvårdsbidrag

Region Västernorrland uppmuntras att ha ett hälsofrämjande arbetssätt och förutsättningar till att stärka hälsan. Tillgång till regionens friskvårdsanläggningar möjliggör detta och medarbetare erbjuds även en friskvårdstimme under arbetstid i veckan när verksamheten tillåter. Alternativt gäller ett erbjudande om friskvårdsbidrag som utökas till maxbeloppet på 5 000 kronor per kalenderår. Friskvårdsbidraget ska gälla från och med 1 juli 2024, och blir då 2 500 kronor för år 2024.

Läs mer om satsningen i egen nyhet: Region Västernorrland - Ökar attraktiviteten för egna medarbetare (rvn.se)

Överenskommelser mellan staten och SKR

Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i flera år träffat överenskommelser som syftat till att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Överenskommelsernas omfattning och inriktning har varierat över åren. 2024 års överenskommelser innehåller fyra större områden:

  • God och nära vård, En personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård med primärvården som nav
  • Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
  • En personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärka insatser för kvinnors hälsa
  • Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention

En första omgång medel kan rekvireras av regionerna i början av året, för att snabbt kunna påbörja åtgärder som ökar tillgängligheten. För att ta del av en andra utbetalning, som kommer i slutet av året, krävs att regionerna i slutet av september inkommit med redovisning av hur den första omgången medel använts för att nå de prestationskrav som anges.

Regionstyrelsen beslutar att fördela tilldelade medel enligt förslag.

Ledamotsinitiativ: Slopa HVO100

Mats Hellhoff (SD) lyfter frågan om rimligheten i att Region Västernorrland till stor del tankar sin fordonsflotta med HVO100, med hänvisning till klimatnyttan. Initiativet menar att minskningen av koldioxid totalt sett är minimal, samtidigt som detta alternativ genererar ökade kostnader för regionen. SD föreslår därför att Region Västernorrland utreder möjligheterna för en övergång till mer ekonomiskt hållbara drivmedelsalternativ.

Regionstyrelsen beslutar att avslå ledamotsinitiativet. Region Västernorrland har i sitt arbete att nå målsättningen om fossilfria drivmedel till 2024 förändrat fordonsparken och har nu en mix av el-, HVO- och gasfordon. Målsättningarna kopplat till fossilfrihet är baserade på de steg som Region Västernorrland behöver ta för att svara för vår del i omställningen till en hållbar utveckling.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. Länk till föredragningslistan finns här: Region Västernorrland - Regionstyrelsens föredragningslistor (rvn.se) När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se.

Nästa regionstyrelsemöte hålls 10 april.

 


Tillbaka till toppen