Politikerna Anna Strandh Proos (M) Glenn Nordlund (S) och Jonny Lundin (C) svarade på frågor under en presskonferens

Nu startar den politiska processen gällande framtidens sjukhusstruktur

2024-04-15 16:24

Under fredagen presenterade konsulter från företaget EY en delredovisning med rekommendationer och slutsatser i ett första steg. Rapporten ska ligga till grund för politiska inriktningsbeslut kring fortsatt utredning av den framtida sjukhusstrukturen i Västernorrland.

- Vi behöver analysera innehållet noga för att sedan ta politisk ställning om den fortsatta hanteringen. Det är en omfattande rapport med många olika delar och förslag utifrån de direktiv som gavs. Det är viktigt att poängtera att processen fortsätter och att det vi ska besluta vid regionfullmäktigemötet i juni är vilken inriktning den fortsatta utredningen ska arbeta vidare på, säger Glenn Nordlund (S) regionstyrelsens ordförande.

Tre alternativ blev till fyra

Länets tre sjukhus ska tillsammans utvecklas på bästa sätt för att möta framtidens förändrade behov av hälso- och sjukvård. Det var ett grundkriterium när majoritetspolitikerna för ett drygt år sedan beställde en oberoende utredning utifrån tre olika huvudinriktningar:

  • Hur sjukhuset i Sollefteå kan bli en ännu viktigare och bärande del, inte bara i Västernorrland utan i hela norra sjukvårdsregionen, utifrån sin kapacitet att utföra operationer.
  • Utifrån rådande nuläge beskriva förutsättningarna för en nystart av akutkirurgi, akutortopedi, akut kvinnosjukvård samt BB och förlossning vid sjukhuset i Sollefteå.
  • Fördjupat titta på en helhet för länets sjukhusstruktur med utgångspunkt att dra ner på verksamheten vid sjukhuset i Sollefteå, och vad det skulle innebära för sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall.

I uppdraget har konsulterna även haft möjlighet att presentera ett eget fjärde alternativ. Detta redovisades under fredagen, tillsammans med konsulternas bedömning av de olika alternativen.

- Vi har fått ett underlag där utredarna även haft frihet att lägga fram ett fjärde förslag. I den fortsatta processen kommer utredningen att behandlas av oss i politiken under våren. Det kommer att vara ett intensivt arbete att sätta sig in i materialet där många aspekter ska vägas in inför kommande inriktningsbeslut i juni, säger Anna Strandh Proos (M) vice regionstyrelseordförande.

Grund för kommande inriktningsbeslut

Det var i början av året som det upphandlade konsultföretaget EY startade sitt utredningsarbete. Förutom datainsamling både regionalt och nationellt har ett stort antal intervjuer skett med medarbetare inom regionens hälso-och sjukvård.

- Det kommer att bli intressant att ta del av såväl helhet som detaljer i rapporten. Känt sedan tidigare är det faktum att vi har en underfinansierad primärvård i Västernorrland. Nu blir det viktigt att ha fokus på processen. Först och främst inriktningsbeslutet som ska beredas till regionfullmäktige i juni, säger Jonny Lundin (C) regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Om utredningen

Enligt utredningen har Region Västernorrland den lägst finansierade primärvården i landet och samtidigt den näst högsta nettokostnaden för sjukhusvården i Sverige per invånare. Utredningen bedömer därför att regionen är i behov av strukturella åtgärder inom hälso- och sjukvårdssystemet för att skapa en struktur som på ett långsiktigt hållbart sätt förmår att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård inom ramen för en ekonomi i balans.

Bedömningen har gjorts utifrån åtta kriterier vilka legat till grund för utredningens analys. Patient och kvalitet, tillgänglighet, transport- och resebehov, kompetensförsörjning, ekonomi/finansieringsbehov, systempåverkan, God och Nära vård samt långsiktigt hållbar lösning.

Tydliga krav på konsekvensbeskrivningar

Ett eventuellt inriktningsbeslut om vidare utredning i etapp två fattats vid regionfullmäktige den 18 och 19 juni. Då övergår utredningen i en fördjupningsfas med fokus på:

  • Hur ett alternativ ska genomföras med vilka resurser och med vilken tidplan
  • Krav på konsekvensbeskrivningar bland annat när det gäller patientsäkerhet, ekonomi, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, forskning/utbildning.

Sist, men inte minst, behöver utredningen anlägga ett brett invånarperspektiv.

Tidplan och politisk process framöver

Maj-juni: Underlag och rapport färdig för politisk beredning och eventuellt inriktningsbeslut tas i regionfullmäktige den 18 och 19 juni
Höst-vinter: Fördjupad utredning av inriktningsbeslut
2025: En slutrapport beräknas vara klar för redovisning och eventuellt beslut vid årsskiftet

Här finns utredningens delrapporter:

Utredning av Region Västernorrlands framtida sjukhusstruktur - Presentationsmaterial vid presskonferens 12 april 2024.(pdf)

Utredning av Region Västernorrlands framtida sjukhusstruktur - Rapport etapp 1 (pdf)

Utredning av Region Västernorrlands framtida sjukhusstruktur - Sammanfattande huvudbudskap i punktform (pdf)

Här kan du ta del av presskonferensen från 12 april


Tillbaka till toppen