Porträttbilder av Dick Rytterdahl, Åsa Bellander och Glenn Nordlund

Regionplan och budget – Tufft ekonomiskt läge de kommande åren

2024-06-18 15:56

Regionens ekonomiska läge är och kommer att vara mycket ansträngt de kommande åren. Det framgår i regionplanen för kommande tre år som regionfullmäktige beslutade om under tisdagen.

Prognosen är ett samlat underskott på 939 miljoner kronor för det här året och minus 387 miljoner nästa år. I planen ska underskotten i sin helhet ha återställts 2029.

- Vi har ett tufft ekonomiskt läge i hälso- och sjukvården där beslutade åtgärdspaket inte gett förväntad effekt. Det görs många bra saker men vi behöver öka takten i förändringsarbetet. Tydligare prioriteringar krävs för hur våra gemensamma resurser ska användas. Den plan och budget som vi nu lägger fram förutsätter att regionens kostnadsutveckling för hyrpersonal och hälso- och sjukvård avstannar, och att de effektiviseringar och kostnadssänkande åtgärder som beslutats om får effekt, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Utmaning att reglera underskotten

Det åtgärdsprogram som initierades inom hälso- och sjukvården i Region Västernorrland under 2023, och som enligt tidigare regionplan skulle sänka kostnadsnivån med minst 600 miljoner över tre år, kommer inte att få förväntad effekt under 2024. Den målsatta nivån på kostnadsreduktionen kvarstår men uppnås i planen ett år senare än i föregående plan, det vill säga 2027.

- Den ekonomiska planen är en grundförutsättning för vår förmåga att kunna leverera i våra kärnverksamheter, och det är vårt gemensamma ansvar att hjälpas åt att se till att vi genomför de aktiviteter som är nödvändiga för att minska kostnadsbasen. Gör vi inte det riskerar vi hamna i ett läge där avvikelser mot plan i en del av verksamheten måste kompenseras av andra. Helt avgörande för den ekonomiska återhämtningen kommer att vara vilken årstakt på kostnadsreduktionerna som uppnåtts då vi går ur 2024, säger ekonomidirektör Dick Rytterdahl.

Inflationen på väg ner

De ekonomiska förutsättningarna från föregående års regionplan är i huvudsak oförändrade förutom avseende inflationens utveckling – där är förväntningarna nu att inflationen faller snabbare än tidigare prognoser. Inflationen spelar stor roll för pensionskostnaderna 2025 och beroende på inflationsutvecklingen kan kostnaden bli både lägre och högre än tidigare bedömt. Utöver pensionerna har alla övriga kostnader ökat på grund av den höga inflationen och den effekten finns kvar. Som en följd av detta utvecklas det reala skatteunderlaget extremt svagt i år och kommande år.

- Inflationen är visserligen på väg ner, men det tar tid. Övriga ekonomiska utmaningar kvarstår, eller till och med ökar. Till exempel bemanningsproblematik, hyrkostnader och osäkerheter kring storleken på både riktade och generella statsbidrag. De kommande åren innebär även stora demografiska utmaningar när allt fler invånare når en hög ålder, med ett större behov av vård och omsorg, samtidigt som andelen invånare i arbetsför ålder fortsätter att minska, säger regiondirektör Åsa Bellander.

Civilberedskap och NATO-medlemskap

Utökad civil beredskap och det svenska NATO-medlemskapet kommer under planperioden att kräva omfattande och kostsamma investeringar och satsningar. Det innebär såväl engångsinvesteringar som långsiktiga drifts- och förvaltningskostnader. SCB:s senaste befolkningsprognos visar dessutom att länets befolkning kan minska med 12 000 personer till 2040. Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen, vilket betyder att allt färre ska försörja allt fler.

- Det är i dagsläget mycket osäkert vilken statlig finansiering som kommer finnas och i planen har endast nu kända åtgärder medtagits. Även resultatet av den pågående sjukhusutredningen och effekter av pågående industriella satsningar, till exempel i Torsboda, är områden där regionens verksamhet och ekonomi kommer att påverkas, men där osäkerhetsfaktorerna inte medger att några effekter medtas i regionplanen i nuläget, säger Dick Rytterdahl.

Satsningsområden

I budgeten för 2025 och planen för 2026-27 ingår följande satsningsområden inom hälso- och sjukvården.

  • Minskat antal listade per läkare i Primärvården/Primärvårdssatsning, totalt 200 miljoner
  • Särskild satsning Primärvård Västra (Statsbidrag), totalt 60 miljoner
  • Färre medarbetare per chef, totalt 100 miljoner
  • BUP‐förflyttning barn och ungdomsentrén, totalt 48 miljoner

Den ekonomiska planen bygger fortsatt på att hälso- och sjukvården reducerar sitt underskott från 2024 års prognosticerade nivå om cirka 570 miljoner till 0 år 2027.

Om regionplanen

Region Västernorrland har två kärnuppdrag; att tillgodose behovet av hälso- och sjukvård inklusive tandvård, samt att ansvara för hållbar regional utveckling. Regionplanens tre målområden hänger samman och bildar en helhet, som tillsammans med ekonomin som grundförutsättning uttrycker Region Västernorrlands övergripande riktning genom målsättningar och ambitioner.

Under hösten kommer förvaltningarna att bryta ned regionsplanens övergripande mål till konkreta handlingsplaner och aktiviteter för att nå de uppsatta målen. De tre målområdena är:

  • Ett attraktivt Västernorrland med hållbar utveckling
  • Region Västernorrland utvecklar arbetet för en god, jämlik och nära vård
  • Vi skapar mervärde för befolkningen genom vår verksamhet

Länk till sida om regionplan: Region Västernorrland - Regionplan (rvn.se)

Länk till ny regionplan: arende--12-regionplan-2025-2027-med-forord-rf-reviderad-240613.pdf (rvn.se)


Tillbaka till toppen