En ordförandeklubba i trä ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsen 5 juni

2024-06-05 15:28

Regionplan, budget och inriktning av framtidens sjukhusstruktur var några punkter på agendan när regionstyrelsen sammanträdde under onsdagen.

Regionplan och budget

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer föreslagen regionplan, inklusive budget för 2025 och ekonomisk plan 2026–2028, samt bilagor. Regionplanen utgör den politiska beställningen för Region Västernorrlands inriktning och tänkta utveckling för åren 2025–2027.

Regionplanen är grunden för fortsatt planering och prioritering i nämnder, styrelser och verksamheter. Den beskriver mål och prioriteringar, samt fördelning av regionens ekonomiska resurser. Med regionplanen som grund gör regionstyrelsen och nämnderna egna verksamhetsplaner.

Oppositionen lämnade in egna alternativa planer och budgetar för regionfullmäktige att ta ställning till vid sitt möte 18 - 19 juni.

Fördjupad inriktning av framtidens sjukhusstruktur

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att besluta;

  • I den fördjupade utredningen av Region Västernorrlands framtida sjukhusstruktur ta utgångspunkt i den av externa och oberoende utredningens redovisade alternativ nr 4 ”En kraftsamling och utveckling av god nära vård i Sollefteå” i etapp 2.
  • Uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att konkretisera direktiven för utredningens etapp 2.
  • Väsentligt stärka den ekonomiska ramen för primärvården i Västernorrland med minst 10 procent under planperioden 2025 – 2027 i ordinarie budgetprocesser, genom att både allokera om och tillföra medel.
  • Som ett komplement till de strukturella förändringarna i alternativ 4, ser över potentialen i en samorganisation av regional och kommunal vård i Sollefteå likt utredningen förordar, med inspiration från Norrtälje.
  • Ge regiondirektören i uppdrag att inför nästa fas i utredningen föra en dialog med Sollefteå och Kramfors kommuner om intresse finns för att vara delaktig i en sådan samorganisation.

Tidplan för den politiska processen

Utredningen ligger till grund för politisk beredning och inriktningsbeslut i juni. Först därefter kan en fördjupad utredning av inriktningsbeslutet påbörjas under hösten 2024. Så här ser den tänkta politiska processen ut de närmaste månaderna:

5 juni - förslaget bereds i regionstyrelsen
18-19 juni - inriktningsbeslut avseende etapp två fattas i regionfullmäktige
27 juni – möte i hälso- och sjukvårdsnämnden

Skarpa beslut tidigast i slutet av året

Arbetet med etapp två, den fördjupade utredningen av alternativ fyra, är tänkt att påbörjas efter sommaren och ska pågå under hösten 2024. Tidigast i slutet av året kan eventuella skarpa politiska beslut fattas kring den framtida sjukhusstrukturen utifrån utredningens fördjupade andra del.

Läs mer här: https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/framtidens-sjukhusstruktur/

Tandvårdstaxa 2025

Regionstyrelsen beslutar att fastställa ”Prislista Folktandvården 2025 – allmäntandvård”, ”Prislista Folktandvården 2025 – specialisttandvård”, ”Prislista Folktandvården 2025 - estetisk tandvård”, ”Prislista Folktandvården 2025 – frisktandvård” och ”Prislista Folktandvården 2025 – Lokala åtgärder”

Efter beslut i Regionfullmäktige den 20–21 juni 2018 §117 fastställs att tandvårds-, och frisktandvårdstaxan ska följa Landstingsprisindex med en årlig prisjustering. År 2025 är den justeringen angiven till 4,3 procent.

Krigsplacering av personal i Region Västernorrland

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Region Västernorrland krigsplacerar samtliga tillsvidareanställda medarbetare baserat på allmän tjänsteplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt; samt att uppdra till Regionstyrelsen att ansvara för samverkan med annan myndighet i de fall medarbetare har annan krigsplacering.

Krigsplacering av anställda är ett viktigt verktyg i arbetet med att planera Region Västernorrlands krigsorganisation och dess bemanning, samt säkerställa att medarbetarna är placerade i den verksamhet där de gör störst nytta för totalförsvaret. Region Västernorrland ansvarar för flera samhällsviktiga verksamheter, exempelvis hälso- och sjukvård och tandvård. Regionen är skyldig att upprätthålla dessa verksamheter även vid höjd beredskap och krig, samt ha förmåga att stödja Försvarsmakten.

Genom att krigsplacera personal tar Region Västernorrland medarbetarna i anspråk vid höjd beredskap och krig. Personalen ska då fortsätta tjänstgöra i regionen på angivet sätt som framgår av anställningsavtalet, och kan därmed inte krigsplaceras hos annan aktör.

Krigsplaceringen medför inte några skyldigheter för medarbetarna i fredstid, utan skyldigheten att tjänstgöra enligt krigsplaceringen aktualiseras först vid höjd beredskap och regeringens beslut om allmän tjänsteplikt och vid krig.

Tillfälligt listningstak Hälsocentralen Centrum

Regionstyrelsen beslutar att Hälsocentralen Centrum i Sundsvall får ett tillfälligt listningstak för aktiv listning med maximalt 13 700 invånare. Initialt gäller beslutet under tre månader, till och med den 11 september 2024.

Vårdgivaren anför skälen till ansökan att kunna bibehålla patientsäkerhet och säkerställa en god arbetsmiljö för vårdcentralens personal.

Undantag görs för nyinflyttade till länet, nyfödda barn om vårdnadshavaren är listad vid Hc Centrum, samt nyinflyttade vid särskilda boenden som har läkarmedverkan från Hc Centrum.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 11 september.


Tillbaka till toppen