Ann-Marie Westerlund
Ann-Marie Westerlund är processledare och demenssjuksköterska. Foto: Christina Nemell.

Team ska ge bättre stöd vid demens genom nya samverkansformer

2023-11-15 10:53

Den som diagnostiserats med demens hamnar alltför ofta mellan stolarna inom vård och omsorg. Det konstaterar demenssjuksköterskan Ann-Marie Westerlund som nu fått uppdrag att formera ett länsövergripande och sömlöst samarbete runt personer som drabbats kognitiv sjukdom och demens.

- Vi har en bred arbetsgrupp som söker nya arbetssätt för att säkerställa att den som utreds för kognitiv sjukdom får en fullvärdig basal demensutredning och fortsatt rätt stöd och information i rätt tid, säger hon.

Ann-Marie Westerlund är tjänstledig från sin tjänst vid geriatriska mottagningen på sjukhuset i Örnsköldsvik, där hon i samarbete mellan specialistvården, primärvården och Örnsköldsviks kommun tidigare bildat ett demensteam. Nu är hon processledare i det nya projektet.

Den nya arbetsgruppen är inriktad på samverkan mellan regionens hälsocentraler, kommunens verksamheter för vård och omsorg, patienter, anhöriga och intresseorganisationer. Modellen tas fram först i Örnsköldsvik och om den faller väl ut ska den införas i hela Västernorrlands län.

Trygga patienter och anhöriga

Samverkansteamet omfattar alla befattningar inom kommun och primärvård som har kontakt med den som drabbats av kognitiv svikt eller demens. Det handlar om allt från biståndshandläggare, arbetsterapeuter, demenssjuksköterskor och samordnare till enhetschefer från såväl särskilda boenden som hälsocentraler. Även anhörigkonsulenten har en viktig roll.

- Varje gång vi får en trygg patient och anhörig sparar vi också stora resurser åt oss själva. Om vi samverkar smart kring info­­­rmationen till patienten och anhöriga behöver de inte vara vilsna i den djungel som vi skapat i de olika organisationerna. Med rätt guidning behöver inte flera olika personer svara på frågor från samma patient eller anhörig. Det skulle bli resurssmartare för alla, säger Ann-Marie Westerlund.

Motsvarighet till BVC

Ann-Marie Westerlund ser framför sig att arbetsgruppen ska formulera ett antal faktorer som alltid bör finnas med i arbetet runt en patient som utreds eller har utretts för kognitiv sjukdom. Utifrån gruppens gemensamma erfarenheter och kompetenser tror hon dessutom att det kan födas helt nya koncept.

- I dag har vi BVC för barn och föräldrar. Tänk om det gick att utforma något liknande för vår målgrupp. Kanske ett minnescentrum där vi kan följa utvecklingen och ge rätt stöd vid de tidpunkter som passar i varje enskilt fall, spånar hon

God och nära vård

Projektarbetet ingår i programmet för god och nära vård i Västernorrland.

- Min förhoppning är att vår modell ska bli ett gott exempel på omställning till nära vård. Målsättningen är att arbeta i team runt varje patient. Vi ska inte jobba dubbelt utan dela samma information, vilket i sin tur kan ge kortare beslutsvägar mellan olika professioner. För patienten kan det innebära att den inte behöver ha många olika vårdkontakter, utan kommunicera med samma person hela tiden.

Förutsatt att det finns statliga medel för finansiering ska piloten pågå under 2024.

- Om modellen som vi arbetar fram blir lyckad står det tydligt i direktivet att den ska breddinföras i hela länet, säger Ann-Marie Westerlund.


Tillbaka till toppen