Regionplanen - planering och uppföljning

Regionplanen och budget är regionens viktigaste styrdokument och fastställs av regionfullmäktige.

Regionplan 2024-2026 (pdf)

Regionplan 2023-2025 (pdf)

Bilaga Ekonomiska planeringsförutsättningar Regionplan 2023-2025 (pdf)

Regionplan 2022-2024 (pdf)

Regionplanen visar Region Västernorrlands inriktning och tänkta utveckling för åren 2022–2024. Regionplanen är en instruktion till organisationen om vad som ska prioriteras och det är ett krav i kommunallagen att alla regioner har en plan samt budget. Som ett stöd i prioriteringen finns uppgifter om statliga uppdrag, befolkningens behov samt olika förutsättningar och omvärldsfaktorer som påverkar regionens verksamhet.

Regionplanen innehåller ekonomiska ramar med prioriteringar samt mål för verksamhet och finansiering, som har betydelse för en god ekonomisk hushållning i Region Västernorrland. Planens ekonomiavsnitt ger information om vilka ekonomiska resurser som finns och hur de ska fördelas mellan olika uppdrag och verksamheter. 

Planen syftar till att:  

  • Redovisa mål för verksamheten.
  • Klargöra det finansiella utrymmet under planperioden.
  • Ange fördelningen av det finansiella utrymmet mellan olika huvudverksamhetsområden.
  • Beskriva översiktligt vad som bedöms möjligt att få ut av insatta resurser.
  • Visa på hur Region Västernorrland uppfyller kommunallagens krav på flerårsplanering.

Uppföljning

Uppföljning av regionplanen sker genom delårsrapport och årsredovisning. Den övergripande uppföljningen omfattar verksamhetsmässiga och finansiella mål, ekonomisk ställning samt en bedömning utifrån god ekonomisk hushållning.

Årlig uppföljningsbilaga till regionplanen fastställs i Regionstyrelsen med indikatorer och förtydliganden inför uppföljning av målen.

Uppföljningsbilaga Regionplan 2024-2026 (pdf)

Regionplanen för tidigare år

Om du är intresserad av regionplanen för tidigare år kan du vända dig till diariet vid Regionens hus, e-postadress: diarium.landstingskansli@rvn.se.


Tillbaka till toppen