Anonym vårdpersonal tar emot ett papper i kontorsmiljö

Stor kostnadsökning för inhyrd personal under 2023

2024-02-26 09:35

Kostnaderna för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården ökade 2023 både nationellt och i Region Västernorrland. Det visar en ny rapport om bemanningstrender från SKR, Sveriges kommuner och regioner. I Region Västernorrland var den totala kostnaden för inhyrd personal 768 miljoner kronor förra året.

Kostnaden för inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökade med 65 procent i Region Västernorrland jämfört med 2022 vilket motsvarar 303 miljoner kronor. Den största kostnadsökningen har skett inom specialistvården och det är främst andelen inhyrda sjuksköterskor som ökat mest i jämförelse med andra yrkesgrupper.

- Resultatet var tyvärr väntat då vi redan efter halvårsresultatet såg en stor kostnadsökning. Anledningen bakom kostnadsökningen beror till stor del på svårighet att bemanna med egna medarbetare och högre kostnader för inhyrd personal. Vi har samtidigt prioriterat en ökad tillgänglighet och en ökad vårdproduktion som till stor del skett genom inhyrd personal, Anders Sylvan t f hälso- och sjukvårdsdirektör.

Nationell samverkan för att minska andelen inhyrd personal

Under 2023 har Region Västernorrland och övriga regioner intensifierat sitt arbete med att minska hyrbemanningen och säkra tillgången till egen personal. Nyligen har ett regiongemensamt hyrbemanningsavtal tecknats som börjar gälla den 1 april för Region Västernorrland.

Avtalet gäller i fyra år, ersätter tidigare avtal och möjliggör gemensamma krav när det gäller kvalitet och kostnader. Dessutom har en fördjupad samverkan inletts mellan de fyra norrlandsregionerna avseende hyrpersonal. Modellen utgår från en metodik med kortare avropstider och täta uppföljningar för att minska antal avropade timmar och därmed kostnaderna.

- Tack vare att alla regioner nu kommit överens om att tillsammans minska andelen hyrpersonal är jag hoppfull att vi den här gången kommer att lyckas. Att vi kan minska beroendet av inhyrd personal är helt avgörande för att kunna öka kontinuiteten och tryggheten för patienterna, stärka personalens arbetsmiljö och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det är också viktigt för att vi ska säkra vår framtida välfärd, säger Elina Arab Backlund (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Elina Arab Backlund poängterar att det nu pågår ett omfattande arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för den egna personalen inom vården och för att stärka arbetsmiljön.

- Redan idag har vi konkurrenskraftiga löner för sjuksköterskor jämfört med många andra regioner. Vi har dessutom en mängd olika förmåner för vårdpersonal, allt från förkortad arbetstid, möjlighet till betalda studier, hjälp med återbetalning av studielån. Detta är inte generella förmåner utan varierar utifrån möjlighet att rekrytera och bemanna. Nu ser vi behov av ytterligare insatser som jag hoppas vi ska kunna återkomma till inom kort, säger Elina Backlund Arab.

Kostnaden för inhyrd personal i förhållande till den egna personalkostnaden var 5,1 procent på nationell nivå och i Region Västernorrland var samma siffra 18,3 procent 2023. Vilket kan jämföras med 11,7 procent för helåret 2022.

Läs bemanningstrenden hos Sveriges kommuner och regioner här.

Läs mer om det nationella avtalet för bemanningstjänster här.

Läs mer om den norrlandsgemensamma modellen för att minska kostnaden för inhyrd personal här.


Tillbaka till toppen