Porträttbilder av regiondirektör Åsa Bellander och regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S)
Regiondirektör Åsa Bellander och regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S)

Ökar attraktiviteten för egna medarbetare

2024-03-15 14:58

Som ett led i att öka attraktionen som arbetsgivare och samtidigt minska hyrberoendet beslutar regionstyrelsen att förstärka vissa förmåner för egen personal i Region Västernorrland.

- Det är självklart viktigt för oss att dels behålla våra kompetenta medarbetare samt dels attrahera och rekrytera nya medarbetare inom framför allt hälso- och sjukvården. Vi vet att friskvårdstimmen är viktig för många, därför kvarstår den som förmån för alla våra fast anställda medarbetare som väljer att nyttja den. Dessutom höjer vi friskvårdsbidraget från 1 500 kronor till maxbeloppet på 5 000 kronor per år för de som hellre önskar ett friskvårdsbidrag än en friskvårdstimme. Det här är en tydlig signal att vi månar om våra egna medarbetare, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Åtgärder för att skapa attraktivitet

Vid regionstyrelsens sammanträde på fredagen godkändes ett så kallat ”förmåns-paket” för att öka attraktiviteten för egen personal. I paketet ingår bland annat att behålla friskvårdstimmen samt att höja friskvårdsbidraget till 5000 kronor per helår. Denna förmån träder i kraft 1 juli och gäller för alla anställda i Region Västernorrland. Bland övriga förmåner finns ökad rekryteringsbonus och startbidrag från 40 000 kronor till 60 000 kronor, samt erbjudande om kortare arbetstid från 65 års ålder med bibehållen lön. Åtgärderna införs för att behålla och rekrytera medarbetare till bristyrken inom alla verksamheter i Region Västernorrland.

- Som arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda goda villkor och bra arbetsmiljö som ger en förutsägbarhet och framförhållning av både yrkesliv som fritid. Med en större andel egen personal får vi en mer stabil bemanning med bättre kontinuitet. Regionen är en kunskapsorganisation med kvalificerade medarbetare inom många olika yrken och verksamheter. Detta både utmanar och motiverar, vilket visar sig i flera satsningar på ordinarie personal som vill utvecklas i sitt uppdrag, säger regiondirektör Åsa Bellander.

Ska se över Ob-ersättning och poängmodeller

En höjning Ob-ersättningen har varit upp till diskussion och där är beslutet att en översyn ska göras i ordinarie budget- och löneprocess. Man behöver även se över existerande poängmodeller och andra förekommande arbetstidsmodeller, med syfte att öka möjligheten till flexibilitet och minska antalet olika varianter.

- I det ekonomiskt mycket bekymmersamma läget som regionen befinner sig i så behöver förutsättningarna för ytterligare ekonomiska satsningar som en höjning av Ob-ersättningen skulle innebära noga utredas. Vi ska också komma ihåg att vi för två år sedan satsade drygt 90 miljoner kronor, utöver den ordinarie löneöversynen, på att höja lönerna för utvalda grupper inom hälso- och sjukvården, säger Glenn Nordlund.

Rekordhöga kostnader för inhyrd bemanning

Kostnaden för inhyrd bemanning hamnade på rekordhöga 768 miljoner kronor förra året och den största ökningen står andelen inhyrda sjuksköterskor för. Nu pågår ett omfattande arbete tillsammans med resten av landets regioner för att bryta den här utvecklingen. Målet för Region Västernorrland är att minska antalet hyrtimmar med 20 procent innan sommaren.

- Den senaste tiden har vi börjat få signaler om en minskning av antalet hyrtimmar inom vissa verksamheter. Jag hoppas därför att vi inom kort ska kunna se ett konkret resultat av det gedigna arbetet som våra medarbetare och chefer inom främst hälso- och sjukvården nu gör tillsammans. Att minska kostnaderna för inhyrd personal till förmån för fler egna medarbetare är en viktig och väsentlig del i omställningen för att vi ska klara vårt framtida välfärdsuppdrag, säger Åsa Bellander.'

Läs mer om arbetet kring hyroberoende vård: Region Västernorrland - Hyroberoende vård (rvn.se)


Tillbaka till toppen