Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Läkare undersöker en pojkes öron

Noterat från regionstyrelsen 5 juni

2019-06-05 16:12

Regelboken för primärvården, en ny upphandlingspolicy och förändringar inom Länshälsan var några av de ärenden som var uppe på regionstyrelsens sammanträde under onsdagen.

Reviderade policys

Det finns en ny policy för inköp och upphandling. Policyn ska, jämfört med den tidigare, i högre utsträckning underlätta för små och medelstora företag, idéburna aktörer, driva innovationsupphandlingar samt ta ett ökat socialt ansvarstagande. Det övergripande målet vid inköp och upphandling är att skapa förutsättningar för regionen att göra goda och långsiktigt hållbara affärer.

Det har också tagits fram en ny kommunikationspolicy. Det övergripande målet är att Region Västernorrland upplevs som en kommunikativ organisation med ett öppet och ärligt kommunikationsklimat. I policyn fastslås att Regionens kommunikation alltid ska kännetecknas av respekt, öppenhet och relevans. Vikten av insyn och dialog betonas. 

Policydokumenten ska fastställas av regionfullmäktige.

Inget Bussgods i Norr AB

Planerna på en sammanslagning av bussgodsverksamheterna i de fyra nordligaste länen till organisationen Bussgods i Norr AB avbryts. Region Jämtland Härjedalen drog sig ur processen 2017 och Region Norrbotten har nu också beslutat att kliva av. Regionstyrelsen beslutade idag att föreslå fullmäktige att upphäva sina tidigare beslut som skulle leda till en sammanslagning.

Förändringar i regelboken inför nästa år

Enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV, för primärvård fastställer regionstyrelsen och regionfullmäktige årligen en regelbok för primärvården.

Förändringar som föreslås för Regelbok 2020 är bland annat att primärvårdsramen har förstärkts med 10 miljoner kronor. Det är också större fokus på barnperspektivet och lydelsen i FN:s konvention om att barns rättigheter ska genomsyra samtliga vårdnivåer. Barnkonventionen blir svensk lag första januari 2020. 

Nytt är också att vårdcentralernas mottagningsverksamhet och telefontid ska vara öppen och tillgänglig för besök och telefonsamtal minst 40 timmar per vecka på vardagar året runt. Idag är det fasta klockslag i regelboken, men från årsskiftet kan alltså vårdcentralerna själva bestämma hur de lägger de 40 timmarna. Öppethållande får inte begränsas så att ett akut omhändertagande inte är möjligt under dagens öppettider. 

Ett par andra exempel på nya regler är att hälso- och sjukvårdspersonal ska ha kunskap om våld i nära relation och kunna erbjuda stöd samt rutinmässigt ställa frågor om våldsutsatthet. Ersättningen för ST-läkare höjs till 85 procent av en genomsnittlig lönekostnad i syfte att stimulera läkarförsörjningen.

Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige fastställer regelboken att gälla från och med den 1 januari 2020.

Länshälsan ska förändras

Region Västernorrlands företagshälsovård Länshälsan ska bli en rent intern företagshälsovård och rikta in sig mer mot förebyggande hälsoarbete. Länshälsan ska avveckla sina externa kunder som idag är ett åttiotal. Länshälsan ska också få ett tydligare uppdrag med inriktning mer mot hälsofrämjande och förebyggande insatser.

I jämförelse med andra företagshälsor i motsvarande organisationer och med motsvarande uppdrag är kostnadsnivån för regionens företagshälsovård idag hög, vilket över tid behöver justeras till en rimligare nivå. Det ska ske på ett sätt och i en takt som säkerställer att Region Västernorrland även under omställningen har en välfungerande företagshälsovård, och kommer att ta några år.

Protokoll

När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se.